Coördinator Bedrijfsvoering

De Coördinator bedrijfsvoering is het centraal aanspreekpunt voor opdrachtgever, ketenpartners, subsidieverstrekkers, management en medewerkers op het gebied van inkoop- en contractmanagement, HRM, begroting & financiën, subsidies en de overige bedrijfsvoering aspecten.

In samenwerking met de betrokken afdelingen bij de gemeente is de Coördinator bedrijfsvoering enerzijds verantwoordelijk de basis op orde te houden, ervoor te zorgen dat het RIEC doelmatig en rechtmatig opereert en data gedreven sturing en verantwoording mogelijk is. Anderzijds draagt de Coördinator bedrijfsvoering bij aan de verdere organisatieontwikkeling en -ophanging van het RIEC, nieuw personeelsbeleid en adviseert hij/zij over allerhande risico's en issues. Je hebt de volgende taken:

 • Inkoop en contractmanagement: Inzicht en overzicht inkopen, behoeftestelling/aanvraag meervoudig onderhands en Europese aanbesteding, inkoopadvies, beoordeling offertes, leveranciersmanagement, formalisatie contracten en verlengingen in afstemming met de betrokken afdelingen van de gemeente Amsterdam.
 • HRM: Inzicht en overzicht personeel en arbeidsvoorwaarden, advies over (standaard) functieprofielen/vacatures, functiewaardering, P-beleid, formalisatie geworven (tijdelijke) medewerkers en/of gedetacheerden in afstemming met gemeente Amsterdam, onboarding, P-schouw en politiescreening personeel.
 • Begroting en financiën: Inzicht en overzicht in realisatie en (relatie tot) budgetten en subsidies, afhandeling facturen, controle van boekingen en doorbelastingen, verrekening van kosten met ketenpartners, inrichting financiële administratie, planning & control cyclus, (meerjaren) begroting, prognoses, allerhande financieel advies, opbouw reserve, jaarafsluiting, afstemming met controllers van de gemeente Amsterdam en de accountantscontrole.
 • Overig: Periodieke managementrapportages en (subsidie)verantwoording, afstemming met ministerie van J&V inzake subsidies en verantwoording, afstemming met ketenpartners inzake financiële bijdragen, allerhande advies in relatie tot de bedrijfsvoering, ophanging RIEC binnen gemeente Amsterdam en afstemming over vast dienstverband van medewerkers.

Het RIEC is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners ter ondersteuning van de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Omdat het RIEC-bureau geen rechtspersoonlijkheid heeft is gemeente Amsterdam de beheergemeente en valt deze aanbestedingsprocedure onder verantwoordelijkheid van de Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) / Team Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO) van Gemeente.
De doelstellingen van de bestuurlijke en integrale aanpak zijn:

 • Economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal;
 • De vermenging van onder- en bovenwereld tegen gaan;
 • Voorkomen dat criminelen (onbedoeld) door de overheid worden gefaciliteerd.

Het RIEC AA is georganiseerd als netwerk en wordt feitelijk gevormd door alle partners die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en gefaciliteerd door het RIEC-Programmabureau. Het Programmabureau houdt zich bezig met het stimuleren en verstevigen van het samenwerkingsverband, het faciliteren van de juridische kant van de informatie-uitwisseling, het leggen van de verbindingen en het ondersteunen bij de informatiehuishouding.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding Bestuurskunde.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het brede pallet aan bedrijfsvoering aspecten (inkoop, HRM, financiën) door additionele opleiding en/of werkervaring.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in het faciliteren van uitvoeringsorganisaties, complexe programma's en projecten en samenwerkingsverbanden - allen binnen de overheid.
 • Je hebt ervaring met financiële jaarafsluitingen en het doorlopen en begeleiden van de daarbij behorende accountantscontrole.
 • Je hebt kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met de werkprocessen van politie en gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Je hebt ervaring met het ERP pakket JD Edwards.
 • Je hebt werkervaring bij een RIEC-bureau en de daarbij behorende bestuurlijke dynamiek tussen de ketenpartners.
 • Je het minimaal 2 jaar ervaring in het domein van openbare orde en veiligheid.
 • Je heb minimaal 1 relevante referentie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt meerjarige kennis van, ervaring met en verantwoordelijkheid voor het brede pallet van bedrijfsvoering aspecten (inkoop, HRM, financiën) binnen een gemeente en/of gemeentelijk samenwerkingsverband.
 • Je hebt meerjarige werkervaring bij één of meer RIEC bureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in het adviseren van het management op het brede pallet van bedrijfsvoering aspecten.
 • Je hebt ervaring met subsidies afkomstig van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de afstemming daarover met beleidsmedewerkers van dit ministerie en de verantwoording hiervan aan het ministerie.
 • Je hebt ervaring met jaarafsluitingen en het doorlopen en begeleiden van de daarbij behorende accountantsverklaringen.
 • Je hebt ervaring met verschillende samenwerkingsvormen binnen de overheid.
Competenties:

 • Plannen        
 • Omgevingsbewustzijn     
 • Samenwerken 
 • Coachen   
 • Resultaatgerichtheid   
 • Overtuigingskracht  

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2020-43736
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 21 januari 2021
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: ja, totaal 24 maanden
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 7 december 2020
Sluitingsdatum: vrijdag 27 november om 08.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.