Adviseur Management Development/Coach Leidinggevende 32 u p/w

Ondersteunen van het management development schouwproces van alle operationeel leidinggevenden (± 450) van de Landelijke Eenheden (LE) door deelname aan de MD-schouwcommissie, advisering over individuele leiderschapsontwikkeling en verslaglegging van het ontwikkelgerichte advies van de commissie. In voorkomende gevallen individuele leidinggevenden ondersteunen in hun ontwikkelplan middels advies en coaching. Uitvoering vindt plaats onder regie van de Senior MD & Coördinator Leiderschap LE.

Achtergrond: De medewerkers van de Landelijke Eenheden (LE) werken, samen met de regionale eenheden, met veel inzet, grote toewijding en professionaliteit om Nederland veiliger te maken. Daarbij worden aansprekende operationele resultaten geboekt die in binnen- en buitenland zeer worden gewaardeerd. Maar er zijn ook signalen van onvrede, spanningen en grote knelpunten bij verschillende afdelingen van de LE naar buiten gekomen. Tegen deze achtergrond heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) een adviescommissie voor de LE ingesteld, de commissie Schneiders. De opdracht voor deze commissie luidde de minister te adviseren over verbeteringen en de noodzaak van herpositionering van de LE in het huidige politiebestel. Een ingreep in de organisatie kan alleen lukken in combinatie met gelijktijdige ontwikkelingen in leiderschap en medewerkerschap die leiden tot voelbare verbeteringen. De schouw van zittende leidinggevenden is onderdeel van de leiderschapsontwikkeling (een advies van de commissie Schneiders die de Minister van J&V heeft overgenomen).

De uitvoering van de MD-schouw is gestart in mei 2023 met het MD-schouwproces van de strategisch leidinggevenden. 
Inzet als coach is facultatief en wordt niet los ingekocht. 
Let op: thuiswerken is slechts beperkt mogelijk.

Doelstelling
Leidinggevenden dienen zich te ontwikkelen tot leiders die de toekomstbestendige LE realiseren en daarbij zorgen voor een veilige, sociaal effectieve werkomgeving. De schouw helpt daarbij door een proces van reflectie en ontwikkeling te organiseren, te faciliteren en te monitoren. Doel van de MD-schouw is in beeld krijgen of leidinggevenden in staat zijn de transitie van zichzelf, de organisatie en medewerkers te leiden. Het zorgt voor inzicht in de gap tussen huidige en te ontwikkelen competenties, vaardigheden en kennis.
En door de ontwikkelgerichte aanpak het zelfinzicht, reflectief vermogen en effectief omgaan met feedback van leidinggevenden te stimuleren.

Verantwoordelijkheden

 • Je neemt deel aan de schouwcommissie-gesprekken met de operationeel leidinggevenden (±450 in totaal);
 • Na de gesprekken stel je feed forward adviezen op;
 • Waar gewenst wordt feed forward advies van de individuele operationeel leidinggevende voorzien van aanvullend concreet ontwikkeladvies en coaching;  
 • De opdracht wordt in teamverband uitgevoerd door interne MD-adviseurs en kandidaten die we voor deze inhuur werven. Je legt verantwoording af aan de coördinator leiderschap/ Snr. MD-adviseur LE.
Contacten

Deelnemers MD-schouwcommissies. Leidinggevenden en medewerkers van de Landelijke Eenheid, medewerkers van HRM (loopbaan-, MD- en HR-adviseurs), partijen die een rol spelen in de uitvoering van de schouw of die dit monitoren, projectleider uitvoering MD-schouwproces.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau (NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring het gebied van leiderschapsontwikkeling.
 • Je hebt werkervaring in een politiek bestuurlijke context.
 • Je hebt werkervaring met het opstellen van ontwikkeladviezen.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie/ opdracht.
 • Je hebt werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
Competenties:

 • Resultaatgericht - Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Creativiteit - Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Sociale vaardigheid - Beweegt zich tactvol en gemakkelijk in contacten met anderen. Is in staat met zijn optreden emoties en de sociale interactie te beïnvloeden.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Flexibiliteit - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06510
Omgeving: Driebergen
Startdatum: 01 december 2023 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 juli 2024
Optie op verlenging: nee
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: woensdag 29 november om 15.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match