Ervaren Beleidsadviseur (2fte)

Terrorisme en extremisme bedreigen onze nationale veiligheid. De gevolgen kunnen groot zijn. Niet alleen in levens of materiële schade, maar ook door de schade aan onze open samenleving door bijvoorbeeld angstgevoelens, wantrouwen en tegenstellingen op te roepen. De NCTV is als coördinator van de nationale veiligheid betrokken bij de aanpak van terrorisme en extremisme en de bescherming van de democratische rechtsorde en open samenleving. De Programma’s Terrorismebestrijding hebben als doel het verminderen van het risico op terroristische aanslagen en het beperken van de mogelijk schade na een eventuele aanslag. Het programma Versterken CT keten (PNI) vult met het programma Aanpak Contraterrorisme (PACT) de opgave van NCTV in om extremisme en terrorisme te voorkomen. In nauwe onderlinge afstemming, richten de programma’s zich op de volgende doelen:

 • Het bewaken van de integraliteit en doeltreffendheid van de Contraterrorisme (CT)-aanpak. Dit doen we door te bezien in hoeverre veranderingen in de dreiging vragen om aanpassing van de landelijke CT-aanpak, door de (effectiviteit) van de uitvoering van maatregelen te volgen en waar nodig deze te versterken of nieuw instrumentarium te ontwikkelen.
 • Het versterken van de samenwerking tussen lokale, nationale en internationale CT-partners om de dreiging van gekende jihadistische en extremistische netwerken en casuïstiek te beheersen en in te dammen, en nieuwe aanwas te voorkomen.
PNI bestaat uit een aantal clusters die bijdragen aan de doelstellingen van de CT inzet. Het team heeft als kerntaak het versterken van de tactische en operationele samenwerking in de CT-keten en bestaat uit de volgende clusters/taakvelden: Operationele samenwerking, Team uitreizigers, Detectie reisbewegingen, Aanpak terrorismefinanciering, Aanpak aanslagmiddelen, Aanpak van terroristische content online en Unit Wetgeving. Daarnaast richt PNI zich op het versterken van de internationale samenwerking op CT-gebied. Het programma kent ook enkele structurele taken, zoals de (voorbereiding en) organisatie van het benodigde netwerk waarbinnen afstemming over de nationale en internationale aanpak van terrorisme en extremisme plaatsvindt en de coördinatie over de parlementaire verantwoording over de integrale aanpak van extremisme en terrorisme. PNI omvat ruim 30 medewerkers.

Beschrijving directie/afdeling
Het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) richt zich op het gebruik van reisgegevens om terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen. Het strategisch doel is om beter zicht te krijgen op ongewenste reisbewegingen, door nationale en internationale gegevens- en informatie-uitwisseling tussen bevoegde instanties te versterken, binnen de juridische kaders, onder andere op basis van passagiersgegevens. DR draagt zorg voor het ontwikkelen, implementeren, coördineren, evalueren van en communiceren over het nationaal en internationaal beleid inzake het signaleren en detecteren van reisbewegingen in relatie tot terrorisme en ernstige criminaliteit, in bilateraal, EU en VN verband. DR geeft vorm aan de beleids- en financieringsverantwoordelijkheid en het opdrachtgeverschap van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de sturing alsmede ontwikkeling van de (verdere) inrichting van de technische voorziening Travel Information Portal (TRIP) en Passenger Name Record (PNR). Er wordt binnen DR nauw contact onderhouden met internationale partners (EU lidstaten, EU Commissie, VK, VS, ICAO, GCTF, UNCTTP) en nationale partners (Bevoegde Instanties, zoals de Nationale Politie, de KMar, het OM en bijzondere opsporingsdiensten). Ook wordt samengewerkt met collega’s binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Het DR team is volop in beweging en heeft een veelheid aan taken, variërend van beleidsontwikkeling, inspelen op nationale en internationale ontwikkelingen en wetgeving en het opdrachtgeverschap van de Pi-NL tot aan de sturing en ontwikkeling van het Travel Information Portal (TRIP). Om verschillende redenen is het DR Team op dit moment onderbezet hetgeen deze uitvraag beoogt te compenseren.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Het cluster Detectie Reisbewegingen zoekt twee Ervaren Beleidsadviseurs die zelfstandig kunnen bijdragen aan bij de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op het detecteren van ongewenste reisbewegingen. Daartoe voeren de Ervaren Beleidsadviseurs de volgende werkzaamheden uit:
 • Zelfstandig oppakken van en ondersteuning bieden aan beleidsmatige vraagstukken op het gebied van de verwerking van passagiersgegevens. Hierbij valt te denken aan het opstellen en redigeren van (beleids)nota's, memo’s en rapportages, en het organiseren en voorbereiden van uiteenlopende vergaderingen en bewaken van daaruit voortkomende acties.
 • Ondersteuning bieden gericht op NCTV’s rol als gegevensverantwoordelijke ten aanzien van de PNR datastroom zoals verwerkt door de Pi-NL in het Travel Information Portal; zoals het (zelfstandig) begeleiden van evaluaties en audits.
 • Ondersteuning bieden gericht op NCTV’s rol als budgetbeheerder PNR-gelden en diens rol als eindverantwoordelijke voor verdeling van deze gelden over ketenpartners.
 • Ondersteuning bieden bij parlementaire verantwoording van vraagstukken die binnen het cluster Detectie Reisbewegingen vallen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT

 • Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding Veiligheidskunde, Bestuurskunde, Organisatiewetenschappen, rechtswetenschappen of een soortgelijke studie.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het ondersteunen van bestuurlijk gevoelige en/of complexe beleidsvraagstukken.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen het veiligheidsdomein.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen het de Rijksoverheid of haar uitvoerende organisaties.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Competenties:
 • Bestuurssensitiviteit en/of organisatiesensitiviteit
 • In staat om zich als zelfstandige professional te bewegen in een complexe en sensitieve omgeving
 • Stevige, zelfstandige persoonlijkheid
 • Proactief, Resultaat- en oplossingsgericht
 • Gestructureerde en secure manier van werken
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • Gevoel voor verhoudingen
 • Innovatief
 • Stressbestendig
 • Sterke en passende communicatieve vaardigheden

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04903
Omgeving: Den Haag/vanuit huis
Startdatum: 15 september 2022
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: In week 35
Sluitingsdatum: Vrijdag 25 augustus om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.