Communicatie-adviseur

De Dienst HRM is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van HR binnen de politie. De meer dan 2600 medewerkers van deze dienst leveren vanuit hun heel diverse expertises een bijdrage aan de korpsdoelstellingen. Om een paar HRM-functies te noemen: van instructeur en rijdocent tot recruiter en HR-adviseur. En van psycholoog en arbeidsdeskundige tot loopbaanadviseur en jurist. 

De HR-strategie is gebaseerd op de volgende 5 pijlers:

 1. De politie steeds goed en juist bezet
 2. Politie duurzaam inzetbaar
 3. Bekwame politie, nu en in de toekomst
 4. Wendbare politie die flexibel inspeelt op ontwikkeling
 5. Effectieve sturing: opgave, talent en budget, steeds verbonden
De Dienst HRM is dienstverlener en heeft de taak om maximaal uitvoering te geven aan het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken. Dit willen we doen vanuit goed en betrouwbaar werkgeverschap.

De dienst wil haar communicatie structureel op een hoger niveau tillen en daarmee de kwaliteit ervan aanzienlijk verhogen. Het gaat immers over belangrijke thema's voor de mensen die bij de politie werken. Denk aan werving, selectie en doorstroming, veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en leren en ontwikkelen. En gaat ook over thema's die te maken hebben met de ontwikkelingen binnen de Dienst HRM zelf.

De communicatie-afviseur levert een bijdrage vanuit de context van het Bedrijfsbureau van de Dienst HRM en samen met anderen binnen de Dienst HRM die een communicatierol hebben en met het team Communicatie van het PDC en de Dienst Communicatie. Een aantrekkelijke functie voor een communicatie-adviseur die houdt van bouwen en verbeteren! 

Doelstelling
Doel van de functie is om vanuit de visie en strategie van de Dienst HRM effectief intern te communiceren. Dit doe je als communicatie-adviseur door MT-leden, projectleiders en implementatiemanagers en andere interne klanten te voorzien van pro-actief communicatie-advies en de uitvoering te (laten) verzorgen. 

Samen met communicatie-collega's werk je elke dag weer aan de structurele verbetering van de communicatie. Je neemt de interne klanten mee in deze manier van werken en professionaliseert de uitvraag. Je zorgt voor de praktische executie van je advies en soms draag je dit over aan specialisten, waarbij jij het overzicht houdt.

Verantwoordelijkheden
Je zorgt ervoor dat we ruimschoots voldoen aan de verwachtingen die een medewerker heeft, of mag hebben, van de communicatie van de grootste werkgever in Nederland en wij willen bovendien ook intrinsiek deze verwachtingen waarmaken. Met bijvoorbeeld:
 • Heldere communicatie over de uitvoering van de vele arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen en afspraken
 • Communicatie die bijdraagt aan bijvoorbeeld veilig en gezond werken, leren en ontwikkelen, behoud en doorstroom en duurzame inzetbaarheid
 • Communicatie die inzicht geeft in de producten en diensten en dienstverlening waarvan je als medewerker gebruik kunt maken 
Ook geef je met deze communicatie invulling aan thema’s uit het strategisch kader van de Dienst Communicatie: Zorg voor elkaar, Menselijke Maat, Eerlijkheid en Trots. Ons streven is dat deze communicatie van hoge kwaliteit in de slipstream bijdraagt aan onze reputatie als werkgever, als Dienst HRM en als Politiedienstencentrum.

Contacten
Zowel interne - als externe contacten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent in loondienst en geen ZZP’er.
 • Je bent in het bezit van een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Communicatie.
 • Je hebt de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar ervaring als communicatieadviseur waarvan minimaal 3 jaar interne communicatie.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar werkervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatieplannen in de rol van communicatieadviseur
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het oppakken van communicatievraagstukken van begin tot eind. Hiermee wordt bedoeld dat een communicatievraagstuk wordt herkend, vervolgens een plan wordt opgesteld en wordt uitgevoerd door de desbetreffende communicatieadviseur. Je was hierbij eindverantwoordelijk.
 • Je hebt ervaring op het gebied van communicatie op HRM-thema's bij een grote organisatie van minimaal 1000fte.
 • Je hebt ervaring met het verlenen van communicatieadvies bij organisatieontwikkelingstrajecten binnen de context van HRM .
 • Je hebt werkervaring met het structureel verbeteren van de kwaliteit van de communicatie van een organisatie (onderdeel).
 • Je hebt werkervaring binnen de Politie als communicatieadviseur.
Diploma’s en certificaten dienen overlegd te worden in een evt. gesprek.

Competenties:
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke)ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06487
Omgeving: Rotterdam/hybride
Startdatum: 01 maart 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 01 oktober 2024
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: woensdag 29 november om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match