Kwartiermaker Programmabeheersing

In het programma U Ned werken rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo maken we gezonde groei bereikbaar! Het U Ned programma vormt de basis voor een duurzame samenwerking tussen Rijk en regio om de verstedelijkingsopgave in samenhang met mobiliteitsinvesteringen vorm te geven.
Het programma U Ned omvat verschillende programmaonderdelen (zie voor meer informatie www.programma-uned.nl).
Een van de programmaonderdelen is de MIRT-verkenning OV en Wonen die wordt opgepakt. Dit programmaonderdeel financiert en bemenst de provincie Utrecht samen met de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken en de gemeente Utrecht.

De gezamenlijke ambitie van Rijk en regio is om te komen tot een houdbare voorkeursbeslissing over een pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen, die

 • Het Utrechts Science Park beter bereikbaar maken
 • Het verwacht knelpunt Utrecht Centraal ontlasten dat uit de Nationaal Markt en Capaciteitsanalyse komt
 • Nieuwe woon- en werklocaties ontsluiten in Utrecht Zuid West en Nieuwegein
 • De bouw van extra woningen mogelijk maken

De Verkenning levert beslisinformatie voor de te nemen voorkeursbeslissing (MIRT-2 besluit). De Verkenning zal in de periode Q3 2020 t/m Q4 2022 worden uitgevoerd. De totale doorlooptijd bedraagt circa 2 jaar na het nemen van de Startbeslissing. De Verkenning maakt onderdeel uit van het programma U Ned, er zal daarom met de andere programmalijnen worden afgestemd over de voorbereiding en de besluitvorming over maatregelen wanneer deze de scope van andere programmalijnen raken. Deze afstemming maakt onderdeel uit van de opdracht voor de Verkenning OV en Wonen.

We zijn op zoek naar een Kwartiermaker programmabeheersing die met ons de programmabeheersing van U Ned vorm wil geven. Daarbij zoeken we iemand die er lol in heeft om mee te bouwen aan de inrichting van onze programma-beheersing en -organisatie. Te denken valt daarbij aan het maken van samenwerkingsafspraken, het opzetten van een programmaplanning, bij kan dragen aan het opzetten van en uitvoering geven aan uitvoeringsovereenkomsten en het bijdragen aan risicogestuurd werken binnen U Ned.
De gevraagde rol is drieledig: allereerst het in kaart brengen van de beheersbehoefte en -noodzaak (doelen stellen), ten tweede het uitdenken en inrichten van de daadwerkelijke programmabeheersing (organiseren) en ten derde het uitvoering geven aan die programmabeheersing. Onze ideale kandidaat is ijzersterk in de combinatie van denken en doen en weet dit toe te passen in samenwerkingsverbanden.

Binnen het programma U Ned is de eerste te zetten stap het organiseren van de (beheersmatige kant van de) samenwerking tussen verschillende programma-partijen. Per programmalijn verschillen de contractuele afspraken en inhoudelijk-financiële verantwoordelijkheden voor ons als provincie Utrecht. Het is jouw rol om dit te stroomlijnen, te concretiseren en ook bij de te maken uitvoeringsafspraken vanuit de beheersmatige rol mee te denken. Daarbij kun je denken aan het opzetten van alle financiële en inkoopafspraken binnen het programma. Ook het voorbereiden van de besluitvorming om de samenwerkingsafspraken bestuurlijk te bezegelen valt onder je rol (o.a. het schrijven van bestuurlijke stukken).
Gaandeweg ga je zelf ook uitvoering hieraan geven en je richten op de beheersing hiervan. Gemiddeld wordt op deze rol 0,4fte inzet gevraagd van jou.

Voor specifiek één van de onderliggende MIRT-verkenningen ga je de projectbeheersing voeren. Hierbij hoort de beheersing van het project op de aspecten tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing. Aanvullend daarop speel je een rol om uitvoering te (laten) geven aan het inkoopproces en de contractbeheersing (bewaking). De inschatting is dat je hierop 0,6fte aan inzet gaat plegen.

