Adviseur Werkconferenties Justitie & Veiligheid 24 u p/w

Het regioteam Zorg & Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bestaat uit negen regioadviseurs. Alle regioadviseurs werken aan het versterken en ondersteunen van de samenwerking tussen de partijen die zich bezighouden met vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid. ‘We schrijven zelf geen plannen en vertellen niet wat een gemeente of regio moet doen, maar denken mee en jagen aan. Daarbij maken we gebruik van onze eigen kennis en betrekken we collega’s van de VNG: de een heeft verstand van mensenhandel, de ander van governance structuren, enzovoort’, aldus een van de regioadviseurs.
De regioadviseurs ondersteunen gemeenten en ketenpartners in de regio vraaggericht en proactief in het domein van zorg, veiligheid & sociaal domein. Zij doen dit vanuit een onafhankelijke rol. Ook vertalen zij signalen en vragen vanuit de regio naar de landelijke tafels. Het delen van goede praktijkvoorbeelden en het uitwisselen van kennis en expertise maakt inherent onderdeel uit van het werk van een regioadviseur.
De adviseur werkconferenties werkt nauw samen met het regioteam Zorg & veiligheid en heeft zijn thuisbasis in dit team.

Omschrijving van de opdracht

Personen met (een combinatie van) psychiatrische problematiek, licht verstandelijke beperking, dementie en/of levensproblemen kunnen soms de grip op het leven (tijdelijk) kwijtraken. Zij kunnen dan verward of onbegrepen gedrag vertonen. Dat kan leiden tot ongemak of gevoelens van onveiligheid bij omstanders of omwonenden. Als dat zich voordoet, schakelen de omstanders of omwonenden vaak de politie in – ook al is er lang niet altijd sprake van een werkelijk onveilige situatie of strafbaar gedrag. De politie-inzet is hierdoor niet in alle gevallen nodig of zelfs helpend. Het is daarom belangrijk dat politie en andere betrokken partijen elkaar in dit soort situaties goed weten te vinden, om gezamenlijk te bepalen wat de persoon met verward of onbegrepen gedrag nu echt kan helpen. Daarom is er de volgende zin opgenomen in het coalitieakkoord: “Politie en GGZ gaan intensiever samenwerken en zorgen ervoor dat personen met verward gedrag aparte zorg krijgen en niet onnodig worden opgepakt”. Hiertoe heeft het kabinet een structureel budget van 39 miljoen euro gereserveerd. Deze opdracht uit het coalitieakkoord en de structurele middelen bieden kans om deze samenwerking te intensiveren. Hierbij heeft het duurzaam implementeren van in pilots bewezen best practices de eerste prioriteit (streettriage, inzet functionaris vroegsignalering, E33-analyse, ander lokaal initiatief). Een deel van de coalitiemiddelen wordt ingezet voor deze lokale implementatie. In 2023 gaan we starten met werkconferenties in de regio (tournee).

Het doel van de tournee langs de regio’s is om regionale bestuurders, managers en operationele medewerkers van politie, gemeente en zorgaanbieders en andere partners te enthousiasmeren voor het gezamenlijk indienen van een projectvoorstel voor financiering om bovenstaande samenwerking te intensiveren middels best practices. Het Rijk speelt een faciliterende rol en wil de aanpakken stimuleren die werken voor betrokken partijen op lokaal/regionaal niveau. Wat in de ene regio als een succes kan worden beschouwd, zou gezien de lokale context in een andere regio immers minder kans van slagen hebben. De ministers van hebben aangegeven dat een belangrijk uitgangspunt is dat de werkconferenties goed aansluiten bij de behoefte van de regio. Dat vraagt erom dat voor elke werkconferentie de regionale situatie, de betrokken partijen en bestaande praktijken in kaart wordt gebracht. De VNG wil daar aan bijdragen met de inzet van een adviseur.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De adviseur maakt voor elke werkconferentie de verbinding tussen de regio's, regioadviseurs, de regionale ketenpartijen en het Ministerie van Justitie en Veiligheid ( J&V). Daarnaast is de adviseur een sparringpartner voor J&V en denkt de adviseur mee over de invulling van de op maat gemaakte werkconferenties. De adviseur neemt deel aan sessies en overleggen over de werkconferenties en maakt deel uit van het brede projectteam bestaande uit de ministeries van J&V en VWS en het evenementenbureau PINO.
De adviseur brengt onder andere in beeld:

 • Wat de huidige lokale aanpak van personen met verward of onbegrepen gedrag is.
 • Hoe politie en GGZ/GGD lokaal samen werken en welke pilots of projecten er al lopen.
 • Wat lokale best Practices zijn? Welke best Practice(s) hier wel/niet goed zou(den) werken.
 • Waar de lokale behoefte ligt.
 • Waar de knelpunten zitten.
 • Of er gevoeligheden zijn in de regio.
 • Wie Ministerie Justitie & Veiligheid moet uitnodigen voor de 15 tot 20 werkconferenties in 2023 (naam, functie, contactgegevens).
 • Wie lokale boegbeelden zijn op het gebied van de aanpak van personen met verward of onbegrepen gedrag en of zij eventueel wat willen komen vertellen op het werkcongres in hun regio.
Resultaat van de opdracht

Per werkconferentie organiseren en in beeld brengen wie de sprekers en genodigden zijn. Per werkconferentie belangrijke aandachtspunten en succesfactoren voor de aanpak personen met verward gedrag terugkoppelen aan het regioteam Zorg & Veiligheid en het ministerie van J&V. In de vorm van notities en deelnemerslijsten per werkconferentie gearchiveerd in de werkomgeving van ministerie van J&V. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding gericht op sociale wetenschappen/ bestuurskunde/ zorgmanagement of soortgelijke opleiding.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als adviseur in het speelveld tussen Rijk en medeoverheden of tussen overheden en haar ketenpartners.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsadviseur in samenwerking met lokale overheden en haar partners in het zorg & veiligheidsdomein.
 • Je beschikt over een eigen telefoon en laptop voor zakelijk gebruik.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt meer dan 2 jaar werkervaring opgedaan als adviseur in het speelveld tussen Rijk en medeoverheden of tussen overheden en haar ketenpartners.
 • Je hebt werkervaring in en kennis van domein zorg en veiligheid en de ketenpartners als adviseur of beleidsmedewerker.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de uitvoeringspraktijk van het sociaal, zorg en veiligheidsdomein de rol van maatschappelijk werker of procesregisseur of vergelijkbaar.
Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Goede schriftelijke vaardigheden
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Analytisch

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-01578
Omgeving: Nederland
Startdatum: 1 april 2023
Einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: 31 maart 2023, van 09.00 tot 11.00 uur
Sluitingsdatum: dinsdag 28 maart 2023 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.