Ontwerper/Adviseur Elektrische Installaties en Besturingssystemen, 20 u p/w

Zuid-Holland 20 u p/w Geen
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Het zwaartepunt van de functie ligt qua kennis op het vlak van beweegbare bruggen en sluizen. Naast specifieke elektrotechnische kennis en kennis van besturingssystemen is kennis van de civieltechnische, verkeerskundige en werktuigbouwkundige aspecten van civiele kunstwerken een vereiste.

Werkzaamheden
De Buitensluis en Koninginnebrug zijn gebouwd aan het eind van de jaren ’70. Het complex heeft in de loop der jaren meerdere aanpassingen ondergaan, op elektrotechnisch gebied, qua beveiligingssystemen, onderhoud aan de betonconstructie maar ook revisie van de puntdeuren en de bewegingswerken. Op alle vlakken zijn vervang- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd om het complex operationeel en veilig te houden.
Inmiddels is het complex – en zijn de installaties - dusdanig verouderd dat grootschalige herstelwerkzaamheden aan de constructies - en vervanging / aanpassingen aan de verschillende installaties en bewegingswerken – noodzakelijk zijn.

Vanuit de organisatie is, mede vanuit de verwevenheid en de interacties tussen de systemen, bewust gekozen het complex als “één geheel” te beschouwen en een integraal herstelplan op te stellen.

De eerste fase van dit project is afgerond; het Technisch Programma van Eisen is opgesteld, de risicobeoordelingen, inspecties en aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd. Het Voorlopig Ontwerp (VO) van de elektrische installaties is gereed. De “open eindjes” en raakvlakken met nadere disciplines zijn beschreven in een losse rapportage.

Binnen deze opdracht wil de gemeente het resterende deel van het project m.b.t. de “Elektrische Installaties en Besturingssystemen” laten uitvoeren door een externe Vakspecialist:

 • Fase 2: Definitief Ontwerp (DO)
 • Fase 3: Contractvorming
 • Fase 4: Begeleiding van de uitvoering
 • Fase x: Overkoepelende werkzaamheden
  • Risicodossier
  • CE-markering
Fase 2: Definitief Ontwerp
In deze fase wordt het VO uitgewerkt tot een DO. De elektrotechnische installaties, met alle benodigde elektrotechnische verbruikers en bijbehorende besturingscomponenten, worden gespecificeerd ten behoeve van de contractstukken (Fase 3). De documenten van Fase 1 vormen het uitgangspunten voor het DO.

Omdat na het afronden van de herstelwerkzaamheden de objecten CE-gemarkeerd moeten zijn, dient het DO te worden opgesteld vanuit de Machinerichtlijn. Dit houdt in dat de veiligheidsmaatregelen uit het VO worden meegenomen in het DO en de bijbehorende documenten. Met het oog op de uiteindelijke CE-markering wordt in de DO-fase gestart met het samenstellen van het Technisch Dossier (TD). De producten die vanuit deze norm opgesteld worden in de DO-fase zijn tenminste:
 • Het “Functioneel Veiligheidsplan” (FVP)
 • “Safety Requirement Specifications” (SRS-Brug, Sluis en Bediengebouw)
 • “Hardware Design Specifications” (HDS-Brug, Sluis en Bediengebouw).
Noot: Het ontwerp en realisatie van de software valt buiten de scope van de opdracht.

In de rapportage van het DO worden de specificaties opgenomen van de verschillende elektrotechnische componenten. De rapportage wordt opgesteld per object (sluis, brug en bediengebouw). In de rapportages komen tenminste de onderwerpen aan bod, zoals deze ook in het VO zijn opgenomen. Bij de start van het DO wordt een aantal sessies belegd om inhoudelijke keuzes te maken met betrekking tot onderwerpen die zijn vastgelegd in het “Losse eindenlijst Buitensluis en Koninginnebrug”, waaronder:
 • Bedieningsconcept vanuit het bediengebouw
 • Toepassing van zonnepanelen en accu’s
 • Leuningwerk en afscherming in de brugkelder
 • Terreininrichting, w.o. de verlichting bij de Watertaxi
 • Netwerkbeveiliging
 • Aarding- en bliksembeveiliging en EMC
 • Scheepvaartdetectie
 • Zichtmetingen en detail cameraplannen.
Binnen het project moeten nog verschillende afwegingen gemaakt worden. Het geven van technische adviezen, het uitwerken van alternatieven en ondersteuning bij keuzes t.a.v. deze vraagstukken is onderdeel van de werkzaamheden binnen deze opdracht. Standaardisatie, automatisering en verduurzaming zijn belangrijke aspecten. Integraliteit is daarbij de standaard.

Parallel aan het uitvoeren van deze opdracht werkt een adviesbureau aan het DO en de contractstukken voor het Werktuigbouwkundige en Civieltechnische deel (WtB/CT-deel) van het herstelplan van het complex. Tijdens een aantal sessies tussen beide partijen worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd, vindt integratie en optimalisatie plaats tussen de verschillende disciplines. Met als doel een integraal ontwerp, waarbij ontwerpkeuzes in samenhang met elkaar zijn afgewogen.

