Medewerker WOZ-BAG

Gelderland

Opslaan 0Over de opdracht: De gemeente Heerde is op zoek naar een parttime medewerker met ruime ervaring op het gebied van WOZ en BAG voor de duur van vier maanden (twee dagen per week). Jouw inzet richt zich primair op het (zelfstandig) uitvoeren van kwaliteitscontroles van WOZ-objectafbakening, het aanvullen en bijhouden van de juiste BAG-koppelingen, …

Informatiespecialist / Adviseur Systems Engineering

Noord-Holland

Opslaan 0Werkzaamheden, wat ga je doen: Je bent bekend met de begrippen SBS, WBS, etc. Je denkt mee in het optimaliseren van deze producten. Relatics beheren. Je krijgt systeemrechten waarbij je (simpele) functionele aanpassingen zal moeten doorgevoerd worden. Ook is het belangrijk omdat je de import functie in Relatics beheerst.Inhoudelijke ondersteuning bieden aan het OM …

Data Analist WPI, Sr

Noord-Holland

Opslaan 0De afdelingen Werk, Participatie en Inkomen, onderdeel van Cluster Sociaal van Gemeente Amsterdam, bieden dienstverlening voor Amsterdammers met en zonder uitkering met als doel participatie in de samenleving naar maximaal vermogen. Dit kan begeleiding zijn naar een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook begeleiding naar school, vrijwilligerswerk of activiteiten in de buurt. …

Medewerker Team Financieel Beheer 24 u p/w

Noord-Holland | Administratie & Financieel

Opslaan 0Wij zijn op zoek naar een tijdelijke inhuur voor team financieel beheer die direct inzetbaar is en kennis heeft van invordering en debiteurenbeheer. De onderstaande werkzaamheden behoren tot de opdracht: afhandelen telefoon/ invorderingsmail, financieel beheermail; boeken bankafschriften; betalingsregelingen treffen/bevestigen/monitoren; versturen herinneringen/aanmaningen/dwangbevelen; civiele vorderingen naar deurwaarder; opstellen beschikkingen kwijtschelding; beroepschriften kwijtschelding opstellen; kwijtschelding correcties boeken/voortgang …

Adviseur strategische kwaliteitsborging onderhoudsprojecten, Sr.

Noord-Holland

Opslaan 0Aanbesteden is de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten. Door concurrentiestelling optimaliseren aanbestedende diensten hun kansen op de beste prijs-kwaliteitverhouding en worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. WerkzaamhedenWij zijn op zoek naar een persoon die als opdrachtgever namens de budgethouder voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot …

Trainee Casemanager Jeugd en Gezin

Utrecht

Opslaan 0Wat ga je doen: Jij gaat aan het werk voor de jeugdige inwoners van de gemeente Woerden! Als casemanager pak je ondersteuningsvragen van kinderen, jongeren en hun ouders op. Je gaat met hen in gesprek om te beoordelen wat zij nodig hebben om weer verder te kunnen. Daarna neem je een besluit over de …

Casemanager Jeugd en Gezin

Utrecht

Opslaan 0Wat ga je doen? Binnen het Jeugd- en Gezinsteam heeft de piket een belangrijke rol. Hier komen alle aanvragen, telefoontjes en andere berichten binnen. Door de piket worden ook de zorgmeldingen opgepakt, die via Veilig Thuis bij ons binnenkomen. Onze piket is met vier collega’s een klein subteam binnen het Jeugd- en Gezinsteam, dat …

Consulent Vroegsignalering Schulden

Utrecht

Opslaan 0Wat ga je doen: De nadruk ligt bij vroegsignalering op een outreachende aanpak. Daarbij is volop aandacht voor de inwoner op alle leefgebieden. Hierbij is het signaal van betalingsachterstanden het vertrekpunt. We willen inwoners die zelf niet zo gemakkelijk aankloppen bij WoerdenWijzer, toch bereiken. De consulenten werken op onaangekondigd en outreachend basis om de …

Projectleider integrale opgave infrastructuur

Noord-Holland

Opslaan 0Adviseur/projectleider Werkzaamheden: Wij zoeken een projectleider voor het uitvoeren van een verkenning van de integrale opgave voor Landelijk Noord op het gebied van infrastructuur. Het onderzoek moet resulteren in een integraal voorstel hoe de openbare ruimte en infrastructuur in landelijk noord aangepakt kan worden. De openbare ruimte en infrastructuur in het landelijk gebied functioneert …

Processpecialist

Noord-Holland | HBO

Opslaan 0Wat ga je doen: Je analyseert, ontwerpt, valideert en test werkprocessen/-instructies alsook risicobeheersmaatregelen;Legt alle output centraal vast in de procestool MAVIM alsmede de publicatie;Organiseert en regisseert alle noodzakelijke input-, validatie- en testsessies;Ondersteunt de programma-manager in projectmatige werkzaamheden zoals projectplanning en documenteren;Begeleidt medewerkers bij de implementatie van veranderingen;Assisteert de programma-manager binnen het domein van stakeholdersmanagement/governance …

