Projectleider Toekomstlab: Richting in de Ruimte, 16 u p/w

Arnhem 16 u p/w 12 maanden
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De keuzes voor richting in de ruimte zijn gigantisch. Elke keuze heeft consequenties en werkt vaak op lange termijn door. Als provincie, gemeenten, waterschappen en regio’s werken we in abstracte trajecten van regioarrangementen, regio-programmeringen, Novex, contourennotities, omgevingsvisies en ruimtelijk voorstellen. Bestuurlijke documenten waarin geredeneerd wordt vanuit de opgaven die er nu zijn waarin het lastig is om tot keuzes en prioriteringen te komen. Het is bovendien een overheidsfeestje waarbij we weinig gebruik maken van kennis en inzichten uit bedrijfsleven, creatieve sector of andere ‘onverwachte hoek’. Daarnaast is het ook steeds een traject en keuze vanuit een negatieve urgentie, er is een tekort, een probleem, een dreiging. Bij elke keuze die je maakt maak je daardoor mensen boos, teleurgesteld of verdrietig, omdat niet alles, overal, altijd kan. En dat laten ze je vervolgens weten ook.

Deze opdracht wil stilstaan vanuit een positief beeld op de toekomst. Wat is de ruimtelijke toekomst van Gelderland? Welke richting willen we op? Wat is ons droombeeld? Het gaat om fysieke (her-)inrichting van onze provincie. Na een periode van weinig regie in de ruimte, willen we als provincie onze rol opnieuw pakken en invulling geven. Daarbij bouwen we voort op ‘het ruimtelijk perspectief’ (herfst 2021 opgesteld) en het ruimtelijk voorstel (zomer 2023). Dat kunnen en willen we niet alleen. Hoe kunnen we dit vraagstuk op een andere manier benaderen? Anders dan we het tot nu toe gedaan hebben. Op zoek naar richting in de Gelderse ruimte vanuit een wenkend toekomstbeeld dat we graag willen.

Voor diverse trajecten, projecten en vraagstukken rond ruimte creëren we nieuwe input vanuit onverwachte invalshoeken.
Door ons perspectief te verbreden en zeer diverse partijen en personen uit te nodigen om mee te doen met richting geven aan de ruimte komen we tot betere ideeën, scherpere afwegingen en snellere wegen om daar te komen.
Voor nieuwe ideeën, een visie, een andere aanpak en nieuw elan hebben we meer invalshoeken nodig en moeten we verder in de tijd durven kijken, creatief durven denken en doen en een wenkend beeld creëren dat uitnodigt om met energie aan te werken. Natuurlijk aansluitend bij het vele werk, visies, voorstellen en realisaties die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden door en met de provincie. De projectleider dient verleden, heden en toekomst te verbinden, zodat de toekomst ook bereikbaar wordt.

Daarom ook nadenken welke wegen daarnaartoe kunnen leiden. Wegen waar we zelf als provincie/overheid misschien nog niet meteen aan denken of voor mogelijk houden? 

In plaats van één duidelijk tastbare opbrengst is het resultaat een beweging met een voortdurend creatief proces waarin diverse trajecten, vraagstukken, projecten en processen input leveren en vooral ook output uit ophalen. De output kan zeer verschillend zijn. Van kaarten met de woonlocaties van de toekomst, tot een nieuwe framing van de begrippen in de ruimtelijke discussie, nieuwe partners bij lastige puzzels, concrete ideeën over mixen van werken en wonen, beeldencatalogus over leefbaarheid platteland, maquettes van een klimaatadaptieve stedelijke verdichting, een werkwijze voor langjarig ruimtelijk programmeren. Deze output geven we een plek in de ruimtelijke vraagstukken waar we aan werken.

Na enkele jaren hiermee werken is er een fundament gelegd in zowel de werkwijzen als de cultuur van onze organisatie om buiten volop te betrekken en open te staan voor alle invalshoeken en inspiratie. Dat is strikt genomen geen doel van deze opdracht, maar is een doel van de organisatie als geheel waar deze opdracht aan bijdraagt.

Deze opdracht neemt dus geen trajecten of processen over, maar voegt daar aan toe.