Duurzaamheid
Het aspect duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen dit project. Zowel in het Technisch Programma van Eisen als in de “lijst met open eindjes” wordt hierop ingegaan. Een aantal maatregelen m.b.t. dit onderwerp zijn reeds opgenomen in het VO, een groot aantal andere nog niet. Tijdens een aantal sessies worden (nieuwe) kansen in beeld gebracht, beoordeeld, uitgewerkt en in het DO geïntegreerd.

Fase 3: Contractvorming, toetsingsplan en begeleiding van de aanbesteding
In deze fase wordt het Definitief Ontwerp omgezet in een uitvoeringscontract, inclusief alle bijbehorende contractdocumenten. Er wordt één contract opgesteld waarin alle disciplines zijn ondergebracht. De opdrachtnemer van deze opdracht is verantwoordelijk voor de coördinatie en integratie van de contractdocumenten.

Aan de hand van het definitieve contract wordt het concept “Toetsingsplan” ten behoeve van de begeleiding van de uitvoering (Fase 4) opgesteld.

Uitgangspunt voor de aanbesteding is een contract op basis van een openbare Europese aanbesteding, voorzien van een aantal EMVI-criteria. Het opstellen van de EMVI-criteria en de bijbehorende beoordelingssystematiek is onderdeel van de werkzaamheden, evenals de deelname aan het aanbestedingstraject.

Vergelijkbaar met de vorige fase vindt een aantal werksessies plaats m.b.t. het WtB/CT-deel en worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd, vindt integratie en optimalisatie plaats tussen de verschillende systemen / activiteiten. Het resultaat: een compleet integraal contract, waarin alle werkzaamheden zijn opgenomen en in samenhang met elkaar zijn beschreven.

Fase 4: Begeleiding van de uitvoering
Op basis van het Plan van Aanpak en de planning van de aannemer wordt het concept “Toetsingsplan” bijgewerkt. In dit plan zijn alle werkzaamheden, stoppunten en bijwoonmomenten beschreven. Alle afname-testen zijn beschreven. Het opstellen van de bijbehorende rapportages / goedkeuringen etc. zijn onderdeel van de werkzaamheden.
 
Tijdens de uitvoering moeten de werkzaamheden van de aannemer op locatie worden begeleidt, vragen beantwoord en worden de (afname)tests uitgevoerd.

Fase x: Overkoepelende werkzaamheden
Risicodossier
De initiële risicobeoordelingen zijn uitgevoerd in de VO-fase. Bij de verschillende projectfases dient de
risicobeoordeling te worden geactualiseerd (t/m de oplevering van het werk en het samenstellen van het Technisch Dossier).

Bij elke fase vindt een verificatie van de maatregelen en risico’s plaats. In de DO-fase en bij afronding van het contract vindt verificatie van de maatregelen in de ontwerpdocumenten plaats. In de realisatiefase vindt tevens de verificatie van de maatregelen in ontwerp- en testdocumenten plaats.

Bij oplevering van het werk vindt verificatie van het Technisch Dossier en de Essentiële Veiligheids- en Gezondheidseisen plaats.

CE-markering
De initiële risicobeoordelingen zijn het startpunt voor het Technisch Dossier dat als basis dient om zowel de Koninginnebrug als de Buitensluissluis, inclusief bediening, te voorzien van CE-markering. Gedurende de gehele opdracht wordt gewerkt aan het samenstellen van deze dossiers.

Na oplevering van de installaties moeten alle documenten worden samengesteld en gereed gemaakt voor de opstellen van de “EG-verklaring van overeenstemming”. Een onafhankelijke deskundige voert de controle uit op de documenten.

Het project is afgerond na het “verkrijgen” van de CE-markering voor de sluis en de brug.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt ervaring met het opwerken naar en implementeren van een CE-markering voor bruggen en sluizen.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van en deelnemen in complexe multidisciplinaire projecten en projectteams.
 • Je hebt ervaring op het gebied van besturingssystemen met de bijbehorende hard- en software.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring als constructeur en adviseur m.b.t. het ontwerpen, toetsen en testen van elektrotechnische installaties en besturingssystemen / software van beweegbare bruggen en sluizen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring met het ontwerp van krachtstroom installaties voor bruggen / sluizen, het opstellen (en bijhouden) van risicobeoordelingen, opstellen van randvoorwaarden en toetsen van specifieke ontwerpdetails zoals (hydride) aardingssystemen en communicatiesystemen zijn een must.
 • Je hebt minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring met opstellen van uitvoerings-contracten en afstemming met andere vakdisciplines is noodzakelijk.
 • Je hebt ervaring met openbare verlichting.
 • Je hebt ervaring met digitale beheersystemen.
 • Je hebt ervaring met het digitaal aanbesteden van werken, specifieke kennis van de inkoopsoftware Negometrix is een pre.
 • Je beschikt over een rustige/professionele werkplek
Competenties:
 • Aansturende kwaliteiten
 • Zowel de opdrachtgeversrol als de opdrachtnemersrol kunnen uitvoeren
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Goed kunnen luisteren
 • In staat wensen te vertalen naar criteria
 • In staat op verschillende niveaus te kunnen communiceren

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2021-00860
Locatie Schiedam
Startdatum 8 maart 2021
Einddatum 7 maart 2021
Optie op verlenging Ja
Uren per week 20 u p/w

Sluitingsdatum 26 februari 2021 08:00

Kan ik je op weg helpen?

Albert de Feij

a.defeij@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 204 34
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail