Project Officer Kwaliteit – Digital Intrusion Team

Het Digital Intrusion Team (DIGIT) zoekt een project officer kwaliteitszorg ter ondersteuning van het projectteam dat zich bezig houdt met de realisatie van een intern kwaliteitssysteem. 
Sinds maart 2019 voert DIGIT de binnendringbevoegdheid uit. DIGIT is het enige team in Nederland waarin experts van politie, Koninklijke Marechaussee en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst uitvoering geven aan de wettelijke hackbevoegdheid. Het team werkt op aanvraag van opsporingsteams in binnen- en buitenland en is onderdeel van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties.

Bij DIGIT werken diverse specialisten die, binnen de grenzen van de wet, heimelijk en op afstand binnendringen in computersystemen en apparaten van verdachten, zoals telefoons, servers of computers. Naast legal hackers werken er ook security researchers, softwareontwikkelaars en engineers. 
De bevoegdheid mag alleen ingezet worden bij zware misdrijven, dit betekent dat je met je werkzaamheden een waardevolle bijdrage levert aan de opsporing van verdachten van deze misdrijven. In combinatie met de heimelijkheid van de bevoegdheid zijn vertrouwelijkheid en de afscherming van methodieken zeer belangrijk binnen DIGIT. 

Deze technisch complexe bevoegdheid was nieuw voor de politie en gaat vanwege de vergaande inbreuk op de levenssfeer van verdachten gepaard met een uitgebreid wettelijk kader. Het wettelijk kader is betrekkelijk minutieus geregeld en is op onderdelen contrair aan elkaar. In de eerste paar jaar stond daarom het operationaliseren van de bevoegdheid, het inrichten van het team en het opdoen van ervaring centraal. Na vijf jaar breekt de fase aan waarin DIGIT de ambitie heeft om een volgende professionaliseringsslag te maken door een kwaliteitssysteem in te richten.
In de afgelopen vijf jaar is er ook veel belangstelling geweest voor de binnendringbevoegdheid. De wetgever heeft specifiek vastgelegd dat de Inspectie van Justitie en Veiligheid (hierna Inspectie) toezicht houdt op het functioneren van het wettelijke systeem rond de uitvoering van de binnendringbevoegdheid. De Inspectie rapporteert elk jaar over de resultaten van haar toezichtsactiviteiten. 
Daarbovenop hebben het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad (PG Hoge Raad) ieder een rapport gepubliceerd over de bevoegdheid. Het WODC heeft een evaluatie uitgevoerd naar de binnendringbevoegdheid. De PG Hoge Raad heeft vanuit haar toezichthoudende taak op het Openbaar Ministerie ook een evaluatie naar de binnendringbevoegdheid uitgevoerd.

Op basis van de rapporten van de Inspectie, WODC en de PG Hoge Raad heeft de minister van Justitie en Veiligheid een beleidsreactie gepubliceerd. In de beleidsreactie heeft de minister de politie de opdracht gegeven om een visie op te stellen voor passende kwaliteitszorg binnen DIGIT
De Inspectie en de politie hebben in 2023 en 2024 diverse gesprekken gevoerd over het realiseren van een kwaliteitssysteem. Dit heeft geresulteerd in een procesplan waarin een aanpak beschreven staat hoe het kwaliteitssysteem gerealiseerd gaat worden. Voor de uitvoering van dit procesplan is een projectgroep ingericht, voor deze projectgroep zoeken wij een project officer.
Vanwege de aard van de functie vinden een groot deel van werkzaamheden op kantoor plaats. Thuiswerken is zeer beperkt mogelijk.

DIGIT zoekt twee project officers voor het projectteam. De project officers werken samen met het projectteam aan de uitvoering van het procesplan. In het procesplan staan de methode en activiteiten beschreven om invulling te geven aan het kwaliteitssysteem. 

