Adviseur Energietransitie – Verduurzaming Industrie 32 u p/w

De VNG werkt met vele partners aan ons energiesysteem van de toekomst en de rol die gemeenten daar in spelen. We staan midden in belangrijke en zeer strategische uitvoering(svraagstukken) van de energietransitie, zoals een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, de ambities op het terrein van de duurzame energieopwekking en de verduurzaming van industrie. Er is werk aan de winkel op te zoeken naar oplossingen. De VNG beweegt zich tussen alle ambities, het beleidsvorming en nationale strategieën aan de ene kant en de praktische kant van de concrete uitvoering bij gemeenten aan de andere kant. Een fantastische plek om het verschil te maken in de energietransitie. We zoeken iemand die gedijt in deze dynamiek en die gedreven is door deze uitvoeringsvraagstukken.

Als Energieteam zijn we oprecht trots op ons werk, op wat we bereiken voor gemeenten én voor de energietransitie. We werken in een informeel enthousiast en deskundig team van het Programma Energie (ongeveer 35 collega’s), onder leiding van een MT dat bestaat uit een programmamanager, een programmasecretaris, een ondersteuner en 3 clustercoördinatoren. Je werkt in een cluster van ca. 10 medewerkers die zich bezighouden met duurzame energieopwekking, energie infrastructuur en verduurzaming van de industrie en bedrijven. Enkele keren per jaar zijn er teamactiviteiten en doorlopend hebben we veel onderling contact.

Omschrijving van de opdracht
VNG zit namens de gemeenten aan tafel om de energietransitie in samenhang met de andere opgaven te laten slagen. Onze adviseurs energietransitie hebben een brede blik en affiniteit met vele beleidsterreinen (o.a. ruimtelijke ordening, milieu, energie) en zijn gewend om in oplossingen te denken. Als adviseur Energietransitie ben je goed op de hoogte van initiatieven, ontwikkelingen en knelpunten in het land. Ook vertegenwoordig je de VNG bij gesprekken met het rijk en andere partijen zoals netbeheerders, marktpartijen, ngo’s en (koepels van) provincies en waterschappen.
Gemeenten met industriële bedrijven hebben er zowel vanuit economisch- als vanuit milieuoogpunt belang bij dat deze bedrijven ook kunnen verduurzamen. De gemeente staat vaak aan de lat voor de ruimtelijke inpassing en
vergunningverlening van nieuwe technieken en de infrastructuur. VNG werkt aan de ene kant mee aan de beleidsvorming om de verduurzaming te sturen en zorgt aan de andere kant voor ondersteuning van gemeenten in de uitvoering. Via de ondersteuning in de uitvoering halen we signalen op die weer van belang zijn bij de beleidvorming. Op die twee vlakken ligt de kern van deze opdracht.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Je zit aan de voorkant van beleidsprocessen en je vertaalt de uitkomsten daarvan naar de uitvoering in de gemeentelijke praktijk. Samen met je collega’s, gemeentebestuurders en ambtenaren bepaal je de strategie en ambities om de bijdrage van gemeenten aan de verduurzaming van de industrie tot een succes te maken. Het gaat daarbij om de allergrootste industriële bedrijven in 5 industrieclusters, en om de verspreid over het land liggende industriële bedrijven uit de sectoren zoals, papier, voedingsmiddelen, baksteen etc. Je werkt in projectgroepen aan de totstandkoming van instrumenten voor de verduurzaming van de industrie. Je neemt deel aan inhoudelijke en strategische overleggen en ondersteunt onze bestuurders voor stuurgroep-overleggen met de minister. Jouw kennis, expertise en capaciteit maken je een uitstekende adviseur richting onze leden en bestuurders, zodat zij over handvatten beschikken om hun werk goed te kunnen doen. Ook zorg je voor cross/overs in het cluster en het energieteam, zodat producten en resultaten uit het industriespoor bruikbaar zijn voor andere 4 thema´s waar wij in het programma energie aan werken. Denk aan organisatievormen, werkvormen en /processen, handreikingen,
financieringswijzen etc. Andersom hou je je ogen en oren binnen en buiten VNG open zodat optimale synergievoordelen worden behaald tussen thema´s werkvelden.

Resultaat van de opdracht
Deelname aan interne overleggen bij VNG en voorbereiden van deze overleggen (doornemen en maken van samenvattingen van de vergaderstukken) en opstellen van schriftelijk advies daarover. Het bijwonen van vergaderingen en werkgroepen rondom verduurzaming van de industrie Opstellen van schriftelijke adviezen middels VNG Format voor managers, bestuurders en commissie van VNG Het leveren van inbreng door het meeschrijven aan jaarplannen en meeschrijven aan de input voor de monitoring van de voortgang daarvan.
Het organiseren van minimaal 2 bijeenkomsten voor gemeenten over verduurzaming van de industrie. Het organiseren van minimaal 2 ambtelijke en 2 bestuurlijke klankbordgroepen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van adviseur, beleidsmedewerker, projectleider of soortgelijk op het gebied van (het landelijke en Europese speelveld van) energie, duurzaamheid, ruimtelijke processen, industrie en in staat om daarbinnen verbanden te leggen en de praktische gevolgen voor de maatschappij en gemeenten te doorgronden.
 • Je hebt in projecten werkervaring opgedaan met politieke en bestuurlijke verhoudingen, en je hebt samen)gewerkt met zowel bestuurders als ambtenaren.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring in de rol van projectleider, beleidsmedewerker, adviseur of soortgelijk op het gebied van energietransitie. 
 • Je hebt opdrachten succesvol afgerond op gebied van duurzaamheidsvraagstukken.
Competenties:

 • Politiek-bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit
 • Adviesvaardigheden
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Creativiteit
 • Oplossingsgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Standvastigheid

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06507
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 5 december 2023 van 10.00 tot 11.30 uur
Sluitingsdatum: dinsdag 28 november 2023 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match