Projectmanager Dienstverlening Werkzoekenden en Werkgevers Sr. 16-24 u p/w

De projectmanager werkt vanuit de afdeling Programma’s en Projecten van de gemeente Amersfoort, en in het bijzonder vanuit het Team Informatiseringsprojecten. Programma’s en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor programma- en projectmanagement. Het kan gaan om een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces - de resultaten zijn uiteenlopend. Het Team Informatiseringsprojecten (TIP) richt zich op projecten op het gebied van IT, informatievoorziening en organisatieverandering. De groep (in- en externe) projectmanagers is verantwoordelijk voor het managen van uiteenlopende opgaven, vaak in samenwerking met afdelingen in de organisatie en altijd met experts uit de IT/IV-discipline.

De opdrachtgever voor dit project is de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Amersfoort, namens alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort.  

Wat ga je doen?

Context
Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk om inwoners van de stad indien nodig te helpen participeren in de samenleving, bij voorkeur door werk. De zgn. SUWI-wet schrijft voor dat gemeenten en het UWV hiertoe binnen een arbeidsmarktregio samenwerken. Amersfoort werkt samen met het UWV en zes regiogemeenten in het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort. Tot nu toe verzorgt het UWV voor de daarvoor benodigde informatiesystemen. Binnen afzienbare tijd stopt het UWV met deze dienstverlening aan arbeidsmarktregio’s. Dat betekent dat gemeenten hier zelf voor moeten gaan zorgen.
Gemeente Amersfoort wil, samen met de andere gemeenten, van de gelegenheid gebruik maken om haar dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren, processen efficiënter en effectiever te maken en stuurinformatie te verbeteren.
Deze opdracht behelst het coördineren van bovenstaande elementen en daarbij zorgen voor een aanbesteding van de benodigde software cq. dienstverlening. en zorgen voor de (technisch) implementatie in de bedrijfsvoering van de zeven gemeenten. Afstemming en samenwerking met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio en het UWV is een belangrijk aspect van de opdracht.

Opdracht
De opdracht zal starten met het opstellen van een projectopdracht en plan van aanpak op basis van de uitgevoerde project- en marktverkenning, in overleg met de ambtelijk opdrachtgever van het project. Onderdeel hiervan is een (risico)inventarisatie van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de verschillende gemeenten met betrekking tot aanschaf en beheer van een nieuw systeem. Vervolgens moet een projectorganisatie worden ingericht waarbij afspraken worden gemaakt over inzet van mensen en middelen vanuit de betrokken gemeenten. Naast de ambtelijk opdrachtgever heeft het project een bestuurlijk opdrachtgever, die voornamelijk een rol heeft bij eventuele escalaties in de regionale samenwerking.

In samenhang draag je zorg voor een gedegen Programma van Eisen, op basis waarvan de inschrijvingen worden beoordeeld. Hieruit volgt gunning aan de best bij de eisen en wensen aansluitende partij. Na de aanbestedingsfase ben je verantwoordelijk voor het succesvol implementeren van het nieuwe systeem en het meenemen en opleiden van de gebruikersorganisatie. Deliverables die hierin terugkomen zijn, onder andere, een werkend en bruikbaar systeem, gelegde essentiële koppelingen, een opgeleide gebruikersorganisatie en een gedegen doorontwikkelstrategie. Essentieel is het tijdig en goed betrekken van de beheers- en gebruikersorganisatie van alle zeven de gemeenten zodat er een gedegen draagvlak voor de te kiezen oplossing ontstaat.
Het eerste op te leveren inhoudelijk resultaat van het project zal een programma van eisen en wensen zijn, dat is samengesteld met de verschillende belanghebbenden en specialisten. Op basis daarvan wordt de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd met ondersteuning van een adviseur inkoop en aanbesteding. In deze fase is er een go/no go moment voor alle gemeenten om wel of niet deel te nemen aan de aanbesteding of onderdelen daarvan. Dit hangt samen met de uit te voeren (risico)inventarisatie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je hebt succesvol een relevante HBO of WO opleiding afgerond of uit uit CV blijkt HBO/WO denk-/ werkniveau.
  • Je hebt recente (afgelopen 2 jaar) en ruime ervaring als projectmanager bij gemeenten, binnen het Sociaal domein.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt als projectmanager ruime ervaring met projecten waarbij er samengewerkt werd met heel verschillende stakeholders en er sprake was van een verandertraject.
  • Je hebt ervaring als projectleider van aanbesteding en implementatie van informatiseringsprojecten bij gemeenten.
Competenties:

Wij zoeken een kandidaat die een stevige expertise en ervaring heeft met projectmanagement en aanbestedingstrajecten bij gemeenten en in het bijzonder met complexe implementaties. Die in staat is te werken binnen een complexe samenwerkingsomgeving met veel verschillende stakeholders. Iemand die flexibel is in het meedenken met de specifieke eisen en wensen, maar koersvast is om te zorgen dat de juiste keuzes gemaakt worden het de planning gehaald wordt. Daarbij zijn onderhandelings- en communicatievaardigheden, tact, organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit van belang.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03418
Omgeving: Amersfoort
Startdatum: 15 juni 2024
Einddatum: 15 juni 2025
Optie op verlenging: ja, 2 x 3 maanden
Aantal uur per week: 16-24
Intakegesprek: begin juni 2024
Sluitingsdatum: donderdag 30 mei 2024 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match