Procesbegeleider Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag 24-36 u p/w

Het is de missie van het basisteam Maken om de regie te nemen om door leden omarmde initiatieven door te ontwikkelen tot collectieve oplossingen en breed gebruik daarvan voor te bereiden.

Het Programma Verbinden Schuldendomein maakt onderdeel uit van het Basisteam Maken. De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
De VNG ondersteunt gemeenten bij de maatschappelijke opgave om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Het programma Verbinden Schuldendomein is ingericht om de vier nieuwe wetstrajecten, projecten en initiatieven te verbinden en om overzicht te creëren. Daarnaast biedt het programma concrete implementatieondersteuning voor de invoering van de vier nieuwe wetten. We ondersteunen gemeenten bij de implementatie van vier wetten:

 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),
 • het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags),
 • de Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBvv),
 • de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd).
Het programma Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten ondersteunt gemeenten bij het helpen van ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag.
Gemeenten werken intensief aan het ondersteunen van inwoners die zich als (mogelijk) gedupeerde bij UHT (onderdeel van de Belastingdienst) gemeld hebben op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en schulden. Voorbeelden van hulp zijn het inventariseren van schulden, bieden van bijzondere bijstand en financieren van middelen voor kinderen voor sport, zorg of onderwijs.
De programma ondersteunt de gemeenten met concrete producten zoals handreikingen, routekaarten, Q&A’s, formats en tweewekelijkse (be)spreekuren.

In de rol procesbegeleider ondersteun je gemeenten bij de implementatie van bovengenoemde wetten. Dat doe je door een goede informatievoorziening die met gemeenten en andere stakeholders wordt gedeeld via o.a. nieuwsbrieven en de website. In digitale en fysieke bijeenkomsten, zgn. werksessies en (be)spreekuren deel je inhoudelijke kennis over de wet- en regelgeving en kennis over het toepassen van de implementatieproducten van het programma met gemeenten.
Je neemt deel of levert een inhoudelijke bijdrage aan overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het schuldendomein.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je werkt aan een passend ondersteuningsaanbod voor gemeenten voor de hulp van gemeenten aan gedupeerde ouders door de toeslagenaffaire
 • Je signaleert ontwikkelingen, aanpassingen in wet- en regelgeving en wensen bij gemeenten en vertaalt die naar een passend ondersteuningsaanbod.
 • Je ontwikkelt, schrijft en toetst ondersteuningsproducten die generiek toepasbaar zijn op basis van behoefte van gemeenten.
 • Je bereidt presentaties voor en verzorgt presentaties bij (digitale) bijeenkomsten en/of trainingen voor het netwerk van gemeentelijke contactpersonen;
 • Je beantwoordt inhoudelijke vragen die binnenkomen via telefoon, e-mail en tijdens bijeenkomsten;
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op tactisch en operationeel niveau gericht op de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
 • Je monitort de voortgang van beleids- en ondersteuningstrajecten voor de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en creëert draagvlak voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties.
Resultaat van de opdracht
Ondersteuning door de procesbegeleider moet ertoe leiden dat:
 • De producten (handreikingen, factsheets, instructiemateriaal etc.) van kwalitatief hoog niveau zijn ontwikkeld;
 • Alle gemeenten in staat zijn om gedupeerde ouders te ondersteunen
 • De klant- en stakeholdertevredenheid over de geleverde ondersteuning hoog is.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau.
 • Je hebt WO-werk- denkniveau, door minimaal 3 jaar werkervaring op WO niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van adviseur of projectleider op het gebied van complexe implementatietrajecten in het gemeentelijk uitvoeringsdomein op politiek-bestuurlijk terrein en in situaties met tegenstrijdige belangen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt kennis van (werk)processen bij gemeenten.
 • In de afgelopen 5 jaar ervaring met werken bij of voor gemeenten in de rol van adviseur op alle niveaus (bestuurlijk, strategisch, tactisch management en operationeel).
 • Je hebt werkervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring in de rol van adviseur of projectleider in het creëren van draagvlak en faciliteren van kennisdeling voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties.
 • Je hebt inhoudelijke en actuele kennis op de gemeentelijke (beleids)terreinen belastingen, beslaglegging, invordering, vroegsignalering, schuldhulpverlening en/of bewindvoering.
 • Je hebt inhoudelijke en actuele kennis van een crisisdossier binnen de (Rijks)overheid of bedrijfsleven.
 • Je hebt ervaring met het samenwerken met minimaal 2 Rijksoverheden binnen een programma of uitvoeringstraject.
Competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Netwerken
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Plannen en organiseren
 • Initiatief
 • Creatief

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04638
Omgeving: Den Haag / Utrecht
Startdatum: 1 september 2022
Duur: 31 december 2022
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24-36
Gesprekken: 30 augustus 2022
Sluitingsdatum: maandag 22 augustus om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.