Kwartiermaker project Welzijn-Zorg 24-32 u p/w

De gemeente Noardeast-Fryslân wil inzetten op laagdrempelige preventieve zorg en begeleiding, door slimmere en betere verbindingen te maken tussen welzijn en zorg. De voormalige gemeenten Kollumerland, Ferwerderadiel en Dongeradeel namen via een subsidieverlening diensten af van 2 welzijnsorganisaties in de regio. De welzijnsorganisaties voeren welzijns-zorgactiviteiten uit binnen de gemeente. De gemeente Noardeast-Fryslân wil naar één passende uitvoerende organisatievorm voor welzijns-zorgactiviteiten voor de gemeente. Dit betekent dat er opnieuw invulling wordt gegeven aan het brede welzijns-zorgbeleid, met een nieuw scenario voor één uitvoerende organisatievorm. Bijv. een netwerkorganisatie, een fusie tussen organisaties, een nieuwe stichting of organisatie etc.

Wij willen een kwartiermaker inhuren om een nieuw scenario te inventariseren en om over te adviseren. Om te komen tot een nieuw scenario gaat de kwartiermaker alle partijen die actief zijn op het brede welzijn-zorg terrein en welzijns-zorgtaken uitvoeren verkennen. Er zijn veel partijen binnen de gemeente die welzijn-zorgtaken uitvoeren en tegelijkertijd is het ambitieniveau hoog en is er sprake van nauwe samenhang tussen meerdere projecten. De gewenste verandering zal dan ook niet in één keer kunnen worden doorgevoerd. Dit project wordt daarom gefaseerd uitgezet.

Wij zoeken een kwartiermaker die uitvoering geeft aan de eerste fase ‘Verkenningsfase’ met de mogelijkheid tot verlenging voor de volgende fases. In de verkenningsfase verkent de kwartiermaker de partijen die welzijns-zorgtaken uitvoeren en maakt een verkenning van mogelijkheden voor een uitvoerende organisatievorm. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor verschillende resultaten in deze fase, hierbij te denken aan:

 • Plan van aanpak;
 • Een inventarisatie van stakeholders en een daarbij behorende stakeholder analyse;
 • Een analyse hoe één of meerdere scenario’s van een passende uitvoerende organisatievorm eruit kan zien;
 • Een advies over de voorkeursscenario inclusief de te nemen vervolgstappen, consequenties en communicatie;
 • Afstemming met gemeentelijk traject van nieuwe welzijns-zorgbeleidsnotitie.
Verantwoordelijkheden
Binnen dit project wordt er volgens een projectstructuur op basis van de principes van projectmatig werken gewerkt. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor een verdere invulling van de projectstructuur, bestaande uit een stuurgroep en verschillende werkgroepen. De kwartiermaker draagt zorg voor het betrekken en inzetten van de gemeentelijke organisatie en coördineert en bewaakt de voortgang van het proces. De kwartiermaker onderhoudt de relatie met het gemeentebestuur en adviseert hen pro-actief, wanneer dit nodig is. Daarnaast stemt de kwartiermaker regelmatig af met de beleidsmedewerkers, die betrokken zijn om te komen tot nieuw welzijns-zorgbeleidsnotitie (gemeentelijke taak) en de kwartiermakers/ projectleiders van andere projecten waar nauwe samenhang mee is. Ook is afstemming met andere gemeenten, met name gemeente Dantumadiel, van belang.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO+-niveau.
 • Je bent gewend om te werken op strategisch niveau en hebt een sterk analytisch vermogen.
 • Je kan de Friese taal verstaan.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je spreekt de Friese taal.
 • Je hebt ervaring binnen een gemeente.
Competenties:

 • Je bezit de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen adviseren en te lobbyen; proactief, heldere communicatie, open instelling en oog voor bestuurlijke en ambtelijke processen.
 • Bij voorkeur kennis van en affiniteit met de inhoud van het werk en de regio.
 • Je hebt het vermogen om snel te schakelen op een breed scala aan onderwerpen.
 • Je hebt een grote drive om de belangen van de gemeenten Noardeast-Fryslân goed te behartigen, alsmede de belangen van stakeholders in de regio.
 • Je hebt gevoel voor politiek en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent in staat om een krachtenveld op bestuurlijk en ambtelijk niveau te overzien, en doet wat er nodig is om de ketenpartners zoals de organisaties die inzetten op welzijn-zorg te binden.
 • Door je affiniteit met communicatie ben je in staat om draagvlak te organiseren voor samenwerking én partijen hiervoor te enthousiasmeren.
 • Je bent een harde werker die graag in teamverband samenwerkt om op proces resultaten te boeken.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04654
Omgeving: Dokkum, Kollum en thuiswerken
Startdatum: 1 september 2022
Duur: 31 december 2022
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24-32
Gesprekken: nog niet bekend
Sluitingsdatum: donderdag 18 augustus om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.