Programmamanager, 24-32 u p/w

De opdracht wordt gekenmerkt door:

 • strategische (beleids)advisering een complex organisatieoverstijgend tot gemeenteoverstijgend onderwerp.
 • grote zelfstandigheid en gericht op de lange termijn
 • een hoog politiek en maatschappelijk afbreukrisico met uitstraling op organisatieoverstijgend tot gemeenteoverstijgend niveau
 • een speelveld op bestuurlijk en het hoogste ambtelijke niveau
 • relatiemanagement op strategisch niveau
 • een ingewikkeld netwerk van betrokken (externe) partijen/belanghebbenden en/of complexe contactsituaties.
Bestanddelen van de opdracht
Het doel van de opdracht is tweeledig:
1. Het onderdeel Ondermijning in het programma Weerbaar Amsterdam voor de periode 2019-2022 af te ronden, op basis van het aflopende budget vanuit DWS.
Verzamelen informatie over het programma DWS (van 2019 tot en met 2022).
a) De activiteiten in deze vier jaar waren als volgt voorzien:
 • 2019: verkenning en voorbereiding
 • 2020: voorbereiding, implementatie en uitvoering
 • 2021: implementatie, uitvoering en aanscherping
 • 2022: uitvoering, aanscherping en evaluatie..
b) Beschrijven resultaten en acties op het gebied van:
 • Vastgoed
 • Informatie
 • Opleiding en training
 • Bewustwording (extern)
 • Innovatie.
c) Eindrapportage maken voor 01-12-2022 en bespreken in de staf BM

2. Op basis van de wensen van de nieuwe coalitie een voorstel maken voor een nieuwe aanpak Ondermijning binnen Weerbaar Amsterdam in de periode 2023 ev.
De cocaïnehandel in Amsterdam leidt tot ernstige schietincidenten, aanslagen op mensen en gebouwen, witwaspraktijken en underground banking.
 • Met de beschikbare bestuurlijke instrumenten, zoals de gebiedsverboden bij ernstige over last en geweld, het cameratoezicht ter bescherming van de buurt en personen, de sluiting van drugspanden en de Bibob-toetsing voor kwetsbare branches, beschermen we de stad en maken we die weerbaar. We gaan door met de Ondermijningsbrigade die multidisciplinaire controles uitvoert.
 • Partijen die niet-integer zijn, wordt het ondernemen in Amsterdam onmogelijk gemaakt door o.a. strenge Bibob-toetsen. Het gebruik van een vergunningsplicht, zoals in de Hoogstraten al gebeurt, wordt uitgebreid. Hiermee moeten ondernemers aan de voorkant aantonen dat hun onderneming 'schoon' is, in plaats van als de onderneming al gevestigd is.
a) Inventariseren bestuurlijke wensen, mogelijke aanpakken, instrumenten, kosten, uitvoering en gewenste resultaten.
b) Plan van aanpak maken voor 30-10-2022 en bespreken in de staf BM

Doelstellingen
 1. Het onderdeel Ondermijning in het programma Weerbaar Amsterdam voor de periode 2019-2022 af te ronden, op basis van het aflopende budget vanuit DWS.
 2. Op basis van de wensen van de nieuwe coalitie een voorstel maken voor een nieuwe aanpak Ondermijning in de periode 2023 ev.
Op te leveren resultaat
Q4 2022: Afronden projecten en opleveren van een afgestemd en gedragen afronding en rapportage van DWS - WA/O voor de jaren 2019-2022
Q3 2022; Plan opstellen voor een project of programma binnen Weerbaar Amsterdam voor de aanpak van Ondermijning 2023-2026. Gebaseerd op de voorstellen vanuit de nieuwe coalitie en de beschikbare gelden.

Afstemming
Er vindt maandelijks afstemming plaats met de directeur OOV en de manager AAO.
Voorafgaand aan de staf BM zullen zij akkoord moeten geven op de voorstellen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je bent in het bezit van een erkende afgeronde WO opleiding criminologie, bestuurskunde of een andere sociale wetenschap.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met advisering in een complexe bestuurlijke context.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in het adviseren van gemeenten op en implementeren/uitvoeren van beleid.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het leiden van projecten binnen het domein openbare orde en veiligheid.
 • Je hebt expertise, kennis en ervaring met het onderwerp ondermijning.
 • Je hebt kennis en ervaring van de Amsterdamse context.
 • Je hebt ervaring met het werken met ketenpartners als politie, OM, RIEC, ACVZ en andere partijen.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt uitgebreide kennis van de beleidsvelden openbare orde & veiligheid en de aanpak Ondermijning.
 • Je hebt ruime ervaring in het adviseren van het bestuur en gemeenteraad, in het bijzonder in Amsterdam en op het terrein van ondermijning.
 • Je hebt ruime ervaring in samenwerken met stadsdelen, gemeentelijke directies, branche organisaties en de landelijke overheid.
Competenties:
 • Overtuigingskracht
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Inventiviteit

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-03913
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 15-07-2022
Einddatum: 14-01-2023
Optie op verlenging: Nee
Aantal uur per week: 24 - 32
Sluitingsdatum: vrijdag 01 juli om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.