Toezichthouder Civiel

Gelderland | MBO | Techniek;Toezicht

Opslaan 0 Je toetst in de voorbereidingsfase het bestek of werkomschrijving op de praktische uitvoerbaarheid ; Je houdt toezicht op het correct uitvoeren van het uitvoeringscontract van civieltechnische projecten door aannemers en nutsbedrijven; Je staat de directievoerder UAV bij in de uitvoering van zijn taken; Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden; Je …

Functioneel Beheerder

Noord-Holland | HBO | Beheer & Support

Opslaan 0Resultaatgebied 1: Beheer van informatiesystemen Richt de te beheren informatiesystemen in (functionele eisen/parameters, autorisatiematrix, codestelsels) Specificeert, prioriteert, verifieert en valideert (functionele) wensen en eisen en vertaalt deze naar efficiënte informatiesystemen Stemt deze functionele eisen af met de business analist van de informatie processen Maakt en bewaakt afspraken, instructies en procedures m.b.t. gebruik en beheerprocessen …

Projectleider Techniek binnen Energietransitie, 24-36 u p/w

Zuid-Holland | Universitair | Techniek

Opslaan 0Je gaat aan de slag op de afdeling Programma’s en Projecten, de opdrachtnemer van tientallen complexe projecten, processen en programma’s uit het sociale en het ruimtelijke domein. In deze open en uitdagende werkomgeving is de afdeling Programma’s en Projecten je thuisbasis. Van daaruit worden grote externe en interne projecten, processen en programma’s gemanaged zoals …

Projectleider Kunst & Cultuur

Noord-Holland | Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0 Voert regie op- en begeleidt kunst in de openbare ruimte processen (voornamelijk procesbegeleiding in initiatieffase), onderhoudt contact met initiatiefnemers, omwonenden, andere belanghebbenden en schakelt met het dagelijks bestuur; Werkt aan een constructieve relatie met de Adviescommissie voor de Kunst (ACK) Zuid en draagt bij aan een goede, inhoudelijke positionering van de ACK; Voert …

Projectleider Peilbesluiten

Groningen | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Door het bestuur van NZV is afgesproken dat het huis op orde moet worden gebracht voor wat betreft onze eigendommen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de juridische situatie. In de Onderhoudslegger staat van de waterstaatswerken en afvalwaterketeninfrastructuur aangegeven hoe de onderhoudsplicht eruit ziet en geregeld is. Dat betreffen bouwwerken, kunstwerken, keringen en oeververdedigingen. Van …

Adviseur Informatiebeveiliging bij de IBD Sr. 24 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Advies & Coaching

Opslaan 0De IBD ondersteunt de Nederlandse gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De IBD ondersteunt hen bij preventie, detectie en coördinatie en fungeert als Computer Emergency Response Team. Daarnaast adviseert de IBD over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Op het gebied van privacy richt de IBD zich onder meer op het ondersteunen van gemeenten …

Programmeur, 24-36 u p/w

Noord-Holland | HBO

Opslaan 0De afdeling Stedelijk Beheer van V&OR beschikt over eigen ICT-systemen waarop allerlei applicaties draaien die te maken hebben met het beheer van de openbare ruimte in opdracht van de gemeenteraad. Het gaat daarbij onder meer om een programma dat helpt bij het monitoren van menigten en bij het elektronisch handhaven van inrijdverboden in gebieden …

Projectleider Realisatie (vastgoed) Gebiedsontwikkeling Mr. 24-36 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Je gaat aan de slag op de afdeling Programma’s en Projecten, de opdrachtnemer van tientallen complexe projecten, processen en programma’s uit het sociale en het ruimtelijke domein. In deze open en uitdagende werkomgeving is de afdeling Programma’s en Projecten je thuisbasis. Van daaruit worden grote externe en interne projecten, processen en programma’s gemanaged zoals …

Planjuridisch Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, Sr.

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Juridisch

Opslaan 0Je werkt aan belangrijke bestuurlijke opgaven op ruimtelijk gebied, met een planjuridisch accent. Daarbij verbind je strategische vraagstukken en operationeel beleid aan elkaar. Zo zorg je ervoor dat de ontwikkeling van onze ruimte optimaal bijdraagt gemeentelijke doelstellingen, zoals leefbaarheid en een sterke economie. Daarnaast adviseer je organisatie, college en gemeenteraad over complexe vraagstukken en …

Bouwplantoetser 28-36 u p/w

Overijssel | MBO;HBO

Opslaan 0Het beoordelen en verlenen van vergunningen en meldingen en het verstrekken van informatie. De afdeling Vergunnen verzorgt de informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten en handelt vergunning- en ontheffingen aanvragen af. Bij de afdeling Vergunnen werken circa 30 mensen. De hoofdlijn van de werkzaamheden:        Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen …

