Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement

De sector Programma- Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie, zoals financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma's en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. 
De missie van PPI: "Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie & ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B".
PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal. De functie Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement valt binnen het centraal Project Management Office (PMO) van de sector PPI. Het PMO team draagt zorg voor kwaliteitsborging, standaarden, rapportage en analyse, resourcemanagement, training, functioneel beheer van de projectmanagement tool, en coaching en advies.
Als Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement vervul je een belangrijke rol op het gebied van doorontwikkeling van processen en adviseren van (hoger) management ten aanzien van gewenste verbeteringen.
Onderdeel van je werk is ook het coachen/begeleiden van (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners en je collega’s op weg helpen ten aanzien van processen en tooling. Je hebt de mogelijkheid om inhoudelijk betrokken te zijn bij projecten en programma's in de rol van bijvoorbeeld kwaliteitsmanager.
Verder ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitsreviews en quick scans op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in de projectmanagement tool Fortes Change Cloud (FCC).
De toenemende vraag naar expertise op genoemde onderdelen leidt ertoe dat het nodig is om extra capaciteit in te huren om hier een bijdrage aan te leveren.

Doelstelling
Je maakt deel uit van de programma- en projectenorganisatie van de Politie. Deze organisatie levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de Politie. Samen met je team draag je bij aan een efficiëntere uitvoering van projecten en de verbetering van bijbehorende processen.
Als medewerker kwaliteit en procesmanagement ondersteun en instrueer je collega’s, waar nodig, ten aanzien van processen en tooling. Voor (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners vervul jij de rol van coach en begeleider. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitsreviews en quick scans op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in de projectmanagement tool Fortes Change Cloud (FCC).

Vakmatige taken:

 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de processen van programma- en projectmanagement naar een hoger volwassenheidsniveau;
 • je voert analyses uit op opzet, bestaan en werking van processen en doet verbetervoorstellen;
 • je bewaakt, rapporteert en adviseert over de kwalitatieve uitvoering van projecten en programma's cf het geldende kwaliteitsframework;
 • je ondersteunt en adviseert het management van PPI op noodzakelijke onderwerpen;
 • je verzamelt en ontwikkelt kennis en good practices t.b.v. toepassing binnen projecten en programma's
 • je presenteert, overtuigt en faciliteert medewerkers ten aanzien van vernieuwingen in projectmanagement;
 • je adviseert en ondersteunt projectmedewerkers in de toepassing van standaarden in hun projecten en programma's;
 • je monitort de processen en producten en draagt ervoor zorg dat deze voldoen aan de actuele kwaliteitsnormen;
 • je beheert templates en instructies;
 • je voert kwaliteitsreviews en quick scans uit op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in de Fortes Change Cloud (FCC);
 • je voert interne BIT-toetsen uit;
 • je coacht en begeleidt (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners;
 • je beheert de PPI website (Agora) voor informatie-uitwisseling en samenwerking binnen de organisatie.
Contacten
De Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement heeft contacten met projectmedewerkers, met het management-team en met collega's van andere lijn afdelingen. Zij/hij is in staat om een sterk intern netwerk op te bouwen en te onderhouden. Zij/hij is het expertise-aanspreekpunt voor diverse in- en externe stakeholders.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het managen en doorontwikkelen van programma- en projectmanagement-processen in een ICT- of IM-gestuurde omgeving binnen grote (1000+) organisaties.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met presenteren en coachen/begeleiden van projectmedewerkers ten aanzien van vernieuwingen binnen het vakgebied projectmanagement.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met regie op analyse- en rapportagetrajecten, op kwaliteitsmanagementtrajecten, op kennismanagement en met de Fortes Change Cloud of vergelijkbare projectadministratie tooling.
Wensen bij de opdracht:

 • Je bent Prince2, MSP en/of P3O gecertificeerd.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van interne BIT-toetsen en is bekend met de specifieke kwaliteitsnormen en -eisen die gelden binnen de rijksoverheid.
 • Je hebt aanvullende certificeringen op het gebied van kwaliteitsmanagement of procesmanagement, zoals Six Sigma, ISO 9001, of vergelijkbare kwalificaties.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met PowerBI.
 • Je hebt relevante werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
Competenties:

 • Maatschappelijke oriëntatie; Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Systeemdenken; Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Mondelinge presentatie; Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
 • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-05237
Omgeving: Nieuwegein
Startdatum: 01 januari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: donderdag 05 oktober om 17:00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match