Projectleider Schuldsanering

Als projectleider wordt het jouw opdracht om de halvering van de MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) te realiseren. In nauwe samenwerking met beleidsmakers zorg jij voor een correcte vertaling van de richtlijnen naar praktische instructies voor de werkvloer en voor een effectieve informatiestroom naar de samenwerkingspartners. In jouw brugfunctie tussen beleid en uitvoering besteedt je extra aandacht aan de vraag hoe de kennis bij de uitvoerenden ook in de toekomst telkens actueel zal blijven.

Werkzaamheden
Breng de huidige situatie van de communicatiemiddelen (website, systemen, brieven en andere communicatiemiddelen) in kaart. Benoem vanuit jouw kennis van de MSNP de punten die verbeterd kunnen worden om te realiseren dat uitvoerenden (intern en extern) altijd over de meest actuele informatie beschikken. Doe een voorstel voor de implementatie van de verbeteringen waarbij actualisering en bestendiging de hoogste prioriteit hebben. Vanuit jouw brugfunctie tussen beleid en uitvoering neem jij de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het verbeterplan.
Presenteer de resultaten van jouw inspanningen vanuit het perspectief van de beoogde halvering van de schuldregeling. Doe een voorstel over het praktisch inrichten en implementeren van de herfinanciering. Dit voorstel zal beoordeeld worden op realisme, doorlooptijd en toekomstbestendigheid.

Op te leveren resultaat:
Presenteer de resultaten van jouw inspanningen vanuit het perspectief van de beoogde halvering van de schuldregeling.
Doe een voorstel over het praktisch inrichten en implementeren van de herfinanciering. Dit voorstel zal beoordeeld worden op realisme, doorlooptijd en toekomstbestendigheid.

Afstemming:
Verzorg uit eigen initiatief tenminste 1 keer per 3 weken een rapportage naar de opdrachtgever over je voortgang. Benoem proactief de rol die de opdrachtgever kan nemen om hindernissen die je tegenkomt in de uitvoering van de opdracht weg te nemen. Pas zo nodig de doorlooptijd van je opdracht aan.

De opdrachtgever(s)
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/
Bij de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI) werken 2000 professionals die denkend vanuit de toegevoegde waarde voor Amsterdammers, dienstverlening op maat leveren. Inkomensconsulenten, klantbegeleiders Werk, handhavers, jobcoaches en schuldhulpverleners werken multidisciplinair en gebiedsgericht samen aan de opgaven die spelen binnen de verschillende stadsdelen. Ter realisatie van de doelstellingen van de nauw samenwerkende directies is het van belang om zo wendbaar mogelijk te blijven in het krachtenveld van onder andere de telkens wijzigende regelgeving, veranderende doelgroepen en aanscherpende wensen van het bestuur in combinatie met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de technologie en de gekozen samenwerkingen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je beschikt over een afgeronde opleiding in de richting van bestuurskunde.
Wensen bij de opdracht:
  • Je hebt ervaring in samenwerking met schuldhulpverlenende instanties binnen de sociale kaart van regio Amsterdam.
  • Je bent in staat snel te kunnen starten voor minimaal 18 uur per week, een voorstel voor infaseren is onderdeel van de motivatie en van het eventuele gesprek.
  • Je hebt een Certificaat Black Belt.
Competenties:
  • Analytisch vermogen
  • Omgevingsbewustzijn
  • Samenwerken
  • Relatiebeheer
  • Resultaatgerichtheid
  • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03371
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 03-06-2024
Einddatum: 15-09-2024
Gesprekken: Nader te bepalen
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match