Financieel projectbeheerser Programma Krimpenerwaard, 16-20 u p/w

Afdeling Projecten en Programma’s en Kenniscluster Integrale Projectbeheersing
De afdeling Projecten en Programma's (APP) verzorgt het management van grote programma's en projecten op het terrein van natuur, water, gebiedsontwikkeling, milieu en verkeer en vervoer. Projecten worden opgavegericht georganiseerd en projectleiders stemmen vragen van de buitenwereld (van waterschappen en gemeenten tot de rijksoverheid) af met hun collegae binnen de afdeling om op deze wijze initiatieven uit de maatschapij en van lagere overheden te ondersteunen. De provincie heeft zowel een initiërende rol als een uitvoerende rol. Om deze taak te vervullen is de afdeling verdeeld in drie projectenbureaus en een kenniscluster integrale projectbeheersing. Het Kenniscluster Integrale Projectbeheersing (KCIP) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning op het brede terrein van projectbeheersing. Het kenniscluster richt richt zich op de integrale aanpak van risicomanagement, kostendeskundigheid, financiële beheersing en projectplanning.

Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard
Het Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard (hierna: PB KW) werkt in opdracht van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, die op haar beurt werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland (PZH) aan de realisatie van circa 2.250 hectare natuur in de Krimpenerwaard in het kader van de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het programmabureau is samengesteld uit medewerkers van gemeente, waterschap en provincie en externe inhuur waar nodig, en staat onder leiding van een programmamanager. Programmamanager is tevens opdrachtgever. Het programmabureau is momenteel gevestigd in Gouda, bij de ODMH. In uitvoering verschuift dat mogelijk naar de Krimpenerwaard zelf.

Omschrijving van de opdracht
De opdracht behelst het vervullen van de rol van financieel projectbeheerser, waarbij de belangrijkste verantwoordelijkheid is de financiële programmabeheersing ter ondersteuning van de programmamanager van bovenstaande programma en het programmateam. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de manager programmabeheersing, de projectplanner en de risicoadviseur binnen het kenniscluster integrale projectbeheersing om de integraliteit van de dienstverlening (vanuit het kenniscluster) te waarborgen. Het verwerken van de financiële administratie van projecten (capaciteit en geld) binnen het programma waaronder (besteks)administratie van aannemers en externe facturen, het leveren van financiële input voor dashboardrapportages, budgetbewaking, het verzorgen van de (eind- en deel-) afrekeningen aan de diverse financiers en subsidieverstrekkers ten behoeve van de af te leggen verantwoording door het Programmabureau, afstemming met financiële adviseurs van de stuurgroeppartijen (waterschap, gemeente en provincie) en het financieel toetsen van inkoopworfkflows behoren onder meer tot het takenpakket.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over HBO werk/denkniveau op het gebied van programma-/projectmanagement.
 • Je hebt minimaal 2 vergelijkbare programma’s of projecten uitgevoerd met per programma/project een budget van minimaal € 1 mln.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een adviserende en toetsende rol op het gebied van financiën en planning en control binnen overheidsorganisaties.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt meer dan 5 jaar kennis van en ervaring met project-/programma-administraties op het gebied van groen en natuurontwikkeling.
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met verantwoording in het kader van subsidies, waaronder POP-subsidies van de EU.
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met subsidieverantwoording via de SiSa-methode.
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met opzetten business case (in verband met onderhouden/herijken business cases).
Competenties:
 • Klantgerichte, communicatief vaardige en stevige persoonlijkheid;
 • Uitstekend gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen;
  • Inzicht in het functioneren van een organisatie die vergelijkbaar is met de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en de juridische omgeving waarin wordt geopereerd;
  • Vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijk en regionale verhoudingen en de bestuurlijke/ politieke en technische haalbaarheid van projectresultaten zowel binnen als buiten een organisatie die vergelijkbaar is met de provinciale organisatie;
 • Resultaatgericht handelen: daadkrachtig optreden, pro-actieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-03045
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 10 juli 2023
Einddatum: 31 december 2027
Optie op verlenging: Nog niet bekend
Aantal uur per week: 16-20
Intakegesprek: Dinsdag 20 juni
Sluitingsdatum: Vrijdag 9 juni om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.