Beleidsadviseur preventie, toezicht en handhaving sociale zekerheid

Als Beleidsadviseur preventie, toezicht en handhaving sociale zekerheid bij VNG Naleving ken jij de trends en ontwikkelingen en weet je waar gemeenten in de praktijk tegenaan lopen. Je bent aanspreekpunt op dit beleidsterrein voor de beleidsverantwoordelijke binnen de VNG, het Ministerie SZW en de beleidsmedewerkers van de uitvoeringsorganisaties in de Sociale Zekerheid, met name UWV en SVB. Dit in afstemming met de projectmanager.
Daarnaast heb je voortdurend collegiale afstemming met de beleidsmedewerkers van de overige onderdelen van VNG Naleving.
Je bent ook goed op de hoogte van de samenwerking op het gebied van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en de zaken die daarbij spelen, zoals wetgeving op het gebeid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de Algemene verordening gegevensbescherming.
Je bent de schakel tussen beleid en uitvoering. Je bent de eerste adviseur van de teammanager en daarnaast adviseer je projectleiders en de directie van VNG naleving over belangrijke trends en ontwikkelingen, en de mogelijke consequenties hiervan voor gemeenten.

Je ontwikkelt beleid en advies om gemeenten te ondersteunen bij preventie, toezicht en handhaving van de Participatiewet en de wet inburgering 2021. Je neemt deel aan werkgroepen van het ministerie, organiseert samen met gemeenten en collega’s kennissessies en begeleid pilots/proeftuinen en onderzoeken. Samen met gemeenten en ketenpartners draag je tweejaarlijks bij aan de signaleringsbrief voor de minister. Als er voor nieuwe wet- en regelgeving een uitvoerings- en fraudetoets wordt uitgevraagd, ben jij direct betrokken.

Kortom met jouw kennis en expertise ben jij de linkin pin voor alle belangrijke stakeholders; VNG beleid, gemeenten, departement(en) en ketenpartners. Als VNG Naleving richten we ons primair op het verbeteren van naleving van de regels in het sociaaldomein. Preventie, toezicht en handhaving zijn middelen om een goede naleving van regels te bereiken. Wanneer regels overtreden worden dan zal dit doortastend en proportioneel opgepakt moeten worden. ‘Voorkomen’ en ‘doortastend’ zijn belangrijke sleutelwoorden. Een meer en meer integrale aanpak van toezicht en handhaving binnen het gemeentelijke domein zorgt voor bundeling van kennis en expertise. Vanuit het perspectief van het sociaal domein geredeneerd worden kwetsbare burgers beschermd terwijl kwaadwillende burgers of organisaties worden aangepakt. Rechtmatige en doelmatige besteding van financiële middelen binnen het sociaal domein wordt zodoende optimaal gewaarborgd met als doel de instandhouding van het sociaal stelsel.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

 • Adviseren van de teamleider, projectmanagers en directie over trends en ontwikkelingen.
 • Bewaken samenhang en borgen kwaliteit van het portfolio.
 • Overleg met en zichtbaar aanspreekpunt voor stakeholders en het onderhouden van contacten.
 • Deelname aan overleggen intern en extern.
 • Je ontwikkelt (beleids)producten voor gemeenten.
 • Je organiseert samen met collega’s en gemeenten kennissessies.
 • Je begeleid pilots/proeftuinen/onderzoeken.
Resultaat van de opdracht:

 • Door (mede) toe te zien en uitvoering te geven aan het Programma Handhaving Participatiewet 2020-2023, worden gestelde programmadoelen gerealiseerd.
 • Gemeenten hebben tijdig inzicht in de effecten van trends en ontwikkeling rond het thema preventie, toezicht en handhaving Participatiewet en Wet inburgering 2021.
 • Met gemeenten worden knelpunten en toepassingsvraagstukken geïnventariseerd, vertaald in oplossingsrichtingen en in afstemming met VNG beleid geadresseerd aan de systeemverantwoordelijke (MinSZW).
 • De samenwerking in de keten (gemeenten, MinSZW, UWV en SVB) draagt aantoonbaar bij aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van preventie, toezicht en handhaving van de Participatiewet (en de Wet inburgering 2021).
 • De teamleider, de projectleider en de beleidsverantwoordelijken bij VNG beleid zijn tijdig geïnformeerd over relevante trends, ontwikkelingen, knelpunten en toepassingsvraagstukken.
 • Er is sprake van een vanzelfsprekende (beleids)afstemming en samenwerking tussen de onderdelen van VNG en VNG Naleving.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt werkervaring op het gebied van preventie toezicht en handhaving in het sociaal domein.
 • Je hebt werkervaring met de participatiewet.
 • Je hebt mimimaal 5 jaar ervaring als Beleidsadviseur bij of in opdracht van gemeente(n).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring als Beleidsmedewerker in het (gemeentelijk) sociaal domein.
 • Je hebt Beleidservaring op de volgende onderdelen m.b.t. de Participatiewet- en of de Wet Inburgering: Preventie, Dienstverlening, Toezicht, Sanctioneren, Daadwerkelijk invorderen, ketensamenwerking, Projectmatig werken.
 • Je hebt ervaring met multidisciplinaire samenwerking in de sociale zekerheid op de thema’s preventie toezicht en handhaving.
 • Je hebt werkervaring met direct inhoudelijk contact met bestuurders van gemeenten.
Competenties:

 • Adviesvaardigheid.
 • Pro activiteit.
 • Bestuurlijke sensitiviteit.
 • Analytische vaardigheden.
 • Mondelinge en schriftelijk vaardigheden.
 • Juiste balans tussen helicopterview en oog voor detail

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-03854
Omgeving: in overleg
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 6 juli van 09:00-12:00 uur
Sluitingsdatum: donderdag 30 juni 2022 om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.