Verandermanager Transities

Als organisatie staan we voor complexe veranderopgaves: een energietransitie, groei van de stad in balans met de omgeving, hervorming van het sociaal domein, een steeds meer circulaire economie, om er maar een paar te noemen. En alles hangt met alles samen. Dat vraagt om hoogwaardige sturing en samenwerking in de organisatie en met allerlei partijen in de stad. Voor het helpen vormgeven van deze veranderingen zoeken we een Verandermanager Transities. 

Je zorgt voor de doorontwikkeling van het ambtelijke opdrachtgeverschap (AO-schap) binnen de gemeente Zwolle. Als verandermanager faciliteer en coach je de ambtelijk opdrachtgevers en de bij de opdracht betrokken medewerkers. Je ontzorgt de directie en afdelingshoofden door voor een aantal complexe opgaven de rol van Ambtelijk Opdrachtgever te vervullen. 

De verandermanager is integraal verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) dat gepositioneerd is onder de directie. Je hebt een initiërende rol bij het maken van de vertaalslag van de geformuleerde ambitie naar beleid, producten en processen.  

De opdracht: 

 • Initieer de (door)ontwikkeling van het Ambtelijk Opdrachtgeverschap in de gehele organisatie 
 • Richt het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) verder in (op dit moment zijn de functie programmananager Human Capital Agenda en programmamanager Hervormingsagenda Sociaal domein al vervuld) en completeer deze met een procesmanager op het gebied van verstedelijkingsstrategie en een kwartiermaker op gebiedsgericht werken.  
 • Ontwikkel een manier van sturing in samenhang (integraal) vanuit zowel de inhoud als methodiek, die zich o.a. kenmerkt door een eenduidige manier van samenwerken in de organisatie, duidelijke taal en een sterk bewustzijn van de context waarin het werk gedaan moet worden (omgevingsbewustzijn). 
 • Versterk hierin de verbinding tussen strategie en realisatie. 
 • Creëer cohesie in het team en stimuleer de bijdrage die het team als geheel kan leveren voor de organisatie in de versterking van onze realisatiekracht. 
Het resultaat van jouw opdracht is dat we als organisatie van nature werken vanuit samenhang en verbinding, zowel op basis van de inhoud als op basis van de methodieken en dit toepassen op de verschillende niveaus (zowel in de organisatie, als ook in de stad). Het opgavegericht werken voelt voor ons als een 2e natuur, is goed geworteld in de organisatie en levert de beoogde inhoudelijke resultaten van de opgave op. Deze manier van werken is voor ons gewoon geworden. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt relevante en stevige werkervaring binnen een 100k+ gemeente van meer dan 5 jaar, bij voorkeur opgedaan bij grotere steden. (functies: kwartiermaker, verandermanager, transitiemanager, programmamanager).
 • Je hebt ervaring en succes in ingrijpende verandertrajecten. Bedoeld worden trajecten die complex van aard zijn en/of binnen een complexe context, meerjarig, over verschillende vakgebieden of domeinen heen.
 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfskunde en/of, verandermanagement of andere relevante vakopleidingen.
 • Je hebt ervaring met Opgave Gericht Werken (OGW).
 • Je hebt ervaring in de rol van ambtelijk opdrachtgever.
 • Je hebt ervaring met Opgave Gericht Werken.
Competenties:
 • Verandermanager, in staat beweging te creëren. 
 • Communicatief vaardig, sensitief en analytisch.
 • Verbinder, daadkrachtig en resultaatgericht. 
 • Netwerker, inspirerend, helikopterview. 

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-03960
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 1 augustus 2022
Einddatum: 31 juli 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Donderdag 7 juli om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.