Kwaliteit Coördinator Arbodienst

Taakomschrijving

1. Opzetten, in werking brengen en beheren van Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
2. Inventariseren en coördineren van procedures behorend bij KMS
3. Systematisch invoeren en vervolgens uitvoeren van kwaliteitscyclus
4. Adviseren en faciliteren van management en medewerkers bij het initiëren/ontwikkelen, opstellen, onderhouden, verbeteren, controleren en bewaken van kwaliteitssysteem. Pakt organisatiebrede thema’s en complexe vraagstukken op.
5. Vertaalt vastgesteld kwaliteitsbeleid naar de eigen werkomgeving en/of naar organisatiebreed kwaliteitsbeleid.
6. Identificeert/signaleert risico’s en adviseert over risicobeheersing in de vorm van verbetervoorstellen en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen
7. Initiëren, vormgeven en houden van kwaliteitssessies ISO9001. Begeleidt leidinggevenden en professionals bij toepassing en implementatie van kwaliteitsinstrumenten
8. Initiëren en vormgeven aan borging van veranderingen op het gebied van kwaliteitsnormen en wetgeving
9. Werkt kwaliteitsbeleid uit in kwaliteitsinstrumenten/methodieken en draagt zorg voor de verdere uitwerking en implementatie.
10. Eerste contactpersoon voor certificerende instelling
11. Documenteren en overdragen van ontwikkelde kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitscyclus, alsmede overige initiatieven en werkwijzen.

Doelstelling
De politie werkt toe naar een interne gecertificeerde Arbodienst. Ten behoeve van die Arbodienst is een kwaliteitscoördinator nodig die in volle breedte de functie vormgeeft en bouwt aan het kwaliteitsmanagementsysteem en een kwaliteitscyclus en deze vervolgens implementeert. Bijbehorende werkzaamheden zijn opgenomen in de opdrachtomschrijving.
Vervolgens zal (naar verwachting) via een regulier (intern) vacatureproces gezocht worden naar een kandidaat die deze functie gaat invullen.

Beoogd resultaat

Het gaat er daarbij om dat het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteitscyclus dan vorm en inhoud hebben en actief overgedragen kunnen worden door de tijdelijke kracht aan de te werven vaste collega.

Verantwoordelijkheden

 • Komen tot een gedragen kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitscyclus.
 • Volgt ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving, analyseert deze op de gevolgen voor het kwaliteitssysteem van het betreffende organisatie-onderdelen en adviseert op organisatie(onderdeel) niveau het management hieromtrent.
 • Werkt samen met diverse zorgprofessionals en adviseert aan leidinggevenden.
 • Zoekt en bouwt actief aan netwerk van belanghebbenden binnen de organisatie.
Contacten
Voorkeur voor iemand met iemand met een breed netwerk binnen (overheids)organisaties

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt Post-HBO/ universitair werk- en denkniveau in de richting van arbeidshygiëne of gezondheidswetenschappen.
 • Je hebt werkervaring binnen gezondheidswetenschappen of arbeidshygiëne zijn vereist alsmede kennis van en ervaring in de rol van Kwaliteitscoördinator binnen een Arbodienst. Vaardigheden in het ontwikkelen, vormgeven en sturen op het verder helpen van de organisatie in de kwaliteitsslag richting certificering zijn nodig. Projectmatig werken en procesvaardigheden zijn noodzakelijk.
 • Je hebt werkervaring met het geven van adviezen en informatie overdracht.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring met het coördineren en sturen van (werk)groepen en projecten.
 • Je hebt werkervaring met het evalueren en reflecteren, in het doen van voorstellen tot procesontwikkeling, optimalisatie, uitwerking en implementatie ervan.
 • Je hebt werkervaring met het (mede) beoordelen van risico’s, vroegtijdig problemen signaleren, interventies kiezen en uitvoeren, het verloop monitoren en de resultaten evalueren.
 • Je hebt post-HBO/ universitair werk- en denkniveau in de richting van Arbeidshygiëne of gezondheidswetenschappen.
Competenties:

 • Analytisch
 • Overtuigingskracht
 • Integriteit
 • Systeem denken
 • Samenbindend leiderschap
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Organisatievermogen
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-02276
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 01-07-2024
Einddatum: 30-06-2025
Optie op verlenging: Ja, 1 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 12 april om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match