Adviseur Medezeggenschap 20 u p/w

De organisatie is een uitvoeringsorganisatie waar ongeveer 200 mensen werken. We verzorgen de uitvoering van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen voor de Groninger gemeente en de provincie Groningen. Waar het gaat om veiligheid rond risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, zijn we verantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Binnenkort zijn er OR verkiezingen. De huidige Adviseur Medezeggenschap begeleidt dit proces en de verwachting is dat de nieuwe samenstelling van de OR per 1 maart gerealiseerd is. Voor de nieuwe Adviseur Medezeggenschap is het volgende van toepassing:

Plaats in de organisatie:

 • ressorteert hiërarchisch onder het afdelingshoofd Bedrijfsvoering (alleen voor wat betreft zakelijke overeenkomst);
 • ressorteert functioneel onder de voorzitter van de ondernemingsraad.

Doel van de functie:

Uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en organisatorisch gebied en beleidsmatig gebied, zodanig dat de ondernemingsraad, binnen de door hem aangegeven kaders, optimaal wordt ondersteund.

Secretarieel:
Zorgen voor en toezien op een doelmatige inrichting en werkwijze van het OR-secretariaat.
Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie, hiertoe:

 • Concipiëren en redigeren van brieven, verslagen, adviezen en dergelijke.
 • Schrijven van communiqués.

Zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van OR- en commissievergaderingen, hiertoe:

 • Vastleggen van de vergaderplanning.
 • Opstellen van de concept-agenda, waar nodig geven van toelichting op de te behandelen onderwerpen.
 • Notuleren van de vergaderingen en verzorgen van de verslaglegging.
 • Bewaken van gemaakte afspraken en besluitenlijsten.

Verrichten van diverse overige secretariële taken, waaronder:

 • Beheren/toegankelijk houden van het archief van de ondernemingsraad en zijn commissies en verzamelen en verstrekken van documentatie en informatie en zo nodig geven van richtlijnen ter zake.
 • Bijdragen aan het tot stand komen van het jaarverslag, verzorgen van de redactie en zorgen voor de uitvoering en verspreiding van het jaarverslag.
 • Beheren en actualiseren van de website van de OR, of verzorgen van andere publicaties van de OR ten behoeve van de communicatie met de achterban van de OR.

Organisatorisch:
Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van een adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en – verstrekking, waaronder:

 • Organiseren van OR-vergaderingen, overlegvergaderingen en commissievergaderingen; zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen.
 • Organiseren van vorming en scholing van leden van de OR, zowel logistiek als inhoudelijk en deelnemen aan de cursussen en houden van presentaties.
 • Organiseren en coördineren van de verkiezingen, optreden als secretaris van de verkiezingscommissie.
 • Verzorgen van de introductie van nieuwe leden (inwerken, informatieoverdracht betreffende lopende zaken).
 • Optreden als contactpersoon tussen OR en achterban en bestuurder en informeren en rapporteren ter zake.
 • Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen OR en achterban en informeren en rapporteren ter zake.
 • Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen OR en commissies.

Beleidsmatig:
Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, CAO en arbeidsvoorwaarden. Zorgen voor consistentie in het OR beleid.

Ondersteunen en adviseren van de voorzitter, c.q. het dagelijks bestuur.
Het voorbereiden van het PR-beleid van het medezeggenschapsorgaan en het zorgdragen voor de uitvoering ervan.
In overleg met de OR coachen van het functioneren van de OR als groep of individuele leden ten aanzien van de eigen ontwikkeling als deelnemer aan het overleg.
Opstellen van de begroting in overleg met de OR en bewaken van het budget van de OR.

Zorgdragen voor de totstandkoming van beleidsvoornemens en diverse informatieve en formele documenten, waaronder:

 • Opstellen van beleidsnota’s over de te behandelen onderwerpen.
 • Voorbereiden en concipiëren van de door de OR uit te brengen adviezen, instemmingszaken en initiatiefvoorstellen; zo nodig voorbereiden van juridische procedures.
 • Initiëren en doen van voorstellen m.b.t. de strategie, het beleidsplan, het jaarwerkplan en het actieplan, mede bepalen van de prioriteiten.
 • Verzorgen van de evaluatie van het gevoerde beleid en doen van voorstellen tot bijsturing hiervan.

Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op macroniveau binnen het vakgebied, waaronder nieuwe wetgeving en e.e.a. vertalen naar het medezeggenschapskader. Verstrekken van informatie over specifieke onderwerpen, o.m. na raadpleging van deskundigen.

Advisering/coaching:

 • Adviseren van het medezeggenschapsorgaan over te kiezen inhoud en strategie.
 • Adviseren van het bestuur ten aanzien van medezeggenschapskwesties.
 • In overleg met het medezeggenschapsorgaan coachen van de groep of het groepsproces of van individuele leden ten aanzien van de eigen ontwikkeling als deelnemer aan het overleg.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring opgedaan bij een gemeente en/of provincie en/of waterschap.
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je bent geschoold m.b.t. de Wet op de Ondernemingsraden.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt relevante ervaring opgedaan bij één of meerdere omgevingsdiensten.
 • Je bent geschoold in adviesvaardigheden gericht op medezeggenschap.
 • Je hebt goede kennis van Wet op de Ondernemingsraden en de advisering over medezeggenschap.
Competenties:

 • Je hebt een hands-on-mentaliteit en je kunt goed schakelen op meerdere niveaus.
 • Dankzij jouw uitstekende communicatieve vaardigheden weet je een boodschap helder en duidelijk te verwoorden en vertalen.
 • Je hebt een vlotte pen en kunt onder tijdsdruk werken.
 • Je bent resultaatgericht, accuraat, open en transparant.
 • Je beschikt over een sterke bestuurs- en organisatiesensitiviteit.
 • Oordeelsvorming.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Netwerken.
 • Plannen en organiseren.
 • Overtuigingskracht.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-00174
Omgeving: Veendam
Startdatum: 1 maart 2021
Einddatum: 1 maart 2022
Optie op verlenging: ja, 3x 12 maanden
Aantal uur per week: 20
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: vrijdag 22 januari om 08:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.