Senior communicatieadviseur/ strateeg voor 16 uur per week

Noord-Holland | Universitair

Opslaan 0Openbaarheid is een recht van de burger, niet een gunst aan de Amsterdammer. Het uitgangspunt 'open, tenzij' moet leidend zijn in de hele organisatie. Deze bestuurlijke ambitie is opgenomen in onder andere het coalitieakkoord van het college van B&W. Daarnaast vervangt binnenkort het wetsvoorstel open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Om …

Projectmanager Aanbesteding klantvolgsysteem 16-24 u p/w

Gelderland | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Het betreft een klantvolgsysteem ten behoeve van de Maatschappelijke Opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (MO/OGGz) in de gemeente Arnhem.Eigenaar van het systeem is VGGM; financier en gegevenseigenaar is de gemeente Arnhem. Gegevens worden aangeleverd door ca 15 externe partijen, obv rol en daarbij behorende autorisatie. Financiering externe partijen op basis van in het systeem …

Projectleider Sociaal Domein 28 u p/w

Overijssel | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De opdracht kent twee onderwerpen:1. Nieuw voorveld-beleidHet tot stand brengen van een nieuw integraal welzijnbeleid, waar zowel welzijn als preventieve gezondheid onderdeel van uit maakt. Betreft niet alleen inhoudelijk, maar ook procesbegeleiding/coördinatie samenwerkingspartners, omdat externe partijen die zich in het voorveld begeven ook een actieve bijdrage leveren aan de inhoud. Naast het tot stand …

Adviseur Duurzaamheid Sr.

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Advies & Coaching

Opslaan 0Wij zijn op zoek naar betrokken adviseur, die zowel sparringpartner voor bestuur als beleids- en projectmatig sterk is. Je ontwikkelt beleid, adviseert aan bestuur en organisatie, coördineert en zorgt voor afstemming en samenhang bij verschillende (integrale) beleidsdossiers. Je onderhoudt interne en externe contacten, en zorgt voor integraliteit. Ook signaleer je ontwikkelingen en vertaalt deze …

Projectmanager 16-20 u p/w

Noord-Holland | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) bereidt een dijkversterkingsproject in het dorp Durgerdam voor. In Durgerdam trekt HHNK hierbij samen op met gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland om tegelijkertijd ook een impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte. Het project vanuit de opgave van de gemeente betreft de herinrichting van de openbare ruimte, …

Toetser en vergunningverlener Wet natuurbescherming 24 u p/w

Noord-Holland | HBO | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0De Omgevingsdienst Haaglanden voert in opdracht van de provincie Zuid-Holland de vergunningverlening Wet Natuurbescherming (Wnb) uit. Voor de komende periode is er in het team Groen van de afdeling Toetsing en Vergunningverlening behoefte om menskracht extern in te huren voor het afhandelen van die aanvragen voor een ontheffing soortenbescherming. Voor de uitvoering van de …

Verkeersontwerper

Noord-Holland | HBO

Opslaan 0De Verkeerskundig ontwerper verzorgt de verkeersontwerptechnische en verkeerskundige inbreng in – naar aard en omvang – verschillende infrastructurele projecten. Werkzaamheden:Ontwerpoplossingen/schetsontwerpen maken tbv verkeersveiligheidsmaatregelen bij scholen en andere locaties;Het houden van schouwen op locatie met de betreffende wegbeheerder;Bevindingen met betrekking tot verkeersveiligheidsknelpunten en oplossingsrichtingen vastleggen in een rapportage;Bespreken van de bevindingen en aanbevelingen in WBA, …

Programmasecretaris Regionale Energie Strategie (RES) voor 28 uur p/w

Utrecht | HBO | Administratie & Financieel;Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Voor het behalen van de nationaal vastgestelde Klimaatdoelen is in 2018 door een aantal ministeries, het IPO, de VNG en de UvW een samenwerkingsvorm op regionaal niveau georganiseerd. De RES U16 (Regionale Energie Strategie) is het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht op het gebied van het organiseren van de …

Technisch beheerder Sluizen en Gemalen

Almere | MBO

Opslaan 0Wat ga je doen als Technisch beheerder Sluizen en Gemalen: Als beheerder Sluizen en gemalen ben je technisch verantwoordelijk voor een divers en omvangrijk areaal. Naast ruim 300 gemalen en bijbehorende persleidingen en appendages, coördineer en regisseer je het beheer over 5 schutsluizen. Het beheercluster bestaat uit vacuüm- en drukpompen: van een relatief eenvoudig …

Projectleider interne Studio online evenementen

Noord-Holland

Opslaan 0De functie: De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar ervaring op gedaan met het houden van online evenementen voor bewoners, collega's en partners. Ook in de toekomst wordt een deel van de bijeenkomsten, evenementen en bewonersavonden digitaal georganiseerd. De gemeente Amsterdam heeft het voornemen dit vanuit een eigen, interne, studio te organiseren. In eerste …