Beleidsadviseur Sociaal Domein Armoedebeleid 32-36 u p/w

Team Beleid Sociaal Domein
Het team Beleid speelt een belangrijke rol in het ophalen en vertalen van signalen uit de samenleving (o.a. via de gebiedsteams) in ontwikkeling van innovatief, breed gedragen, goed uitvoerbaar effectief beleid dat ook nog eens past binnen budgettaire kaders. Het team schept zo cruciale randvoorwaarden om de transformatie van het Sociaal Domein tot een succes te maken. 
We werken samen met een groot aantal externe partners in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven, maar ook met leden van cliëntenraden, vrijwilligers en andere betrokken burgers.

Beleidsadviseur armoedebeleid

Als Beleidsadviseur armoedebeleid lever je een bijdrage aan onze werkwijze.
Wij geloven in de kracht van onze inwoners. Van jong tot oud, ieder binnen zijn of haar mogelijkheden. We hebben gekozen voor een samenhangende aanpak in het gehele sociaal domein. Hierbij staat de inwoner centraal en zijn of haar totale leefsituatie. De integrale werkwijze en het versterken van draagkracht van inwoners zijn essentiële elementen van onze visie. Als gemeente bieden we de helpende hand zodat ook onze meest kwetsbare inwoners het vertrouwen vinden voor een veerkrachtig bestaan.

De Beleidsadviseur die we zoeken heeft als aandachtsgebied bestaanszekerheid en dit betekent dat je aan de slag gaat met de aanpak van het nieuwe armoede- en schuldenbeleid, inclusief implementatie en coördinatie.
Het nieuwe armoedebeleid is gericht op de bestrijding van armoede zowel onder volwassenen als kinderen. Onze armoede-aanpak biedt een vangnet voor de meest kwetsbare inwoners. 
Dit doen we door o.a. in op het eenvoudiger maken om te verdienen naast een bijstandsuitkering en op het vergroten van het bereik van onze minimaregelingen van 40% naar 80%. Met campagnes willen we het taboe op geldzorgen doorbreken en drempels om hulp te zoeken verlagen.

Verantwoordelijkheden

De taken van een Beleidsadviseur binnen ons team Beleid Sociaal Domein bestaan op hoofdlijnen uit vier onderdelen: 

 1. Beleidsontwikkeling: adviseren van management en bestuur. Daarbij volg en analyseer je bestaand en beleidseffecten op jouw aandachtsgebied, je signaleert relevante ontwikkelingen en vertaalt deze in beleidsvoorstellen en programma’s. Je ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten om het beleid te kunnen implementeren en uit te voeren. Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor, je verzorgt informatiebijeenkomsten zowel voor het bestuur als onze netwerkpartners en je bereidt werkbezoeken voor.
 2. Procesbewaking en regie: de Gebiedsteams, Sport & Cultuur, Ondersteuning, Administratie en Beleid vormen samen de keten Sociaal Domein. Team Beleid speelt binnen deze keten de rol van ‘spin in het web.’ Je voert de regie over jouw deelprojecten. Je bewaakt en bevordert de integrale samenhang tussen beleid en uitvoeringspraktijk binnen de keten sociaal domein. Je zorgt voor de vertaling van vastgesteld beleid en toetst en evalueert de uitvoering. En je zorgt voor voorlichting en communicatie over de ontwikkeling en uitvoering van plannen en projecten binnen jouw aandachtsgebied. 
 3. Beleidsevaluatie: je signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert oplossingsmodellen.
 4. Netwerken: je geeft vorm aan gebiedsgericht werken en relatieonderhoud; je bent accounthouder van aanbieders in het maatschappelijk veld en verbindt met initiatieven van inwoners en vrijwilligers.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding.
 • Je hebt kennis van de Participatiewet en Algemene Wet Bestuursrecht.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt kennis van software applicatie Corsa.
 • Je hebt ervaring met het opstellen en ontwikkelen van van beleid.
Competenties:

 • Verbinder
 • Resultaatgerichtheid
 • Politieke sensitiviteit
 • Communicatief vaardig

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04874
Omgeving: Sneek
Startdatum: 15 september 2022
Einddatum: 14 maart 2023
Optie op verlenging: nog niet bekend
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 2 september 2022 in de ochtend
Sluitingsdatum: vrijdag 19 augustus 2022 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.