Ondersteuner Kernteam Rijn-West

Zuid-Holland 8 u p/w 15 maanden Universitair
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Stroomgebied Rijn-West: samen werken aan waterkwaliteit
De partners (Rijk, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven) in het deelstroomgebied Rijn-West werken al meer dan 17 jaar samen in het stroomgebied aan de verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Op dit moment werken zij aan de maatregelen uit het 3e Stroomgebiedsbeheersplan (SGBP) voor een gezond watersysteem. Daarnaast werken ze samen in diverse werkgroepen die Rijn-West kent en dragen ze bij aan de KRW Impuls die landelijk vorig jaar is gestart.
De samenwerking en het RBO is een hulpstructuur en heeft een adviserende, signalerende en agenderende functie. Het RBO agendeert en brengt succesfactoren, knel- en aandachtspunten in kaart die een rol spelen bij het realiseren van schoon en gezond oppervlakte water/ de KRW opgave.

De regionale organisatiestructuur bestaat voor Rijn-West uit een:

 • Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
 • Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO)
 • Diverse werkgroepen
 • Kernteam
Het Kernteam bestaat uit de volgende leden:
 1. Voorzitter RAO/ secretaris RBO/ voorzitter Kernteam
 2. Stroomgebiedscoördinatie vanuit ministerie IenW
 3. Coördinator RWS
 4. Coördinator provincies
 5. Coördinator waterschappen
 6. Strategisch adviseur / communicatie
Het Kernteam heeft behoefte aan ondersteuning. Dit komt vooral omdat door toename van werkzaamheden we onvoldoende vastleggen en borgen wat we bespreken en afspreken. 2027 is een belangrijk jaar waarin waterkwaliteitsdoelen gerealiseerd moeten zijn. Daarom zal de urgentie en druk om resultaten te boeken en/of om te verantwoorden toenemen. Resultaten, lopende acties, besluiten (richtingen) van het RBO Rijn-West, RAO en werkgroepen dienen meer in samenhang te worden gebracht zodat we met elkaar focus houden. De basis is goede verslaglegging en het beter in samenhang brengen van lopende acties met nieuwe initiatieven. Tot nu is voorgaande binnen Rijn-West onvoldoende geborgd. Daarom gaan we het Kernteam versterken met een ondersteuner die nauw samenwerkt met de RAO voorzitter. Wat we in samenhang met voorgaande verbeteren is onze ‘administratieve hygiëne’ én resultaatgerichter werken. Van de ondersteuner verwachten we daarom zorgvuldigheid en analytisch vermogen om meer samenhang te brengen in op het oog losstaande acties.

Omschrijving van de opdracht en (deel)resultaten/ producten
De Ondersteuner Kernteam Rijn-West werkt nauw samen met de voorzitter van het RAO/ kernteam. De Ondersteuner heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
 • Het kernteam ondersteunen bij de programmasturing en inhoudelijke vraagstukken (inhoudelijke inventarisatie van wat er speelt en analyse ervan);
 • Verslaglegging van RBO, RAO en kernteam (samen met kernteamleden van het stroomgebied);
 • Bijhouden en archiveren besluiten en actielijsten binnen de diverse gremia (RBO, RAO en kernteam);
 • Ondersteunen van voorzitter bij werkzaamheden als agenda opstellen en coördineren, verzamelen van agendapunten en stukken, zorgdragen voor kwalitatief goede stukken (in afstemming met de projectleiders van de verschillende werkgroepen) en tijdige verzending stukken naar RBO en RAO;
 • Bijhouden van juiste verzendlijsten;
 • Ondersteunen van kernteam bij organisatie bijeenkomsten en veldbezoeken en opstellen Jaarplan.
Het beoogde resultaat is:
 • Nauwere verbinding tussen Kernteam en werkgroepen zodat we meer ‘grip’ hebben op onze voortgang en doorgeleiding van vragen, informatie en/of gevraagde besluiten naar het RBO.
 • Betere agendering van thema’s, zowel vanuit landelijk gremia naar stroomgebied als van werkgroepen naar RBO en landelijke gremia.
 • Meer focus, betere agendering, efficiënter werken en meer rust op alle niveaus binnen Rijn-West.
Terugkoppeling van (deel)resultaten / producten
De aanbieder stemt met de opdrachtgever periodiek de werkzaamheden af en evalueert deze.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je hebt minimaal WO werk/denkniveau op het gebied watermanagement of bestuurskunde of vergelijkbaar;
 • Je bent minimaal werkzaam in het water domein/ landelijke gebied als ondersteuner in opdracht voor rijk, provincie en/of waterschap;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.
Competenties
 • Communicatieve vaardigheden: Kan zich goed uiten op individueel en collectief niveau. Kan ideeën uitwisselen en boodschappen overbrengen door taal en woordgebruik aan te passen aan de situatie en behoeften van de doelgroep. Kan goed te luisteren naar anderen en kan constructieve feedback te geven.
 • Resultaatgericht: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen.
 • Organiserend vermogen: Is in staat om de werkzaamheden (waaronder processen, projecten en activiteiten) van de organisatie-eenheid of groep zodanig te in te richten, dat de gewenste resultaten behaald kunnen worden.
 • Analytisch vermogen: Is in staat om op een systematische wijze (complexe) problemen en/of situaties te doorgronden en oorzaken en verbanden te leggen.
 • Samenwerkingsvermogen: Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel: Neemt verantwoordelijkheid voor te nemen actie, niet alleen binnen het kader van de eigen werkzaamheden, maar ook breder binnen de organisatie en handelt zorgvuldig bij het afhandelen.
 • Zelfstandigheid: Zonder hulp van anderen taken verrichten, proberen op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden of handelen volgens eigen overtuiging.

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-05189
Locatie Den Haag
Startdatum 1 oktober 2024
Einddatum 31 december 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week 8 u p/w

Sluitingsdatum 16 augustus 2024 08:00

Kan ik je op weg helpen?

Lois Duivenvoorden

l.duivenvoorden@bluetrail.nl
+31 (0)6 272 569 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail