Business Consultant Serviceketen Omgevingswet

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 344 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.
Binnen de VNG is het programma Omgevingswet met ongeveer 80 mensen actief om hun gemeentelijke achterban te stimuleren en te faciliteren om tijdig klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet (OW) en de Wet Kwaliteitsborging van het bouwen (WKB). Ook behartigt het programma Omgevingswet de gemeentelijke belangen t.a.v. de OW en WKB.

Over Programma Aan de slag met de Omgevingswet
Programma ADS heeft zijn basis bij het Ministerie van BZK. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.

Over Programma Omgevingswet bij de VNG
Het is beoogd dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 80 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.
De Serviceketen is één van de projectteams binnen de programmaorganisatie waarbij bijzonder nauw met, en ook vanuit het ministerie van BZK gewerkt wordt.

Omschrijving van de opdracht
In afstemming met de Serviceketenmanager van programma ADS ben je als business consultant de verbindende schakel tussen ontwikkelaars bij TBO (technische beheerorganisatie DSO), het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en de experts en adviseur(s) van de serviceketen van de Omgevingswet, voor zowel proces als inhoud voor beheer, storingen, onderhoud en meldingen. Als er iets gebeurt, dan ben jij als eerste op de hoogte en zorg je ervoor dat er op de juiste manier wordt geanticipeerd naar de juiste doelgroep en binnen de betrokken organisaties.
Daarbij draag je er zorg voor dat er processen zijn ingericht voor het verwerken van meldingen en andere signalen vanuit het stelsel. Je geeft deze processen vorm en legt dit in samenspraak met de stakeholders vast in concrete afspraken. Daarbij maak je gebruik van monitoring om de ontwikkelingen binnen de serviceketen te bewaken en waar nodig proactief te handelen.
Je hebt feeling voor de gevolgen van gebeurtenissen waarvan het belangrijk is om er tijdig, proactief en correct over te communiceren met inlevingsvermogen voor de doelgroep en het betrokken management. Je bent in staat om de juiste informatie op te halen, deze te interpreteren en hierbij suggesties te doen voor de oplossingsrichting op procesniveau. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met de direct betrokken partners, experts en projectleiders.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als business consultant werk je samen met verschillende belanghebbenden, zoals implementatiemanagement, releasemanagement en de serviceketenpartners. Daar haal je je informatie op en houd je vinger aan de pols over gerealiseerde mijlpalen, storingen en de gevolgen daarvan, release informatie et cetera. Je neemt actief de verantwoordelijkheid over het afhandelen van een geconstateerd risico of issue en houdt daarbij de oplosgroepen en belanghebbende geïnformeerd of direct betrokken. Daarbij kijk je direct naar verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden in het onderliggende proces.
Je kent het belang van het vastleggen van afspraken voor een duurzaam proces en bent in staat de verschillende belanghebbenden, zowel binnen het programma als bij de partijen die zijn aangesloten op het DSO en de eindgebruikers. Uiteraard kun je ook met een politiek bestuurlijke bril kijken waarbij je intensief samenwerkt met de verschillende coördinatoren van ADS. Proactief acteren en communiceren op basis van signalen vanuit je omgeving en belangrijke stakeholders is je tweede natuur.
De regie op de serviceketen ligt bij het programma ADS, in opdracht van de directeur Realisatie DSO en in samenwerking met de eindverantwoordelijke Serviceketenmanager. De regie op het ophalen van de behoeften en het vertalen ervan naar afspraken en oplossingen, ligt bij jou als verbindende schakel.
Samen met de experts, coördinatoren en managers van DSO werk je aan het versterken van de overkoepelende serviceketen en houden jullie de regie hierover. Onderwerpen binnen die verantwoordelijkheid zijn onder andere:

 • Risico- en issuemanagement;
 • Van pre-omgeving DSO naar productie-omgeving DSO, en “go live” plan;
 • Quick response;
 • Operations management.
Naast deze werkzaamheden houd je je bezig met:
 • Afstemmen processen met TBO en IPLO;
 • Optreden als linking pin/liaison manager in verschillende overlegstructuren en naar verschillende ketenpartners;
 • Voorbereiden andere manier van denken en werken voor toekomstige structurele situatie na inwerkingtreding.
Resultaat van de opdracht
 • Een in samenwerking met ketenpartners ontwikkeld en opgeleverd procesmodel Serviceketen waarin de verschillende deelprocessen in samenhang worden gebracht;
 • Een in samenwerking met ketenpartners ontwikkeld en opgeleverd organisatiemodel waarin verantwoordlijkheden en deelresultaten (zoals op te leveren door ketenpartners) zijn beschreven;
 • Een in samenwerking met ketenpartners ontwikkeld werkende informatievoorziening om te kunnen sturen op de serviceketen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding;
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als business consultant; 
 • Je hebt minimaal 5 jaar kennis- en werkervaring binnen IT-projecten/-programma’s;
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het samenwerken in multidisciplinaire teams; 
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring binnen grootschalige programma’s in het publieke domein met een interbestuurlijke veranderopgave én een grootschalige, complexe ICT-component; 
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met agile werken; 
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt werkervaring in het realiseren van verandertrajecten binnen een programma met ICT component.
 • Je hebt meer dan 6 maanden werkervaring met de organisatie van de opdrachtgever (programma Omgevingswet bij VNG en/of BZK of andere koepelorganisatie).
 • Je beschikt over een relevant interbestuurlijk netwerk (bevoegd gezagen zoals gemeenten, ministeries, waterschappen, provincies, OBO’s). Of bij koepelorganisaties (VNG, IPO, UvW).
 • Je hebt werkervaring met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Competenties:
 • Verbindend
 • Samenwerkingsgericht
 • Mens- en groepsgericht leiderschap; stevige persoonlijkheid
 • Scherpe analytische blik
 • Onafhankelijk
 • Daad- en realisatiekracht
 • Bestuurskracht
 • Omgevingsbewust
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Sociabiliteit
 • Charismatisch en inspirerend

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04838
Omgeving: Den Haag/vanuit huis
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja, tot een jaar na start. Daarna in overleg 3 maanden
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: Vrijdag 19 augustus tussen 10.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur
Sluitingsdatum: Maandag 15 augustus om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.