We verwachten flexibiliteit in inzetbaarheid gedurende de opdracht. In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden bestaan met name uit:

Samen met het projectteam:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van een breed programma voor kwaliteitsimpulsen voor de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Gelderland, voor de huidige coalitieperiode, maar bovenal met een doorkijk naar 2030/2040 en verder.
 • Stimuleren van toekomstgericht, integraal en kwaliteitsgedreven denken en werken. In relatie met het ‘geheugen’ en de ‘actualiteit’; met grote aandacht voor het ontwerpend onderzoek.
 • Toevoegen van overtuigende verbeeldingskracht, Inspiratie en introduceren van out of the box werkwijzen.
 • Wervende communicatiecampagne opzetten.
Intern:
 • Zorgen dat project uitnodigend en van genoeg toegevoegde waarde is voor teams, teammanagers en regiomanagers om gebruik van te maken. Indien nodig proactief teams/teammanagers opzoeken en betrekken.
 • Verbinding onderhouden met andere provinciale onderdelen zoals: landschapsberaad, Gelderse prijs ruimtelijke kwaliteit, actieplan ruimtelijke kwaliteit etc.
 • Contact onderhouden met het redactieteam, de bredere inspiratiegroep die rond dit project opgezet gaat worden.
 • Borgen van de output in de organisatie.
Als projectleider:
 • Eindverantwoordelijk voor project (inclusief planning, begroting en verantwoording).  
 • Aansturen van projectteam bestaande uit strategisch communicatieadviseur, projectmedewerker algemeen en een projectmedewerker vanuit het team Ruimte.
 • Contact onderhouden met in eerste plaats de bestuurder met portefeuille ruimte, maar ook met de andere bestuurders met thema's die hiermee overlappen.
 • Contact onderhouden met de ambtelijk opdrachtnemer.
 • Vanuit een neutrale positie en dus niet vanuit een specifiek inhoudelijk thema, een brede blik op ruimte en tijd hebben en met een rijk gevoel voor veel perspectieven, bewegingen en waarde.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 - heden) met het inzetten, organiseren of initiëren van creatieve bijeenkomsten, processen, instrumenten rond thema’s met meerdere externe partners en verschillende belangen en invalshoeken. 
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als projectleider/projectmanager, procesmanager, teamleider, programmaleider/programmamanager of in een vergelijkbare functie (opgedaan in de periode 2018 - heden) met integrale ruimtelijke processen met meerdere externe partners en verschillende (tegengestelde) belangen. 
 • Externe beschikt over een breed netwerk binnen overheden en bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en de creatieve sector (bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, reclame, vormgeving of softwareontwikkeling).
Wensen
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
  • Externe kan minimaal 5 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (10 punten)
  • Externe kan 4 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (8 punten)
  • Externe kan 3 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (6 punten)
  • Externe kan 2 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (4 punten)
  • Externe kan 1 voorbeeld beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (2 punten)
  • Externe heeft geen ervaring met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
  • Externe heeft tenminste 4 jaar ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening (10 punten)
  • Externe heeft 2 tot 4 jaar ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening (6 punten)
  • Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening (4 punten)
  • Externe heeft geen ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc., aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Dit hoeft niet persé ruimtelijke zaken te betreffen. 
  • Externe kan minimaal 4 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc. (10 punten)
  • Externe kan 2 of 3 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc. (6 punten)
  • Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc. (4 punten)
  • Externe heeft geen ervaring met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc. (0 punten)
Competenties
 • Inspireren: Je kunt anderen in beweging brengen, bent gedreven en wordt gedreven door innerlijke drijfveren. Je komt begeesterd en bezielend over.
 • Creatief: Je bent goed in het bedenken van nieuwe aanpakken, werkwijzen en oplossingen buiten de gebaande paden.
 • Lef: Je durft impactvolle en vernieuwende activiteiten te organiseren met invalshoeken en werkwijzen die buiten de comfortzone van de provincie liggen. Je durft daar zowel managers als bestuurders vanuit gelijkwaardigheid over te adviseren.
 • Verbindend vermogen/netwerken: Je bent in staat relaties op te bouwen en te onderhouden uit zeer verschillende sectoren en je bent tevens in staat diverse partijen bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden om tot resultaat te komen.
 • Volhardend: Je laat je niet van je stuk brengen ondanks dat er weerstand is of processen en projecten anders lopen dan gepland. Je gaat door tot het doel bereikt is.

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-02099
Locatie Arnhem
Startdatum 6 mei 2024
Einddatum 30 april 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week 16 u p/w
Intakegesprek 17 april 2024

Kan ik je op weg helpen?

Lois Duivenvoorden

l.duivenvoorden@bluetrail.nl
+31 (0)6 272 569 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail