Projectleider Bestuurlijke Toekomst

Gelderland max. 24 u p/w 12 maanden Universitair
Swoosh-headers

Functieomschrijving

De Gemeente Renkum bezint zich op haar bestuurlijke toekomst. We willen dat het fijn leven, wonen en werken is in onze gemeente, maar we merken dat het steeds lastiger wordt voorzieningen voor onze inwoners in stand te houden. Dit heeft te maken met de financiële situatie waarin gemeenten – en dus ook Renkum – zich in bevinden, organisatorische aandachtspunten, de opgaven die op ons afkomen als gevolg van nieuwe wetgeving en taken, en de veranderende samenleving.

Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar onze bestuurlijke toekomst. Het onderzoek richtte zich op vier toekomstscenario’s die voortkwamen uit het in januari 2022 opgeleverde bestuurskrachtonderzoek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat met het scenario herindeling het beste richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van ons bestuur en onze organisatie op de langere termijn.

In november 2023 heeft de raad het voorstel over de bestuurlijke toekomst op basis van het onderzoeksrapport aangenomen. Daarbij heeft de raad het college verzocht om een plan van aanpak voor te leggen voor een vervolgtraject. Deze startnotitie is in mei 2024 vastgesteld door de raad en beschrijft de onderdelen en aanpak waarmee we de mogelijkheden en beperkingen van een herindeling inzichtelijk maken.

Voor het vervolgtraject bestuurlijke toekomst zoeken we een projectleider die samen met de (interne) projectgroep uitvoering geeft aan dit traject. De projectleider voert hierbij niet alleen projectmanagementtaken uit, maar is ook de eerste onderzoeker van het vervolgtraject. De projectleider is dus nadrukkelijk betrokken bij de inhoud van het traject. Het vervolgtraject voeren we als gemeente geheel zelf uit, eventueel bijgestaan door externe expertise wanneer dat meerwaarde heeft.

De onlangs vastgestelde startnotitie vormt het vertrekpunt en leidraad voor de projectleider voor het vervolgtraject. De startnotitie bevat aanpakken voor het verkennen van de gevolgen van herindeling, een onderzoek naar splitsing van de gemeente bij herindeling, verdiepende gesprekken met de gemeenten Wageningen, Arnhem en Rheden, en het betrekken van inwoners in het vervolgtraject. Daarnaast is een tijdspad voor het vervolgtraject met ijkmomenten in de startnotitie beschreven. We ontvangen van de Provincie Gelderland een subsidie voor het uitvoeren van het vervolgtraject.

De taken en verantwoordelijkheden van de projectleider zijn:

 • Het leiden van de (interne) projectgroep en het in samenspraak met de leden van de projectgroep verdelen van de taken van de verschillende onderdelen van het traject.
 • Het als eerste onderzoeker samen met de projectgroep uitvoeren van de verschillende onderdelen van het traject.
 • Het schrijven – al dan niet samen met andere leden van de projectgroep – van de documenten met daarin de resultaten van de verschillende onderdelen van het traject.
 • Het schrijven van college- en raadsvoorstellen en eventuele andere documenten gerelateerd aan het traject.
 • Het voorbereiden en voorzitten van de overleggen van de projectgroep, de overstuurgroep (bestaande uit de ambtelijk opdrachtgever (gemeentesecretaris) en de bestuurlijk opdrachtgever (burgemeester) en de klankbordgroep (bestaande uit vijf raadsleden).
 • Het organiseren en leiden van (periodieke) raadssessies in het kader van het traject.
 • Het projectmanagement en verantwoording afleggen over het traject richting college en gemeenteraad.
 • Het onderhouden van contact en afstemming met de betrokken adviseurs van de gemeenten Wageningen, Arnhem en Rheden over ons traject.
 • Het onderhouden van het contact met (de betrokken adviseur) van de Provincie Gelderland over de voortgang van het traject, op basis van de bestuurlijke afspraken die hierover zijn gemaakt.
 • Het afleggen van verantwoording over de verstrekte provinciale subsidie.
Het vervolgtraject heeft uiteindelijk de volgende resultaten:
 1. Vier onderzoeksrapporten over de verschillende onderdelen van het onderzoek (de gevolgen van herindeling met Wageningen, met Arnhem en met Rheden, en splitsing van de gemeente).
 2. Een integraal afwegingsrapport op basis van deze vier onderzoeksrapporten.
 Daarnaast dient gedurende het traject steeds gecommuniceerd over de aanleiding voor, de voortgang en resultaten van het traject op basis van de aanpak beschreven in de (nog op te stellen) communicatieaanpak.

Het is op voorhand niet exact aan te geven wat het tijdspad voor het vervolgtraject is. Hierin zijn we deels afhankelijk van onze partnergemeenten, omdat we waar mogelijk gezamenlijk willen optrekken. We verwachten wel dat het vervolgtraject zoals beschreven in de startnotitie tot een resultaat heeft geleid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Gedurende het traject zijn er ijkmomenten waarop we (met de raad) de balans opmaken van waar we staan en wat de vooruitzichten zijn tot in ieder geval het volgende ijkmoment.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je bent in het bezit van een erkend, volledig en afgerond diploma op minimaal WO niveau.
 • Je hebt werkervaring met projectmatig werken, op basis van methodologische werken.
 • Je hebt werkervaring in een complex krachtenveld binnen en tussen de bestuurlijke en een politieke gevoelige organisatie.
 • Je hebt werkervaring met het uitvoeren van (kwalitatief) onderzoek.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgebouwd in een complex krachtenveld binnen en tussen de bestuurlijke en een politieke gevoelige organisatie.
 • Je hebt kennis van en werkervaring met gemeentelijke verhoudingen, bestuurlijke verhoudingen en wetgeving.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het uitvoeren van (kwalitatief) onderzoek.
 • Je bent in het bezit van een erkend, volledig en afgerond diploma op minimaal WO niveau in de richting van bestuurskunde of politicologie.
Competenties
 • Kwaliteitsgerichtheid - Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Maatschappelijke oriëntatie - Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Mondelinge presentatie - Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
 • Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Vakmanschap - Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe.
 • Systeemdenken - Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke Nederlandse taal schriftelijk duidelijk

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-05112
Locatie Oosterbeek
Startdatum 19 augustus 2024
Einddatum 18 augustus 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week max. 24 u p/w

Sluitingsdatum 25 juli 2024 13:00

Kan ik je op weg helpen?

Lois Duivenvoorden

l.duivenvoorden@bluetrail.nl
+31 (0)6 272 569 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail