Procesbegeleider ENSIA

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 1. werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 2. verbeteren van de dienstverlening;
 3. een efficiënte en wendbare organisatie;
 4. anticiperen op de toekomst.
Over ENSIA
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalig informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. ENSIA heef tot doel om een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatiebeveiliging te leveren. ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO. Uitgangspunt is het interne verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het externe verantwoordingsproces aan centrale overheidspartijen die een rol hebben in het toezicht op informatiebeveiliging. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten (PUN/PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Werk & Inkomen (SUWInet) is samengevoegd en gestroomlijnd. ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK en SZW.
In 2021 is een nieuwe tool in gebruik genomen voor ENSIA. Ook zijn er de komende jaren uitbreidingen te verwachten, zoals het opnemen van nieuwe stelsels binnen ENSIA en het uitbreiden van de procesbegeleiding naar waterschappen en provincies.

Als senior procesbegeleider ondersteun je gemeenten bij het:
 • Invullen van de zelfevaluatie informatieveiligheid en de domein specifieke vragenlijsten in ENSIA;
 • Blijven verbeteren van het interne verantwoordingsproces van informatiebeveiliging;
 • Afronden van de externe verantwoording t.b.v. specifieke toezichthouders;
 • Inbrengen van wensen t.a.v. doorontwikkeling ENSIA.
Daarnaast heb je veelvuldig contact met de stelselhouders/partners binnen het ENSIA stelsel. VNG Realisatie vervult voor ENSIA de rol van ketenregisseur. Dat betekent dat belangen van alle partijen afgewogen moeten worden en de governance van ENSIA in staat moet worden gesteld om de juiste besluiten te nemen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als senior procesbegeleider ben je spin in het web voor alle participanten binnen ENSIA. Dit betekent dat je op het ene moment op operationeel niveau een gemeente aan het ondersteunen bent bij de uitvoering van het ENSIA-proces en het volgende moment in een strategisch overleg zit om mee te denken over het toekomstperspectief van ENSIA. Dit vereist dat je continu bewust bent van de rol die je inneemt ten opzichte van je gesprekspartner, goed kunt schakelen tussen alle niveaus, signalen oppakt uit de omgeving en verbeteringen initieert. Hiervoor is het noodzakelijk dat je communicatief zeer vaardig bent. Meer concreet vertaalt zich dit in de volgende verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
 • Op verzoek van de gemeentelijke ENSIA-coördinator ondersteunen bij de uitvoering van ENSIA;
 • Signaleren van ontwikkelingen en wensen bij gemeenten;
 • Opstellen, schrijven en toetsen van ondersteuningsproducten (handleidingen) op basis van behoefte van gemeenten;
 • Voorbereiden en verzorgen van presentaties op regiobijeenkomsten en/of trainingen t.b.v. gemeentelijke ENSIA-coördinatoren;
 • Mede uitvoeren van acceptatietests en ondersteunen bij functionele inrichting van de ENSIA tooling;
 • Beantwoorden van inhoudelijke vragen over informatiebeveiliging i.s.m. IBD;
 • Leveren van inhoudelijke bijdrage aan de doorontwikkeling van ENSIA (op operationeel-, tactisch- en strategisch niveau).
Resultaat van de opdracht
De ondersteuning van de procesbegeleiding moet er toe leiden dat:
 1. Er ondersteuningsproducten van kwalitatief hoog niveau zijn ontwikkeld;
 2. Alle gemeenten alle deadlines (31 december en 1 mei) kunnen behalen;
 3. De doorontwikkeling van ENSIA aansluit op de behoeften van gemeenten;
 4. De klanttevredenheid over de geleverde ondersteuning groot is.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding met minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met advisering bij provincies en waterschappen over de herinrichting van werkprocessen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het schakelen op alle niveaus (bestuur, management en uitvoering) in de rol van adviseur bij of voor de overheid.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen en presentaties.
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met het opzetten van projecten of ervaring als adviseur binnen een overheidsorganisatie.
 • Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met baselines op het gebied van informatiebeveiliging (BIG, BIO, BIR etc).
 • Je hebt kennis van verantwoordingsprocessen en besluitvormingsprocessen in en door gemeenten.
 • Je hebt meer dan 2 jaar ervaring met het verbinden van gemeenten voor kennisdeling en samenwerking binnen het ENSIA proces.
 • Je hebt meer dan 2 jaar ervaring met de toepassing van ENSIA binnen de overheid of ten minste 2 binnen van de onderliggende stelsels (BRP, Reisdocumenten, DigiD, Suwinet, BAG, BGT, BRO, WOZ).
Competenties:
 • Samenwerkingsgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Communicatief vaardig
 • Netwerken

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-03936
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 30 september 2022
Optie op verlenging: Ja, steeds 3 maanden tot een maximale duur van 36 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 12 juli tussen 9.00 en 12.00 uur
Sluitingsdatum: Woensdag 6 juli om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.