Adviseur Privacy en Gegevensdeling Platform Sociaal Domein, Sr.

Wij geloven dat we als rijk, gemeenten en hun partners het sociaal domein beter kunnen laten functioneren. Met meer resultaat voor mensen. Om zo vertrouwen te herwinnen. Keuzes in beleid moeten aansluiten bij behoefte uit de praktijk, voorspelbaar en uitvoerbaar zijn. En getoetst aan de leefwereld.

De ondersteuning in de regio herkenbaar en gericht op wat nodig is. Het platform voedt en verbindt. We staan voor een vanzelfsprekende uitwisseling tussen praktijk en beleid. We organiseren leren van elkaar en het delen van kennis sociaal domein brengt meer rust, overzicht en continuïteit om de samenwerking tussen rijk, gemeenten en samenwerkingspartners binnen het sociaal domein te bevorderen. Zo wordt de lokale overheid versterkt en de uitvoeringskracht van gemeenten naar een nog hoger plan gebracht. Wanneer overheden hun krachten bundelen en versnippering van beleid voorkomen, wordt beter antwoord gegeven op complexe vraagstukken.

Privacy & gegevensuitwisseling zijn belangrijke thema’s als het gaat om samenwerking rond complexe vraagstukken in het sociaal domein. Het platform sociaal domein wil kennis en expertise op dit thema voor lange termijn en voor inzet op diverse projecten en onderdelen inzetten.

Omschrijving van de opdracht
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor burgers die kampen met meervoudige problematiek in het sociaal, zorg, en veiligheidsdomein. Voorbeelden daarvan zijn de aanpak personen verward gedrag, de aanpak van mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, multi-probleemgezinnen en de integrale aanpak voor mensen met complexe problematiek in de zorg- en veiligheidshuizen. Centraal element in deze aanpakken is dat partijen uit sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein samenwerken om de betreffende persoon of het gezin te ondersteunen op weg naar participatie en zelfredzaamheid. Doel daarbij is ook dat de veiligheid van de persoon en zijn omgeving verbeterd.

Voor het platform Sociaal domein zoeken we een zeer ervaren adviseur die vanuit die visie adviseert en signaleert t.a.v. privacy & gegevensuitwisseling in het brede sociaal en zorg & veiligheidsdomein.

De opdracht is:

 • Als adviseur bij te dragen aan dialoog tussen gemeenten, rijk en (kennis)partners
 • Het breder toepasbaar maken van reeds ontwikkelde instrumenten t.a.v. privacy en gegevensuitwisseling.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
 • Te adviseren over een en een bijdrage te leveren aan o.a.
  • Implementatie-ondersteuning WAMS
  • Implementatie-ondersteuning WGS
  • Kennis en expertise netwerk Privacy & Gegevensuitwisseling
 • In samenwerking met de regioadviseurs Sociaal Domein in te kunnen spelen op vragen en behoefte van regio’s en gemeenten.
 • Een verbindende rol te vervullen tussen initiatieven en nieuwe thema’s mbt vraagstukken in het sociaal, zorg en veiligheidsdomein
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor gesprekken met departementen, gemeenten en kennispartners over privacy en gegevensuitwisseling als organisatie en samenwerkingsvraagstuk. Je zorgt voor agendering van het thema en aandacht voor de structurele borging van kennis en expertise.

Resultaat van de opdracht
Je legt verantwoording af over de opdracht aan de manager van het platform Sociaal Domein door middel van periodieke voortgangsgesprekken. In het voortgangsgesprek geef je aan wat de activiteiten en resultaten zijn geweest t.a.v. de werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Van de gesprekken maak je een kort verslag om zo de resultaten
te monitoren.
Daarnaast zijn concrete resultaten (aangepaste) handreikingen en instrumenten zodat die gebruikt kunnen worden in de implementatieondersteuning van de WAMS en de WGS. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 7 jaar kennis van en ervaring met privacy- en gegevensdeling het domein Zorg en Veiligheid/Sociaal Domein.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het wetgevingstrajecten, in het bijzonder privacywetgeving.
 • Je hebt een relevant netwerk (directeuren en privacy-functionarissen) bij gemeenten en ketenpartners (bijvoorbeeld OM, Politie, GGZ, Zorg- en veiligheidshuizen).
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met complexe veranderprocessen waarin partijen met strijdige belangen samengebracht moeten worden.
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met de werkwijze van de VNG bijvoorbeeld door eerdere werkervaring bij de VNG en/ of nauwe samenwerking met de VNG vanuit een gemeente of departement.
 • Je hebt meer dan 15 jaar ervaring met adviesvaardigheden, het geven van presentaties en het voorzitten van vergaderingen op bestuurlijk niveau en op inhoud op privacy- en gegevensdeling
 • Je hebt een actief landelijk en regionaal netwerk binnen de volgende categorieën organisaties:
  • Binnen de VNG
  • Binnen gemeenten
  • Binnen de Rijksoverheid/Ministeries
  • Binnen beroepsorganisaties
  • Binnen belangenkoepels van ketenpartners
  • Binnen privacyorganisaties (bijvoorbeeld AP)
 • Je hebt juridische ervaring met privacywetgeving, in het bijzonder in het domein Zorg en Veiligheid en/of Sociaal Domein.
Competenties:
 • Bestuurssensitiviteit
 • Creativiteit
 • Initiatief
 • Motiveren
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Communicatievaardigheden (onderhandelen, presenteren, voorzitten vergaderingen)

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-03029
Omgeving: Den Haag/landelijk
Startdatum: 1 juli 2023
Einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: max. 32
Intakegesprek: 15-06-2023, van 14.00 tot 16.00 uur
Sluitingsdatum: Vrijdag 9 juni om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.