Adviseur Bedrijfsvoering 16 u p/w

De politie heeft een professionele IV-organisatie nodig om haar ambities te kunnen realiseren. Een organisatie die perfect aansluit op die van de operatie en de bedrijfsvoering, door de juiste diensten en producten te leveren. Zo draagt Informatievoorziening bij aan de veiligheid van de samenleving en het succes van de nationale politie. 
De Sector Ontwikkeling houdt zich binnen de IV van de Politie bezig met het ontwikkelen en beheren van software producten & diensten.
De Adviseur Bedrijfsvoering ondersteunt de sectorleiding bij het continu verbeteren van de besturing op de interne bedrijfsvoering. Dit houdt in het realiseren van een effectieve koppeling tussen de operationele werkwijze, gebaseerd op Agile/DevOps principes, en het verantwoordingskader passend bij een publieke organisatie zoals de Politie.
De Adviseur Bedrijfsvoering richt zich op het analyseren, adviseren en implementeren van verbeteringen in processen en systemen om de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie te vergroten. De Adviseur Bedrijfsvoering zal hierbij nauw samenwerken met diverse stakeholders binnen de politie organisatie om de besturing en processen van de interne bedrijfsvoering te optimaliseren.

Doelstelling
Het ondersteunen van de sectorleiding met betrekking tot het verbeteren van de besturing op de interne bedrijfsvoering en het ontwikkelen van een duidelijke visie op de verbetering van de bedrijfsvoering, gericht op zowel korte als lange termijn.
Wij verwachten concreet het analyseren, uitwerken, uitvoeren en borgen van concrete verbetervoorstellen in afstemming met de sectorleiding.
Deze verbetervoorstellen leiden tot het neerzetten van een verbeterd besturingsmodel op de interne bedrijfsvoering conform uitgangspunten en methodieken, die hiervoor binnen de IV organisatie van de Politie worden gehanteerd.

maar ook:

 • Het zelfstandig opvolging geven aan taken en activiteiten, die voortkomen uit de afstemming met de sectorleiding in relatie tot het verbeteren van de besturing op de interne bedrijfsvoering;
 • Het zorgen voor een naadloze integratie van verbeteringen in de bestaande organisatiestructuur en -cultuur;
 • Het bewerkstelligen van continue verbetering door middel van een iteratieve en resultaatgerichte aanpak.
Verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen van een verbeterd besturingsmodel voor de interne bedrijfsvoering, in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie.
 • Intensieve samenwerking met verschillende afdelingen en teams om een coherente en geïntegreerde aanpak te waarborgen.
 • Het uitdragen van visie en overtuigingskracht om belangrijke stakeholders mee te krijgen in het veranderingsproces.
 • Het monitoren, evalueren en waar nodig bijsturen van geïmplementeerde verbeteringen om duurzame resultaten te garanderen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een diploma op minimaal WO niveau in bedrijfseconomische richting.
 • Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in een soortgelijke rol binnen diverse grote en complexe (+2000) organisaties waarbij de nadruk lag op ICT en complexe organisatiestructuren.
 • Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring met en kennis opgedaan van bedrijfsprocessen, met een specifieke focus op procesverbetering en financieel management
 • Je hebt in de afgelopen 3 jaar werkervaring opgedaan met het begeleiden van transitieprocessen en het borgen van veranderingen binnen de organisatie.
Competenties:

 • Besluitvaardigheid Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.
 • Creativiteit Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden.
 • Doorzettingsvermogen Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag.
 • Initiatief Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Overtuigingskracht Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Probleemanalyse Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Resultaatgerichtheid Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Systeemdenken Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Vakmanschap Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe.
 • Verandergerichtheid Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf.
 • Visie Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategischeplanning om in te spelen op de ontwikkelingen.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-01380
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 01-04-2024
Einddatum: 30-09-2024
Optie op verlenging: ja, 3 jaar
Aantal uur per week: 16
Sluitingsdatum: vrijdag 01 maart om 16.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match