Communicatieadviseur Hersteloperatie Toeslagen gemeenten, Sr. 28-32 u p/w

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 1. werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 2. verbeteren van de dienstverlening;
 3. een efficiënte en wendbare organisatie;
 4. anticiperen op de toekomst.
Over het Basisteam Maken
Het is de missie van het basisteam Maken om de regie te nemen om door leden omarmde initiatieven door te ontwikkelen tot collectieve oplossingen en breed gebruik daarvan voor te bereiden.

Over het programma Verbinden Schuldendomein en Programma Hersteloperatie gemeenten
Het Programma Verbinden Schuldendomein maakt onderdeel uit van het Basisteam Maken. De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
De VNG ondersteunt gemeenten bij de maatschappelijke opgave om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Het programma Verbinden Schuldendomein is ingericht om de vier nieuwe wetstrajecten, projecten en initiatieven te verbinden en om overzicht te creëren. Daarnaast biedt het programma concrete implementatieondersteuning voor de invoering van de vier nieuwe wetten.

We ondersteunen gemeenten bij de implementatie van vier wetten:
 1. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),
 2. het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags),
 3. de Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBvv),
 4. de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd).
Het programma Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten ondersteunt gemeenten bij het helpen van ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Gemeenten werken intensief aan het ondersteunen van inwoners die zich als (mogelijk) gedupeerde bij UHT (onderdeel van de Belastingdienst) gemeld hebben op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en schulden. Voorbeelden van hulp zijn het inventariseren van schulden, bieden van bijzondere bijstand en financieren van middelen voor kinderen voor sport, zorg of onderwijs.
Het programma Hersteloperatie gemeenten participeert in het samenwerkingsprogramma met UHT en Rijk en ondersteunt gemeenten concreet met handreikingen, routekaarten, Q&A’s en tweewekelijkse (be)spreekuren.

Omschrijving van de opdracht
Op het beleidsthema Armoede en Schulden adviseer je het programma op strategisch organisatieniveau door het opstellen en bewaken van strategische communicatielijnen op het thema armoede en schulden en meer specifiek de wetstrajecten binnen het schuldendomein en/of de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Een goede kwaliteit van de communicatie is één van de belangrijkste pijlers van het programma. Je fungeert als sparringspartner voor de programmamanager en ontwikkelt en onderhoudt communicatie gericht op een in- en extern gericht netwerk en zet de communicatie in op strategisch, tactisch dan wel operationeel niveau. Je initieert samenwerking, lobby en de belangenbehartiging van gemeenten op het beleidsthema Armoede en Schulden en meer specifiek de wetstrajecten binnen het schuldendomein en/of de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

De opdracht omvat de volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • Je ontwikkelt en bewaakt de communicatiestrategie voor de (deel)programma’s;
 • Je geeft uitvoering aan de communicatiestrategie door het opstellen van strategische danwel tactische communicatielijnen passend binnen de politiek/bestuurlijke context.
 • Je stelt de woordvoeringslijnen op voor de beleidsthema’s armoede, schulden en hersteloperatie kinderopvangtoeslag;
 • Je toetst communicatieproducten op kwaliteit en doeltreffendheid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatieproducten aansluiten op de communicatiestrategie van het programma.
 • Je vervult de Linking pin-rol voor het strategisch communicatiebeleid en de uitvoering van de communicatie binnen keten van interne en externe stakeholders die zijn betrokken bij armoede, schulden en toeslagen.
 • Je draagt zorg voor afstemming over communicatie met ketenpartners op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het schuldendomein en de hersteloperatie kinderopvangtoeslag;
 • In de uitvoering van jouw taken hanteer je de communicatiestrategie van VNG en VNG Realisatie en de opgestelde werkwijze en standaarden van het Kenniscentrum Communicatie.
Resultaat van de opdracht
De werkzaamheden van de Senior Communicatieadviseur moeten resulteren in:
 • Een optimaal contact met de verschillende doelgroepen, zowel gemeenten als overige stakeholders en ketenpartners;
 • Een overall, inzichtelijk beeld van de VNG-activiteiten op het terrein van armoede, schulden en toeslagen, die praktisch lokaal inzetbaar zijn;
 • De communicatie heeft geresulteerd in draagvlak en samenwerking op het terrein van armoede, schulden en toeslagen
 • De communicatie is toepastbaar voor de verschillende doelgroepen binnen gemeenten en hun samenwerkingsverbanden, o.a. bestuur, de schuldhulpverlening en invordering.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Communicatie of vergelijkbaar.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op WO werk -en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur binnen het sociaal domein.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt meer dan 1 jaar werkervaring met crisiscommunicatie.
 • Je hebt meer dan 1 jaar werkervaring met het samenwerken binnen een keten van organisaties.
 • Je hebt meer dan 1 jaar werkervaring met het ontwikkelen van ketencommunicatie.
 • Je hebt inhoudelijke en actuele kennis op 1 of meer beleidsterreinen binnen het sociaal domein spelen, t.w. de beleidsterreinen belastingen, beslaglegging, invordering, vroegsignalering, schuldhulpverlening en/of bewindvoering.
Competenties:
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Stressbestendigheid
 • Netwerken
 • Bestuur sensitiviteit

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04610
Omgeving: Den Haag/Utrecht
Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja, steeds 3 maanden tot een maximale contractduur van 36 maanden
Aantal uur per week: 28-32
Intakegesprek: 24 augustus
Sluitingsdatum: Dinsdag 16 augustus om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.