Na het kwartiermaken is het als project- en programmabeheerser jouw taak om de beheersaspecten goed in te vullen; op basis hiervan analyses te maken en deze samenhangende analyses te laten bijdragen aan de sturing van het programma. Je bent een kritisch sparringpartner voor de programmamanager, de projectmanager en je overige projectteamleden als het gaat om projectbeheersing en -sturingsaspecten. Je bent medeverantwoordelijk voor het projectresultaat en eindverantwoordelijk voor de beheersing van het project en programma. Je bent in staat om je collega’s effectief te beïnvloeden, en hebt ruim voldoende ervaring en kennis van de andere werkvelden binnen project- en programmamanagement (contract, techniek, omgeving) om waar nodig sturend op te treden. Indien nodig maak je gebruik van de aanwezige informatie- en escalatielijnen naar de lijnorganisatie.

Concreet houdt je takenpakket onder andere het volgende in:

 • Uitdenken, inrichten en organiseren van programmabeheersing binnen U Ned.
 • Uitvoering geven aan de beheersing van een specifiek onderliggend project.
 • Het (doen) beheersen van kostenramingen, planning, scope en risico’s van het programma.
 • Het integraal samenbrengen van alle beheersingsaspecten.
 • Analyses uitvoeren op basis van integrale inzichten.
 • De informatiebeheersing en financiële supervisie binnen het programma en je project. De scope en opdracht bewaken en wijzigingsprocedures begeleiden.
 • Het mede opstellen / actueel houden van de programma- of projectplannen, het opstellen van voortgangsrapportages.
 • Het adviseren over en bewaken van het inkoopproces (zowel simpele opdrachten als aanbestedingen), in samenwerking met een programma-ondersteuner en de projectcontroller.
 • Het collegiaal afstemmen met de projectbeheersers en -controllers van andere projecten en richting geven bij het verder ontwikkelen van de integrale project- en programmabeheersing binnen de Provincie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau en/ of WO- bachelor, master niveau met een financieel economische of bedrijfskundige richting.
 • Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 4 jaar werkervaring als project- of programmabeheerser infrastructurele projecten bij een overheidsorganisatie of semi-overheidsorganisatie.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring met het opzetten van van en inrichten van de beheersing in een project- of programma-team. 
 • Je hebt in de afgelopen 3 jaar werkervaring met het werken in projecten en of programma met meerdere samenwerkingspartners.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 4 jaar (bij voorkeur meer dan 6 jaar) als project- of programmabeheerser bij een overheidsorganisatie of semi-overheidsorganisatie.    
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring (bij voorkeur meer dan 4 jaar) met het opzetten van van en inrichten van de beheersing in een project- of programma-team.
 • Je hebt in de afgelopen 3 jaar werkervaring (bij voorkeur meer dan 4 jaar) met het werken in projecten en of programma met meerdere samenwerkingspartners.    
 • Je hebt in de afgelopen 4 jaar kennis van en werkervaring in een MIRT-project.         
Competenties:

 • Je denkt in structuren, verbanden, kansen en risico’s en draagt zo bij aan de sturing van projecten/programma’s en het boeken van resultaten.
 • Je begrijpt het potentiële spanningsveld in samenwerkingsverbanden tussen de eigen organisatie en de gemaakte afspraken met partners; en de bijbehorende complexiteit van bijvoorbeeld de financiële administratie (eigen boekhouding versus de partner-overstijgende financiën).
 • Je hebt ervaring als project- of programmabeheerser en wordt warm van mobiliteitsvraagstukken.
 • Je hebt eerder bijgedragen aan het opzetten van project- of programmabeheersing.
 • Je opereert op je best in de druk en dynamiek van programma’s en projecten.
 • Je bent gericht op samenwerking én kan je kritisch opstellen ten aanzien van de inhoud.
 • Je ziet het als uitdaging om de programmabeheersing binnen U Ned mee op te bouwen en uit te voeren.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2020-43735
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 4 januari 2021
Einddatum: 31 december 2021
Optie op verlenging: ja, 3x 12 maanden
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: week 50
Sluitingsdatum: maandag 30 november om 12:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.