Adviseur Kennisborging en -Deling 24 u p/w

Waar ga je werken:
NIPV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van NIPV zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.

Wat ga je doen (inclusief kernactiviteiten): 
Binnen de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV zijn in de onderzoeksvakgroepen ook de functies 'kennisdeling' en 'kennisborging' opgenomen.
Bij de start van de nieuwe organisatie in 2022 is het een bewuste keuze geweest, omdat vanuit de gedachte van de kenniscirkel (kennisontwikkeling, -deling, -toepassing en -evaluatie) te doen, waarbij kennisontwikkeling (onderzoek) en kennisdeling een zeer nauwe relatie met elkaar hebben.
Alle medewerkers in de vakgroepen hebben een rol in kennisdeling en (in mindere mate) -borging, maar enkele specifieke functionarissen (4 kennismakelaars en 2 projectleiders kennisdocumenten) zijn hier dagdagelijks mee bezig.
Op dit momenten constateren we dat:

 • er een grote behoefte is aan zichtbaarheid van de kennis die we ontwikkelen;
 • het NIPV een wettelijke taak heeft om kennis te borgen en te delen
 • de specifieke invulling van 'het vak' kennisdeling/-borging binnen het NIPV onduidelijk is, ook ten opzichte van de rol van de communicatieadviseurs (staforganisatie);
 • de betrokken medewerkers onvoldoende positie hebben in de organisatie om hun taken goed uit te kunnen voeren;
 • de betrokken leidinggevenden onvoldoende tijd hebben om deze positie in de organisatie goed mee vorm te geven.
De opdracht is daarom om te komen tot een plan waarin:

 • inzicht wordt gegeven in de behoefte van kennisdeling/-borging binnen het NIPV en in het werkveld;
 • een duidelijke beschrijving en afbakening van het vak en de taken kennisdeling- en borging, met aandacht voor de interne en externe stakeholders;
 • de voor kennisborging en -deling relevante processen worden beschreven;
 • advies wordt gegeven over de inbedding van de functies kennisdeling en -borging binnen de organisatie van het NIPV als geheel en de NACB in het bijzonder, specifiek in de ruimte tussen onderzoek en (corporate) communicatie (welke plek heeft het);
 • concrete voorstellen worden gedaan voor uitwerking en implementatie met aandacht voor het veranderproces dat dit voor de inhoud, organisatie en de medewerkers betekent.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht en nauwe samenwerking met de betrokken teammanagers en met betrokkenheid van relevante medewerkers.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent per 1 november 2023 beschikbaar voor 24 uur per week. 
 • Je beschikt over (strategische) adviesvaardigheden. 
 • Je beschikt over ervaring met procesmanagement. 
 • Je beschikt over ervaring met verandermanagement.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis en ervaring met kennismanagement en/of wetenschapscommunicatie.
 • Je hebt kennis van en ervaring met organisatiekunde. 
Competenties:

 • Werkt zelfstandig aan de opdracht en toont daadkracht
 • Is een verbinder op inhoud en mensen
 • Beschikt over onderzoekende en analyserende vaardigheden
 • Is in staat om een mensen mee te nemen in zijn/haar analyses en voorgestelde oplossingen
 • Is in staat om een helder en concreet plan op te leveren dat door de organisatie geïmplementeerd kan worden

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-05071
Omgeving: n.v.t., maar indien nodig Arnhem
Startdatum: 1 november 2023
Einddatum: 1 maart 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: 12 oktober 2023 in de ochtend
Sluitingsdatum: vrijdag 29 september 2023 om 07:30 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match