Toetskundige

De Opdracht betreft de inhuur van een toetskundige voor het monitoren, borgen en herzien – waar nodig – van onderwijs en examinering voor het hoger politieonderwijs (HPO).
Vanuit de Onderwijsondersteuning zal de toetskundige de sector en teams ondersteunen bij toetskundige vraagstukken en het uitvoeren en monitoren van het toetsbeleid. Als Toetskundige adviseert de kandidaat de docenten bij de constructive alignement in het curriculum en het borgen van het eindniveau van de opleidingen. 

Doelstelling
De toetskundige adviseert docenten bij de uitvoering van de examendocumenten en draagt bij aan de borging van de kwaliteit van de examinatoren. Als lid van de toetscommissie, borgt de kandidaat de kwaliteit van toetsing en examinering.
Met het oog op de accreditatie (week 4 van 2024) van het onderwijs houdt de kandidaat zicht op de kwaliteitsverbeteringen die al gerealiseerd zijn én geeft hij/zij toetskundig advies en ondersteuning waar er ruimte is voor aanvullende verbeterslagen, mede op basis van de uitkomsten van deze visitatie. 
De toetskundige ondersteunt zelfstandig docenten bij toetskundige vraagstukken, levert relevante toetskundige documenten op, monitort het toetsbeleid en voert deze uit.
Daar waar nodig, begeleidt de toetskundige, docenten effectief in hun didactische ontwikkeling en het kwalitatief afnemen van examens.

Verantwoordelijkheden

De toetskundige is, samen met de toetscommissie, verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het toetsbeleid. Ook is de toetskundige verantwoordelijk voor een actieve bijdrage aan kwaliteitsverbetering van examinering.

Contacten
Voornamelijk interne contacten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal WO niveau.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen het Hoger Onderwijs in een onderwijskundige rol.
 • Je hebt een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal WO niveau in de richting Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen.
 • Je hebt expertise op het gebied van toets- en onderwijskunde.
 • Je hebt ervaring met het implementeren van onderwijskundige ontwikkelingen / vernieuwingen binnen het Hoger Onderwijs.
 • Je hebt werkervaring met een accreditatieproces voor het hoger onderwijs.
 • Je hebt werkervaring op het gebied van toetsing en examinering op bachelor niveau, zoals opstellen en/of monitoren van het toetsbeleid en het ontwikkelen van toetsing.
 • Je hebt werkervaring op het gebied van toetsing en examinering op bachelor niveau, zoals opstellen en/of monitoren van het toetsbeleid en het ontwikkelen van toetsing.
 • Je hebt werkervaring met het ondersteunen en begeleiden van docenten, zoals adviseren bij toetskundige vraagstukken en het verzorgen van bijeenkomsten docentprofessionalisering.
 • Je hebt werkervaring op het gebied van resultaatgericht werken en presteren, zoals agile werken.
 • Je hebt werkervaring in het ontwikkelen van blended onderwijs met passende digitale leermaterialen.
Competenties:

 • Creativiteit - Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden.
 • Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Systeemdenken - Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Vakmanschap - Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe.
 • Resultaatgericht - Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06624
Omgeving: Apeldoorn
Startdatum: 01 februari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 januari 2025
Optie op verlenging: 2x12 mnd
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 01 december om 15.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match