Onderwijskundige – 2fte

De Opdracht betreft de inhuur van twee onderwijskundigen binnen de sector Hoger Politieonderwijs die naast het meebouwen aan de inrichting van de onderwijskundige ondersteuning, ook vorm en inhoud geven aan de kwaliteitszorg binnen de sector. 
Vanuit de Onderwijsondersteuning zoals deze wordt ingericht op sectorniveau, ondersteunen de onderwijskundigen de sectorleiding, maar ook de teamchefs. De onderwijskundigen initieren, monitoren, signaleren en volharden in alle fasen van de PDCA-cyclus door onder andere de sectorleiding en teamchefs, gevraagd en ongevraagd, te adviseren op hoofdlijnen en soms in detail over:

 • Het gehele traject van vaststelling en actualisatie van kwalificatiedossiers;
 • Uitwerking hiervan in onderwijs en examinering, ook wat betreft digitale leermiddelen en toetsing;
 • Begeleiding en professionalisering van docenten;
 • ondersteuning bij de implementatie van (geactualiseerd) onderwijs en examens;
 • kwaliteitszorg tijdens de uitvoering waarmee voldaan is aan de gestelde kwaliteitseisen aan het politieonderwijs.
Doelstelling
De onderwijskundige adviseert en ontwikkelt beleid specifiek voor de sector HPO. Daarnaast implementeert hij/zij het beleid van de Politieacademie waar dit relevant is voor de sector. Bij deze taken wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse opleidingen binnen de sector en ook aan de verschillen tussen de sectoren van de Politieacademie.

Verantwoordelijkheden
De onderwijskundige is verantwoordelijk voor het actief bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en examinering in de sector HPO, betreffende zowel beleidsvorming als de praktische uitvoering.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde diploma op minimaal WO niveau.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen het Hoger Onderwijs in een onderwijskundige rol.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde diploma op minimaal WO niveau in de richting Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen.
 • Je hebt werkervaring met het samenbrengen van verschillende belangen van stakeholders.
 • Je hebt ervaring in docentenbegeleiding en het begeleiden en initiëren van didactische verbeterprocessen.
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsprofielen, opleidingsprogramma's en onderwijsmiddelen.
 • Je hebt werkervaring met het implementeren van onderwijskundige ontwikkelingen / vernieuwingen binnen het Hoger Onderwijs ook op digitaal gebied.
 • Je hebt werkervaring met een accreditatieproces voor opleidingsprogramma's.
 • Je hebt werkervaring met trajecten waarbij de kandidaat regelmatig moet schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Je hebt werkervaring in projecten en samenwerkingsverbanden waarbij strakke tijdslijnen gehanteerd worden.
Competenties:

 • Creativiteit - Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden.
 • Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Systeemdenken - Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Vakmanschap - Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe.
 • Resultaatgericht - Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06623
Omgeving: Apeldoorn
Startdatum: 01 februari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 januari 2025
Optie op verlenging: ja, 2x12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 01 december om 15.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match