Business/Informatieanalist Sr.

Ter ondersteuning van het programma Data Value zijn we op zoek naar een Senior Business/ Informatieanalist die in teamverband gaat samenwerken aan het aanscherpen van en uitwerken van informatieverzoeken, gebruik makend van de beschikbare data.
De Business/ Informatieanalist werkt onder aansturing van de Programmamanager Data Value aan het opzetten en uitwerken van data analyse en monitoring tools op de volgende onderwerpen:

Zorgpaden

Om inzicht en overzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de Wmo 2015 en in de Jeugdzorg is het plan om voorspel modellen (Wmo en jeugd) te gaan ontwikkelen, deze modellen gaan gemeenten en aanbieders helpen om toekomstige (beleids)ontwikkelingen tijdig in hun organisatie door te voeren.

Centrale verstrekking data aan derden (CBS)

Het ministerie van VWS heeft aan het CBS gevraagd om een vooronderzoek uit te voeren naar de bruikbaarheid van de iJW-berichten (informatiestandaard JeugdWet) bij het samenstellen van statistische uitkomsten over Jeugdzorg. De iJW-berichten zijn de elektronische berichten die aanbieders van jeugdzorg en gemeenten op operationeel niveau dagelijks met elkaar uitwisselen over toewijzingen, starten van zorg, stoppen van zorg en facturatie/ declaratie.

Monitoring berichtenverkeer

Consistent en consequent toepassen van de iStandaarden is van groot belang voor het voorkomen en waar mogelijk terugdringen van administratieve lasten in de communicatie tussen deze partijen. In de praktijk gaat dit echter niet altijd vanzelf goed. Het Ketenbureau kan data uit het berichtenverkeer gebruiken om de effectiviteit en efficiency van het berichtenverkeer te toetsen en daarmee de mate van consistentie en de mate waarin de iStandaarden worden gebruikt na te gaan bij gemeenten en zorgaanbieders. 

Beschikbaar stellen data aan regio’s en samenwerkingsverbanden

Voor gemeenten blijkt steeds duidelijker de noodzaak om meer grip te krijgen op de zorg die via de Wmo 2015 en Jeugdwet gegeven wordt aan hun burgers. Veel gemeenten beschikken niet over voldoende kennis en middelen voor het op een juiste manier inrichten van monitoring en opbouw van voortgangsrapportages. De VNG ondersteunt haar leden op diverse fronten in de inhoudelijke- en financiële opgaven binnen het sociaal domein. Zo wordt er via het programma Zorg voor de Jeugd gewerkt aan een duurzame verbetering van de jeugdhulp voor kinderen en gezinnen en
heeft de VNG het mandaat van gemeenten om de essentiële de landelijke georganiseerde zorgfuncties landelijk in te kopen en te coördineren. In al deze taken is het belangrijk om zicht te krijgen op betrouwbare statistische informatie, ter onderbouwing en toetsing van het beleid. Het berichtenverkeer is daarbij een belangrijke broninformatie.

Ondersteuning uitvoering Hervormingsagenda Jeugd

Gebruik maken van data en dit op een waardevolle wijze toepassen, is een belangrijk onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd. Exacte activiteiten in het kader van de hervormingsagenda zijn op dit moment nog niet beschreven. 

Resultaat van de opdracht:

De inbreng bestaat onder andere uit deelname aan interne en externe werkgroepen, interne afstemming binnen het Ketenbureau, de VNG, en het Inlichtingenbureau en het adviseren van de deelnemers aan het programma. De Senior Business/ Informatieanalist legt verantwoording af aan de programma manager Data Value.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding Informatica.
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring in het Sociaal Domein.
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring als Business- of Informatieanalist op gebied van monitoring/ data analyse binnen de overheid.
 • Je beschikt over een telefoon en laptop voor zakelijk gebruik.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen binnen de (gemeentelijke) informatievoorziening in het Sociaal Domein.
 • Je hebt ervaring met het analyseren, ontwerpen en ontwikkelen van monitoringtools.
 • Je hebt kennis van het i-SD berichtenverkeer en de interpretatie van data uit het berichtenverkeer.
Competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Sterke analytisch

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-06231
Omgeving: Utrecht en thuiswerken
Startdatum: 1 januari 2022
Einddatum: 31 maart 2022
Optie op verlenging: ja, telkens 3 maanden met een maximale duur van 3 jaar
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: 13 december 2021, van 10.00 tot 13.00 uur.
Sluitingsdatum: maandag 6 december om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.