Senior Adviseur assetmanagement Dynamisch Verkeersmanagement

Met een grote hoeveelheid verkeerssystemen waarborgt de gemeente Amsterdam de veilige doorstroming van het verkeer in Amsterdam. Denk aan informatiepanelen die routes aangeven, parkeersystemen die verwijzen naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaatsen, camera's voor handhaving en zicht op straat, pollers voor selectieve gebiedstoegang en telpunten voor data-analyse. Bij elkaar een immense keten van integrale systemen; apparatuur op straat, verbindingen en ICT. De technologische ontwikkelingen rondom DVM volgen elkaar in rap tempo op: IOT is hierbij het centrale begrip. Om te zorgen dat de systemen in Amsterdam state-of-the-art blijven, gaan we vaak versneld over tot vervanging. Bovendien kiezen we binnen de gemeente voor integratie van alle systemen en verzorgen we zelf de hosting. Het betreft ontwikkelingen van een geheel andere orde dan voorheen: moeilijker, ingewikkelder met toepassingen van nieuwe algoritmen. Deze kennis en expertise is momenteel niet beschikbaar binnen het team. Daarnaast betreft het ander werk dan tot nu toe. Daarom behoort dit nu nog niet tot de reguliere werkzaamheden.
Als senior adviseur assetmanagement ben jij onmisbaar bij het up-to-date houden van al deze DVM-systemen. Met jouw kennis, zowel inhoudelijk als procesmatig, zorg je voor de benodigde documenten waarmee de medewerkers van Team VIS en overige stakeholders hun taken kunnen uitvoeren. Kennisoverdracht is hierbij een key-begrip. Mede dankzij procesmatige toepassing van jouw DVM-kennis en -kunde komen bewoners en bezoekers van onze hoofdstad vlot en veilig van A naar B. Je bouwt mee aan de toekomst van Amsterdam, met respect voor de rijke geschiedenis van onze stad en je draagt met plezier jouw kennis over op de medewerkers van Team VIS (verkeersinformatiesystemen).
De opdracht gaat van start op 11 december 2023 en heeft een looptijd van een jaar. Het aantal uren per week is 24. De opdrachtnemer voert de opdrachten zelfstandig uit met de benodigde input en randvoorwaarden die worden geleverd door de opdrachtgever. Aan de hand van de scope (opdracht) zullen de opgeleverde resultaten worden geëvalueerd en gevalideerd. Dit zal tussentijds gebeuren; elke keer als een resultaat wordt opgeleverd. De belangrijkste stakeholders zijn de leveranciers (o.a. aannemers) en ketenpartners binnen de organisatie (o.a. IB, K&K, VM) waar nodig.

Werkzaamheden
De opdracht bestaat uit de volgende resultaten:

 • Rapportages innovatie
Door je kennis en ervaring ben je scherp op innovaties op DVM-gebied en kun je het belang ervan voor de gemeente Amsterdam onderkennen. Inzake de ontwikkelingen op dit gebied stel je als specialist rapportages op richting interne teams, zoals het team Verkeerstactiek en het Ingenieursbureau, alsook extern richting leveranciers van systemen. De kennis om het belang van innovaties op het gebied van DVM-systemen (IOT en de Digitale stad) te onderkennen en de consequenties ervan voor Amsterdam te overzien is (nog) niet aanwezig in de teams, terwijl er nu veel ontwikkelingen zijn die gevolgd moeten worden en waarover beslissingen voor de lange termijn moeten worden genomen.
 • Samenvatting ROK’s
Met leveranciers/aannemers zijn meestal raamovereenkomsten afgesloten, die het dagelijks beheer en vervanging van onze assets op zich nemen. Deze raamovereenkomsten zijn complex en veelal zeer lijvige documenten. Per document lever je een samenvatting op waarmee de beheerder zijn operationele taken kan uitvoeren. Dit overstijgt het normale contractmanagement, omdat er een koppeling is met de hierboven geschetste innovatieve ontwikkelingen die wellicht moeten worden geïmplementeerd in bestaande contracten.
 • Beleidsstukken
Bij strategische vraagstukken of bestuurlijke aangelegenheden kan het dagelijks bestuur en het college van B&W op jou rekenen als kritische sparringpartner. Op dit moment is nog niet te voorzien welke vraagstukken er op welk moment gaan spelen. Als het zich voordoet, stel je zelfstandig voor de assetmanager beleidsstukken op en verzorg je samenvattingen. Ook hier is weer de koppeling met innovaties leidend. Amsterdam wil een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en dan met name op het gebied van duurzaamheid. Advisering van management en bestuur is nodig voor het uitzetten van beleid enerzijds en het verkrijgen van budgetten anderzijds.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met CROW 323 en NEN 3140/2767.
 • Je hebt ervaring met Assetmanagement.
 • Je hebt ervaring met Project- en/of Contractmanagement.
 • Je bent in het bezit van een een hbo-diploma richting Electrotechniek.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring in een bestuurlijk sensitieve omgeving.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van strategische stukken.
Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Relatiebeheer
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-06613
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 11-12-2023
Einddatum: 10-12-2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24 - 36
Sluitingsdatum: vrijdag 01 december om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match