Programmasecretaris Samenwerkingsplatform Sociaal Domein

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 344 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden.
We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten hebben behoefte om vraagstukken in het sociaal domein vanuit meer samenhang en gezamenlijkheid te benaderen. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.

Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het samenwerkingsplatform sociaal domein. Het platform staat voor de breed gedeelde ambitie voor betere ondersteuning en dienstverlening aan vooral kwetsbare inwoners. Hiervoor beogen we dat overheid en samenwerkingspartners lokaal en landelijk veel meer samen en in samenhang leren en werken in het sociaal domein. De belangrijkste opdracht van het platform is het werken aan het merkbaar en meetbaar verbeteren van het sociaal domein met een integraal ondersteuningsaanbod op visie, beleid, inkoop en uitvoering richting gemeenten, Rijk en alle betrokken partners.

Het samenwerkingsplatform moet daarmee bijdragen aan twee doelstellingen:

 1. Versterken van de lokale uitvoeringskracht
 2. Meer samenhang van (landelijk) beleid.
Het platform draagt hieraan bij vanuit vier functies:
 1. Adviesfunctie: gemeenten en ketenpartners vraag gestuurd adviseren die problemen en/of uitdagingen hebben rond de uitvoering.
 2. Feedback en leerfunctie: ophalen en ontsluiten van best practices en het realiseren van duurzame en continue feedbackloop tussen regionale en landelijke partners.
 3. Harmonisatiefunctie: zorgen voor betere afstemming over (gedeelde) vraagstukken, inzet op meer integrale aanpakken en een regionaal en landelijk gedragen agenda.
 4. Ontwarfunctie: samenhang tussen aanpakken en (aankomende) ontwikkelingen naar gemeenten en ketenpartners verduidelijken en feedback ophalen.
De ambities, doelstellingen en functies zijn niet nieuw. Bestaande initiatieven met een vergelijkbare insteek zijn de regioteams voor Zorg en Veiligheid en Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap. Met het samenwerkingsplatform verbreden we deze bestaande werkwijze naar het gehele sociaal domein.

Omschrijving van de opdracht
Binnen het samenwerkingsplatform zijn verschillende bewegingen en projecten in gang gezet. Drie teams van regioadviseurs hebben daarin een centrale rol. Zij geven advies en zorgen voor verbinding met kennis en expertise elders in de regio of van landelijke organisaties. Samen met hen is een programmateam aan de slag om de relevante bewegingen en projecten samen te brengen in één platform, waarop ook externe partners aangesloten zijn. In het platform werken nu circa 40 mensen. De programmamanager is eindverantwoordelijk en rapporteert aan de opdrachtgevers VNG en BZK.

Als programmasecretaris ben je ondersteunend aan de PM/MT van het samenwerkingsplatform. Je bent bovendien de rechterhand van de PM. Samen met haar zorg je ervoor dat de platformteams soepel draaien en dat er goed gerapporteerd wordt naar de stuurgroep, de opdrachtgevers, en de opdrachtgevende programma’s waar verantwoording aan verschuldigd is. Je levert support op de organisatie, en niet alleen op de inhoud.

Je hebt een veelzijdige rol en bent de spin in het web. Dit betekent dat je overal bij wordt betrokken waar nodig om de trajecten in samenhang succesvol te laten verlopen en voltooien. Onderdeel van deze rol is de inhoudelijke voorbereiding van overleggen met opdrachtgevers. Je neemt de verantwoordelijkheid in het verzamelen van de input hiervoor en bent in staat om het vooroverleg te coördineren.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Concreet draag je bij aan de volgende resultaten:
 • Organiseren van de gezamenlijke en overkoepelende overleggen om verbinding te leggen tussen de projecten, opdrachtgevers, en programmateam;
 • Vastleggen van alle relevante acties tijdens de overleggen, beheren van de actielijst en waar nodig najagen van de acties;
 • Overzicht bewaken van lopende opdrachten en intake nieuwe opdrachten voor het platform;
 • Inhoudelijk meedenken over de ontwikkeling van het platform en de organisatiestructuur;
 • Bijhouden van de inhoudelijke en financiële voortgang van de verschillende trajecten;
 • In samenwerking met de leden van het team opstellen van (leden)brieven en voortgangsrapportages voor opdrachtgevers, directie en/of commissies;
 • Inhoudelijk opstarten van nieuwe activiteiten en/of ondersteunen van de en strategisch adviseurs;
 • Uitwerking van inhoudelijke notities en andere stukken;
 • Afstemming met ondersteuners en coördinatoren van andere platformteams en aangrenzende programma’s, zoals van de POK-middelen.
Resultaat van de opdracht
De resultaten van deze opdracht als programmasecretaris is als volgt:
 • Er is een effectieve overlegstructuur en besluitvormingsstructuur ingeregeld waarbij wordt gestuurd op acties;
 • De samenhang tussen verschillende projecten en werkgroepen is geborgd op inhoud, proces en communicatie;
 • Er is een duidelijke manier van monitoring ontwikkeld evenals een efficiënte rapportagecyclus. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau, blijkende uit een minimaal afgeronde HBO opleiding en tenminste 3 jaar ervaring op WO-niveau in project- en procesmanagement.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als project- of programmasecretaris of een soortgelijke rol bij gemeenten of andere overheidsorganisaties in de afgelopen 4 jaar.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in complexe landelijke programma’s.
 • Je hebt ervaring met opdrachten bij de Rijksoverheid.
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met het samenwerken in een omgeving met verschillende belangen met meerdere stakeholders (bijv. gemeenten, ketenpartners, in publiek-private samenwerkingen.
 • Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met plannings- en sturingswerkzaamheden en kan hierbij door handig gebruik en visualisatie van data goed overzicht bieden en houden.
 • Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met programma’s bij en voor verschillende overheden, waaronder de Rijksoverheid.
 • Je hebt meer dan 3 jaar ervaring in het sociaal domein.
 • Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met het werken met diverse en multidisciplinaire teams.
Competenties:
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Punctueel en accuraat
 • Zorgvuldig
 • Gestructureerd
 • Flexibel
 • Pragmatisch
 • Omgevingssensitief (ook politiek-bestuurlijk)
 • Enthousiasmerend
 • Analytisch
 • Stressbestendig
 • Je kunt goed organiseren

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-03020
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 15 juni 2023, tussen 10:00 uur en 12:00 uur
Sluitingsdatum: Vrijdag 9 juni om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.