Doelstelling
In de beleidsreactie heeft de minister de politie de opdracht gegeven om een visie op te stellen voor passende kwaliteitszorg binnen DIGIT. Het opgestelde procesplan is de leidraad bij het realiseren van het kwaliteitssysteem. 
In 2024 en q1 2025 geeft DIGIT uitvoering aan het procesplan. De project officers maken onderdeel uit van het projectteam en werken mee aan de uitvoering door werkzaamheden uit te voeren die samenhangen met het realiseren van het kwaliteitssysteem. Na afronding van het procesplan wordt er door het projectteam een uitvoeringsplan opgesteld die inhoudelijk richting geven aan het kwaliteitssysteem. 
De opdracht is afgerond wanneer het procesplan is uitgevoerd en er een nieuw uitvoeringsplan is opgesteld om het kwaliteitssysteem inhoudelijk in te richten. 

Verantwoordelijkheden
Het kwaliteitssysteem omvat een samenhangend geheel aan beleid, processen en (controle-)instrumenten waarmee DIGIT inzicht heeft op de risico’s en aantoonbaar kan maken dat er maatregelen zijn getroffen op basis van risicomanagement. Het kwaliteitssysteem richt zich op het operationeel proces, gegevensverwerkingen op basis van de Wpg, en de informatiebeveiliging. Wij vinden het belangrijk dat je affiniteit en/of interesse hebt in deze onderwerpen.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Ondersteunen en faciliteren van medewerkers bij het in kaart brengen van processen
 • Ontwerpen van processchema’s en maken van procesbeschrijvingen
 • Vertalen van principes binnen kwaliteits- en risicomanagement naar de opsporing
 • Uitvoeren en opstellen van (risico)analyses
 • Onderzoek doen en adviseren van het projectteam over de toepassing van kwaliteitsnormen en wettelijk kader
 • Opstellen van adviezen en adviseren van het projectteam over procesinrichting en KPI’s
 • Opstellen van adviezen en adviseren van het projectteam over te treffen maatregelen en controle-instrumenten (zowel procesmatig als technisch)
 • Voorbereiden, structureren en notuleren van bijeenkomsten
Kwaliteitszorg is een belangrijk onderwerp binnen het team, het is daarom van belang dat je nauwkeurig en gestructureerd bent. De dynamische heimelijke opsporingsachtergrond waarin jij je werkzaamheden verricht schrikken je niet af en je weet de principes van kwaliteitszorg te vertalen naar de opsporingsdynamiek.
Je hebt affiniteit met kwaliteitszorg en termen zoals KPI’s en controle-instrumenten zijn je niet onbekend. Je bent in staat om grote hoeveelheden informatie schriftelijk te verwerken. Je voelt je thuis binnen een team, maar kan ook prima zelfstandig werken. Daarnaast heb je uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift.

Contacten
Als project officer kwaliteitszorg binnen DIGIT ben je onderdeel van het projectteam dat zich bezighoudt met de realisatie van een kwaliteitssysteem. In deze functie komen verschillende disciplines samen en kom je in contact met alle specialismes binnen het team.
Bij de totstandkoming van de bevoegdheid heeft de wetgever bepaald dat de Inspectie Justitie en Veiligheid doorlopend toezicht houdt op de uitvoering van de binnendringbevoegdheid. Ook gedurende de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem houdt de Inspectie intensief toezicht op de uitvoering van het procesplan. De Inspectie zal hier periodiek over rapporteren, 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een hbo-diploma in een relevante richting, zoals kwaliteits- en procesmanagement, bedrijfskunde en organisatiekunde
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met kwaliteits- en risicomanagement
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het uitvoeren van risicoanalyses
 • Je hebt ervaring met het opzetten van kwaliteitszorg binnen minimaal twee typen organisaties
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met informatiebeveiligingsnormen
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van adviezen, rapporten en het uitvoeren van analyses
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring met IT en security.
 • Je hebt werkervaring met de opsporing en strafvordering.
 • Je hebt werkervaring met de Wpg.
 • Je hebt werkervaring in een organisatie waar gewerkt wordt met gevoelige informatie.
Competenties:

 • Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03308
Omgeving: Driebergen
Startdatum: 01-08-2024
Einddatum: 31-07-2025
Optie op verlenging: ja, 1 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match