Projectleider directieaanpak klimaatadaptatie, 24-32 u p/w

Klimaatadaptatie is een grote opgave voor de stad Amsterdam. In 2019 heeft het college de bestuursopdracht gegeven om te komen tot een strategie en uitvoeringsagenda daarvoor. Die zijn respectievelijk in 2020 en 2021 vastgesteld. Het programma klimaatadaptatie geeft invulling daaraan. Het programma coördineert en faciliteert, de betreffende directies en partners in de stad voeren de projecten en maatregelen uit.
Met het coalitieakkoord van 2022 zet het college in op klimaatadaptatie, daar waar de nood het hoogst is. Er is 7 miljoen meerjarig incidenteel voor vrij gemaakt voor de gehele bestuursperiode. Hier wordt het programma uit gefinancierd, die inzet op onderzoek & monitoring, het implementeren van standaarden in processen, op het ondersteunen van kansrijke projecten en op samenwerking met partners in de stad. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn de verschillende directies verantwoordelijk voor het klimaatbestendig maken van hun opgave, van de openbare ruimte tot de gebiedsontwikkeling en gezondheidszorg. Daar wordt nog niet overal voldoende invulling aan gegeven, daar is nog geen structurele capaciteit voor georganiseerd en daarvoor is geen aanvullend budget beschikbaar.

Er is een moment aangebroken dat het nodig is om de volgende acties te identificeren. De concrete acties uit de uitvoeringsagenda liepen met name t/m 2023 en een aantal tot 2030. Daar is een actualisatie van nodig. Daarnaast heeft het KNMI in oktober 2023 nieuwe scenario’s gepubliceerd, die laten zien dat de gevolgen van klimaatverandering nog groter zijn dan gedacht werd ten tijde van het opstellen van de strategie. Dat vraagt om extra inzet. Ook is meer eigenaarschap in de organisatie nodig om deze opgave gezamenlijk op te pakken.
Om die redenen werkt het programma klimaatadaptatie aan het identificeren van de vervolgacties voor de komende jaren, m.n. voor 2024-2026. Deze periode is gekozen omdat het aansluit bij de huidige collegeperiode en de daarvoor beschikbare middelen, maar ook omdat het past in de landelijke aanpak van het deltaprogramma: de nieuwe KNMI-scenario’s worden in 2024 en 2025 vertaald in regionale en lokale stresstesten, op basis waarvan in 2026 de strategie herijkt kan worden. In tussentijd wil Amsterdam al een Actieplan ’24-’26 maken.
Politiek is er veel behoefte aan een reactie op de nieuwe scenario’s van het KNMI. Op 9 oktober heeft de wethouder een raadbrief over deze scenario’s gestuurd, waarin de wethouder heeft toegezegd zo snel mogelijk te komen met de extra acties om dit met de noodzakelijke urgentie op te pakken. Tijdens de behandeling hiervan in de commissievergadering van 7 december vroegen meerdere raadsleden van verschillende politieke partijen hierom. Daar zijn hoge verwachtingen bij.
Het programma klimaatadaptatie heeft eerste stappen gezet om hiertoe te komen en zal hier ook de komende maanden mee aan de slag gaan. Dat is gezien vanuit de gehele opgave. Daarnaast is het nodig om per directie te bekijken wat de scenario’s voor hun betekenen, wat er voor nodig is, en wat daarvan concreet gedaan zal worden in 2024-2026. Juist omdat daar de uitvoering ligt.
Het programma klimaatadaptatie zal helpen om dat te identificeren en om het proces te coördineren. Daarvoor moeten zgn. ‘risicodialogen’ gevoerd worden. Dat moet leiden tot een rapport per directie, waarin de risico’s, kansen en acties geïdentificeerd zijn. Op basis van de inhoud van deze ‘directieaanpak klimaatadaptatie’ zal het genoemde Actieplan ’24-’26 worden vormgegeven. Voor deze activiteiten wordt een projectleider gevraagd.

Werkzaamheden

 • Voor verschillende directies risicodialogen organiseren. Dit betreft de inhoudelijke, organisatorische en relationele voorbereiding, onder regie van het programma klimaatadaptatie. Een risicodialoog moet leiden tot een identificatie van risico’s, kansen en acties.
 • Per directie een rapport ('directieaanpak') maken van de uitkomsten van de risicodialogen. Deze voorleggen aan de deelnemers en inhoudelijk toetsen bij het programma klimaatadaptatie en andere experts.
 • Per directie de agendering van het rapport in het management- of directieteam van de directie voorbereiden. Dit betekent dat de betreffende voordracht daarvoor voorbereid moet worden en de gesprekken georganiseerd moeten worden.
 • Begeleiden van planning en het proces. Omdat het om verschillende directies gaat, kunnen sommige risicodialogen parallel aan elkaar plaatsvinden.
 • Resultaat van de werkzaamheden verder brengen; het aanjagen en/of organiseren van acties die voortkomen uit de risicodialogen en besluitvorming over de directieaanpak; bijvoorbeeld vormgeving van werkgroepen of uitwerking van een specifieke informatievraag.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met de gemeentelijke organisatie, met de betreffende directies en met de belangrijkste stakeholders daarbinnen.
 • Je hebt ervaring met klimaatadaptatie als opgave, van de inzet van de gemeente Amsterdam op dit onderwerp en van het Amsterdamse politieke klimaat rondom dit onderwerp.

Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt ervaring met project- en procesmanagement: in deze rol is een proactieve aanpak en eigen initiatief belangrijk, waarbij de projectleider zelf het plan vormgeeft, stuurt op de uitvoering en de beoogde resultaten behaalt.
 • Je hebt ervaring met het implementeren van standaarden en processen op duurzaamheidsthema’s. Het doel van de directieaanpak is om ervoor te zorgen dat directies klimaatadaptatie meenemen bij alles wat zij doen.
 • Je hebt ervaring met de (on)geschreven regels en procedures rondom ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming.
 • Je hebt ervaring met politieke druk en tijdsdruk en vermogen om snel van start te gaan in complexe omgeving in een kortlopende opdracht. Er is beperkte tijd en ruimte voor een inlees- of verkenningsfase.
Competenties:
 • Omgevingsbewustzijn Gevorderd
 • Samenwerken Gevorderd
 • Initiatief Gevorderd
 • Resultaatgerichtheid Gevorderd

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-02315
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 12 maanden na startdatum
Gesprekken: nader te bepalen
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24 - 32
Sluitingsdatum: vrijdag 12 april om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match