Enterprise Data Architect

De politie heeft de ambitie om een van de meest innovatieve politiekorpsen te worden. Randvoorwaarde hierbij is dat de gegevenshuishouding op orde is! De politie heeft daarom onlangs haar Datastrategie voor de komende jaren vastgesteld. De Datastrategie geeft invulling aan de ambitie van de politie om het werk nog meer datagedreven te maken. Dat betekent dat het werk van de politie verandert: meer analytisch, meer kennis van data en hoe er met data omgegaan moet worden. Dit heeft consequenties voor de hele organisatie. Het vraagt om maatregelen en technologie om met grote hoeveelheden data om te gaan en van daaruit relevante en bruikbare producten te maken voor de veiligheid van Nederland.
Als Enterprise Data Architect (EDA) bij de Gegevensautoriteit, onderdeel van de Directie Informatievoorziening van de Politie heb je een belangrijke verbindende rol in het realiseren van de ambities van de Politie zoals die zijn beschreven in de Datastrategie. Dat doe je door op de vier databeleidsterreinen; typeringsbeleid, kwaliteitsbeleid, delingsbeleid en gebruiksbeleid een gedragen en samenhangend architectuurstelsel op te zetten. De opzet van dit stelsel en het (laten) realiseren en standaardiseren is jouw verantwoordelijkheid, dat doe je samen met collega’s binnen de politie, (keten-) partners en leden van de CDO-raad JenV en de CDO-raad Rijk.

Doelstelling
Het ontwerpen en realiseren van een gegevensarchitectuurstelsel ondersteunend aan de Datastrategie Politie. Binnen de scope van het ontwerp valt de vastlegging en afstemmen met relevante betrokkenen. De realisatie omvat de formele goedkeuring van het gegevensarchitectuurstelsel en de inwerkingtreding van het stelsel binnen en buiten de politie.
Voortgangsevaluaties zijn onderdeel van de opdracht. 

Verantwoordelijkheden

 • het uitwerken, vastleggen, onderhouden en verkrijgen van en zo breed mogelijk draagvlak voor gegevensprincipes/beginselen;
 • het uitwerken, vastleggen, onderhouden en verkrijgen van en zo breed mogelijk draagvlak voor de referentiearchitectuur gegevenshuishouding politie;
 • het uitwerken en bewaken van de relatie van de data-architectuur met de enterprise-architectuur, ook in relatie tot de IV-strategie van de politie;
 • het versterken van de samenwerking op (data)architectuurgebied met (keten-) partners en in het architectuurforum JenV en de JenV CDO Raad;
 • het versterken van het politiebelang op het gebied van data-architectuur binnen de (Rijks-) overheid;
 • het adviseren van lijnmanagement;
 • het beantwoorden van vragen van de collega’s;
Contacten
Bij de uitvoering van de opdracht werk je samen binnen de politie, (keten-) partners en deelnemende organisaties van de CDO-raad JenV en de CDO-raad Rijk. In het bijzonder werk je samen met collega-architecten binnen de politie. Daarnaast trek je samen op met de collega’s binnen het CDO-team.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent tenminste in het bezit van een en afgeronde HBO opleiding. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als Enterprise Data Architect en minimaal acht jaar ervaring als architect in een vergelijkbare omgeving.
 • Je hebt kennis en ervaring met datastrategieën, datagovernance en datamanagement.
 • Je hebt kennis van en ervaring met architectuur in het publieke domein, denk hierbij aan NORA, GEMMA, etc.
 • Je hebt kennis van en ervaring in kennis- informatie- en datamodelleren.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van architectuurmethoden en –technieken TOGAF.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring op het veiligheidsdomein.
 • Je hebt ervaring om data-architectuur in een samenhangend perspectief te zetten. Zowel vanuit wet- en beleid, de gehele datalevenscyclus en een gezonde balans tussen kansen en risico’s.
 • Je hebt ervaring om data-architectuur in relatie te bezien tot cruciale i-aspecten als informatiebeveiliging, privacy, archivering en technologie.
 • Je hebt ervaring in het schrijven en presenteren van adviezen en houdt daarin rekening met onderlinge verhoudingen en haalbaarheid in een politiek-bestuurlijk omgeving.
 • Je hebt ervaring met het meenemen van gremia in het kader van besluitvorming in zake producten die je realiseert.
 • Je hebt op een afstudeerrichting in minimaal de HBO opleiding in de richting van Informatica, (Technische) bedrijfskunde of gelijkwaardig.
Competenties:

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Je hebt een goed ontwikkelde luistervaardigheid, vraagt door ter verduidelijking en levert in samenspel met anderen een effectieve bijdrage aan een gemeenschappelijk doel.
 • Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
 • Delegeren: Draagt onderdelen van de eigen taak en de daarbij behorende bevoegdheden over aan anderen en stimuleert en instrueert de ander om deze taken en verantwoordelijkhedengoed te vervullen.
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Inlevingsvermogen: Onderkent de gevoelens en behoeften van anderen en het effect van eigen handelen daarop.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Kwaliteitgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06619
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 01 maart 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 28 februari 2025
Optie op verlenging: ja, 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: woensdag 29 november om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match