Werkvoorbereider

Flevoland | MBO;HBO

Opslaan 0Bij stadsuitbreiding en groot onderhoud van de bestaande stad ben je een belangrijk onderdeel van het projectteam. In dit team geef je advies over de te volgens aanbestedingsprocedure en de te hanteren contractvorm. Je voorziet het projectteam van inhoudelijke adviezen om de technische vraagstukken om te zetten naar passende maatregelen en je vertaald dit …

Adviseur Maatschappelijk Vastgoed 28 u p/w

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Advies & Coaching

Opslaan 0De gemeente is een ondernemende en toekomstgerichte organisatie waar werken met plezier en vertrouwen centraal staat. Lef, resultaatgerichtheid en verbinding met de Udense samenleving. Dát is waar de gemeente Uden voor staat. Daarnaast zijn we als gemeente volop bezig met een kansrijke ontwikkeling om samen te gaan met de gemeente Landerd per 1 januari …

Coördinator Bedrijfsvoering

Noord-Holland | HBO;Universitair

Opslaan 0De Coördinator bedrijfsvoering is het centraal aanspreekpunt voor opdrachtgever, ketenpartners, subsidieverstrekkers, management en medewerkers op het gebied van inkoop- en contractmanagement, HRM, begroting & financiën, subsidies en de overige bedrijfsvoering aspecten. In samenwerking met de betrokken afdelingen bij de gemeente is de Coördinator bedrijfsvoering enerzijds verantwoordelijk de basis op orde te houden, ervoor te …

Vergunningverlener Wabo 24 u p/w

Gelderland | MBO;HBO | Administratie & Financieel

Opslaan 0De Vergunningverlener Wabo is zowel verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning Bouw, alsmede de ruimtelijke toetst naar toelaatbaarheid van een (bouw)plan.De vergunningverlener toetst dus de bouwtechnische (exclusief de constructieve) aspecten van een aanvraag en is in dat kader verantwoordelijk voor het casemanagement van de zaak. Je bent casemanager van de aanvraag …

Werkconsulent Heroriëntatie Ondernemers ToZo

Noord-Brabant | HBO | Werk en inkomen

Opslaan 0Als werkconsulent heroriëntatie ToZo voer je gesprekken met ondernemers die zich op vrijwillige basis aanmelden. Je maakt met ondernemers afspraken over hun traject naar werk in loondienst of verbetering van hun ondernemersvaardigheden, denkt daarbij in doelen en actiepunten. Je houdt daarin rekening met schulden van de ondernemer (schulden kunnen een sterke trigger zijn om …

Juridisch Adviseur Stadsbeheer (detavast)

Zuid-Holland | Universitair | Gemeentelijk;Juridisch

Opslaan 0Binnen team Clusters ga je aan het werk als ervaren Juridisch Adviseur. Je biedt ondersteuning aan het cluster Stadsbeheer. Het cluster Stadsbeheer bevindt zich in de hoek van afvalbeheer, afvalinzameling reiniging van de stad en bijbehorende verordeningen. Rotterdam is een dynamische stad met een grote variëteit aan bewoners. Het is een stad waar veel …

Gegevensverwerker Beheersysteem Obsurv

Noord-Brabant | MBO

Opslaan 0De gemeente heeft in 2020 Obsurv al beheersysteem voor de openbare ruimte ingericht. Er is daarvoor een tijd lang geen beheersysteem geweest. Dat betekent dat niet alle vlakken kloppen en dat we een achterstand hebben in mutaties. Als gegevensverwerker ben je de aangewezen persoon om een inhaalslag te maken. Kennis en ervaring in Obsurv, …

Consulent Inkomen

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Gemeentelijk;Werk en inkomen

Opslaan 0De functie van Consulent Inkomen is gepositioneerd binnen het team Frontoffice Inkomen. De kerntaak van het team is om ervoor te zorgen dat inwoners die recht hebben op een uitkering deze tijdig en juist uitgekeerd krijgen. Bij dit team werken ca. 25 Inkomensconsulenten onder aansturing van een teamleider en een coördinator. Dit team maakt …

Allround Medewerker Burgerzaken, 24 u p/w

Zuid-Holland | Geen | Administratie & Financieel

Opslaan 0Als Allround medewerker Burgerzaken ben je onderdeel van een deskundig team van allrounders. De nadruk in deze opdracht ligt op werkzaamheden met betrekking tot de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Je behandelt complexe vraagstukken zowel in front-als backoffice BRP. Je ben mede verantwoordelijk voor de volgende taken: het beoordelen van (buitenlandse) brondocumenten, het behandelen van eerste …

Projectsecretaris

Noord-Holland | HBO

Opslaan 0Het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam omvat onder meer 3 tunnelrenovaties en de bouw van een nieuwe verkeerscentrale. Als eigenaar/beheerder doorlopen wij de Acceptatie & Overdrachtsprocedure om goede projectresultaten te verkrijgen. Deze bestaat voor elke project uit tien vastgestelde stappen (protocollen) variërend van het inbrengen van eisen, toetsen van ontwerpen tot oplever- en overdrachtsdossiers. Als …